Życiorys

 

Urodził się 10.02.1965 r. w Tomaszowie Lubelskim. W 1984 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1990 uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy "Wezwanie do męstwa i odwagi w życiu chrześcijan w świetle nauczania Jana Pawła II" napisanej pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego. W dniu 2 czerwca 1990 roku przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.
W 1992 roku podjął studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Wydziale Teologicznym KUL. Dnia 20 maja 1998 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świetle nauczania Jana Pawła II napisanej pod kierunkiem Ks. prof. dra. hab. Janusza Nagórnego.
W dniu 1 października 1995 roku został zatrudniony w Instytucie Teologii Moralnej na stanowisku asystenta Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej na Wydziale Teologii KUL. Dnia 1 marca 2001 roku został powołany na stanowisko adiunkta Katedry Teologii Moralnej Ogólnej, a po reorganizacji Instytutu 1 października 2004 roku został adiunktem Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 17 maja 2011 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 [ss. 455].

Od 1 października 2011 roku jest kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Ogólnej, a po reorganizacji katedr od 11 czerwca 2014 roku kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej. 

Od 1 października 2015 roku jest profesorem nadzwyczajnym KUL.

Kilkakrotnie przebywał w zagranicznych ośrodkach naukowych, przeprowadzając kwerendę bibliograficzną do prowadzonych przez siebie badań (głównie w Rzymie: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, Accademia Alfonsiana oraz Università Pontificia Salesiana, a także w Mediolanie: Università Cattolica del Sacro Cuore).

Jest redaktorem i współredaktorem pięciu opracowań z zakresu teologii moralnej, autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilkunastu popularnonaukowych oraz cyklu felietonów "Słowo na nowy dzień" na antenie Radia Lublin.

 

Pełnione funkcje
– Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL w roku akademickim 2000/2001
– Sekretarz Instytutu Teologii Moralnej w latach 2000 - 2004
– Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Teologicznych" (z. 3) od 2007 r.
– Opiekun rocznika studentów Teologii w latach 2001 - 2006
– Ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zamojsko-
   lubaczowskiej w latach 1994-2000 i 2004-2006.

 

Przynależność do Towarzystw Naukowych

– członek współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL
– członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Moralistów
– członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich
– członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
– członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

– członek Komisji Teologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

– członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Oddział Lubelski

– członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

 

Główne kierunki badań
– zagadnienia z teologii moralnej ogólnej (zwłaszcza antropologia moralna
   i problematyka sumienia)
– moralność życia społecznego (uczestnictwo, antropologia wspólnoty, ekologia)
– moralność małżeństwa i rodziny (podstawy antropologiczne, moralne aspekty
  demografii, wychowanie)

 

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2021, godz. 12:14 - Marian Pokrywka