Wykaz publikacji (chronologicznie)

   

1999

 • Rola rodziny chrześcijańskiej w procesie przemian społeczno-kulturowych. W: Człowiek - miłość - rodzina. "Humanae vitae" po 30 latach. Materiały z sympozjum KUL, 3-4 grudnia 1998. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1999 s. 347-363.
 • Biblijna wizja uczestnictwa w życiu społecznym. RT 46:1999 z. 3 s. 63-80.
 • Rola Ducha Świętego w kształtowaniu dojrzałego sumienia. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. W: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 191-206.

 

2000

 • Ku pojednaniu z całym stworzeniem. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1999. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 2000 s. 251-267.
 • Osoba - uczestnictwo - wspólnota. Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II. Lublin: RW KUL 2000.
 • Prymat osoby ludzkiej w życiu społecznym. RT 47:2000 z. 3 s. 209-227.
 • Kapłan - głosiciel Słowa Bożego. „Zamojski Informator Diecezjalny" 9:2000 nr 1 s. 94-104.

 

2001

 • Wezwanie do formacji sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II. RT 48:2001 z. 3 s.53-68.
 • III przykazanie kościelne - wezwanie do częstej Komunii świętej. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: RW KUL 2001 s. 145-157.
 • Sprawozdanie ze spotkania naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów: Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. RT 48:2001 z. 3 s. 234-237.

 

2002

 • Ekologia a demografia. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 s. 139-152.
 • Moralne problemy demografii. "Theologica Thoruniensia" 3:2002 s. 237-248.
 • Sprawozdanie z Sympozjum: Przykazania kościelne. Przesłanie moralne Kościoła.  RT 49:2002 z. 3 s. 209-212.
 • Z Matką Bożą Szkaplerzną po drogach świata. W: Koronacja Obrazu Matki Bożej w Nabrożu. Zamość 2002 s. 52-56.

 

2003

 • [Red.] Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • [Red.] Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, Nagórny. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Rola sakramentu pokuty w formacji sumienia. RT 50:2003 z. 3 s. 55-68.
 • Rola rodziny w wychowaniu do pokoju. W: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 s. 183-199.
 • Młodzi nadzieją Kościoła i świata. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 187-203.
 • Moralne problemy bezrobocia. "Theologica Thoruniensia" 4:2003 s. 223-234.
 • Troska Kościoła o trzeźwość narodu. W: Moralne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym 2003 s. 93-104.
 • Sprawozdanie z Sympozjum: Ksiądz Profesor Seweryn Rosik - Teolog Moralista. W pierwszą rocznicę śmierci. RT 50:2003 z. 3 s. 207-209.
 • Sprawozdanie z Sympozjum: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. RT 50:2003 z. 3 s. 213-216.

 

2004

 • Rola rodziny w budowaniu europejskiego domu. RT 51:2004 z. 3 s. 123-137.
 • Lojalność. W: Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 1329-1330.
 • Sprawozdanie z Sympozjum: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. RT 51:2004 z. 3 s. 257-260.

 

2005

 •  [Red]. Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
 • "Communio personarum". W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005 s. 121-125.
 • Humanizm chrześcijański. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 236-237.
 • Nałogi. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 348-351.
 • Prawda. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 417-419.
 • Rodzina (aspekt moralny). W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 464-468.
 • Sprzeciw - zasada sprzeciwu. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 504-506.
 • Uczestnictwo. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 553-555.
 • Wspólnota. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 584-587.
 • Rola Eucharystii w budowaniu małżeńskiej "communio personarum". RT 52:2005 s. 49-60.
 • Stosunki pozamałżeńskie - dar czy przywłaszczenie? W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2005 s. 165-191.

 2006

 • Opcja preferencyjna na rzecz ubogich w dobie globalizacji. RT 53:2006 z. 3 s. 105-121.
 • Posłannictwo uniwersytetu w integralnej formacji człowieka. W: Formacja moralna. Formacja człowieka. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 171-191.
 • Prawość serca. Wokół uczciwości małżeńskiej. W: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 87-104. 

2007

 • Miłość krzyżem pisana. Sandomierz 2007.
 • Rodzinna droga miłości. Sandomierz 2007.
 • Rola rodziny w budowaniu cywilizacji miłości. RT 54:2007 z. 3 s. 83-98.

 2008

 • „Żyjmy ziemią dla nieba". W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2008 s. 130-133.
 • „Przebaczenie - spojrzenie z miłością". W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą s. 257-260.
 • „Nie godzi się trwać w bezczynności". W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą s. 261-264
 • „Obroń mnie przed pustym słowem". W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą s. 265-268.

 • „W miłość masz się obrócić". W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą s. 269-272.

 • „Czy można Chrystusowi powiedzieć «nie»?" W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą s. 273-276.

 • "Communio personarum". W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 361-369.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo.W: Świadek nadziei s. 351-360.
 • Uczestnictwo w życiu społecznym. W: Świadek nadziei s. 419-428.
 • Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności. W: Rodzina kolebką powołań. Red. W. Depo i in. Lublin 2008 s. 85-119.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo w świetle "Humanae vitae". "Teologia i Moralność" 3:2008 s. 115-125.
 • Antropologiczne podstawy wychowania w rodzinie. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris consortio". Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin 2008 s. 13-27.
 • Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów. "Zamojski Informator Diecezjalny"  17:2008 nr 2 s. 55-62.
 • Rola wstydu w obronie godności osoby ludzkiej. RT 55:2008 z. 3 s. 139-152.

  2009

 • Moralne problemy samotności w rodzinie. RTM 1(56):2009 s. 165-181.

  2010

 • Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Prawa reprodukcyjne. W: Prawa człowieka. Przesłanie moralne Koscioła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 115-126.
 • Wokół współczesnego sporu o człowieka. W: Ksiądz Profesor Janusz Nagórny - teolog moralista (1950-2006). Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 125-138.

2011

 • Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Wyd. 2 Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Człowiek i moralność w postmodernistycznym świecie. RTM 3(58):2011 s. 79-93.
 
 2012
 • Dom miłością budowany. Lublin: Polihymnia 2012.
 • Mężczyzna i kobieta w poszukiwaniu własnej tożsamości. W: Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 13-34.
 • Rodzina "szkołą cnót społecznych". RTM 4(59):2012 s. 149-165.
 • Sąd. III. W teologii moralnej. W: Encyklopedia Katolicka. T. 17 Lublin: TN KUL 2012 k. 353-354.
 • Różaniec szkołą życia. „Głos Katolicki” 44:2012 nr 34 s. 3.5.

 • Wychowawcza księga cmentarza. „Głos Katolicki” 44:2012 nr 39 s. 8.9.11.

 

2013

 • Der Einfluss sozio-ökonomischen Veränderungen auf das Familienleben. RTM 60:2013 s. 157-174.
 • Szczęście. 2. W teologii. W: Encyklopedia Katolicka. T. 19 Lublin: TN KUL 2013 k. 8-9.
 • Co zrobiłem ze swoim chrztem? „Głos Katolicki” 44:2013 nr 2 s. 4.
 

 2014

 • Zwrot antropologiczny w posoborowej teologii moralnej. RT 61:2014 z. 3 s. 63-74.
 • Sumienie w obliczu prawdy. W: Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika „Veritatis splendor" Jana Pawła II po 20. latach. Red. J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 107-129.
 • Zdrada. W: Encyklopedia Katolicka. T. 20 Lublin: TN KUL k. 1254-1255.
 • Miłość krzyżem pisana. „Głos Katolicki” 45:2014 nr 15 s. 5.11.
Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 21:01 - Marian Pokrywka