Książki:

Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku. Studium historyczno-muzykologiczne, Lublin 2006.

- Śpiewy mandatum w polskich drukach muzyczno-liturgicznych XVII wieku, Warszawa 2008.

Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów Matutinum, Lublin 2010.

 

Publikacje pod redakcją:

Wokół posługi organisty w parafii, Płock 2006.

- Nieszpory ku czci św. Zygmunta, Płock 2006.

Muzyka w liturgii, Płock 2007.

Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis. In memoriam (1914-2014). Księga Pamiątkowa dedykowana Chórowi bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie (1914-2014), Lublin 2014, ss. 391.

 

Wybrane artykuły naukowe:

 

Dzieje wielkoczwartkowego obrzędu Mandatum, „Liturgia Sacra” 10 (2004), n. 1, s. 75-  93.

Rękopiśmienny antyfonarz płocki z XIV wieku (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B.S.), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 83 (2005), s. 375-432.

Problem autorstwa „Ubi caritas” i jego analiza muzykologiczna w świetle Graduałów Piotrkowskich, w: D. Brzeziński (red.), Eximio Episcopo et Amico Nostro Laus, Księga pamiątkowa dedykowana J.E. Bp. Romanowi Adamowi Marcinkowskiemu, Płock 2005, s. 383-393.

Poematy symfoniczne Mieczysława Karłowicza (1876-1909), „Miesięcznik Pasterski Płocki” (2005), n. 7-8, s. 322-338.

- Hymny łacińskie najstarszą formą hymnodii, „Liturgia Sacra” 12 (2006), n. 2, s. 321-326.

- Inkulturacja muzyczna w liturgii po Soborze Watykańskim II. W kontekście rozważań Josepha Ratzingera, „Studia Płockie” 34 (2006), s. 57-67.

- Psalm responsoryjny w liturgii mszalnej, „Teologia i człowiek” 10 (2007), s. 181-194.

- Aspekt kerygmatyczny muzyki liturgicznej, „Anamnesis” 50 (2007), s. 96-99.

- Kantylacje liturgiczne – prefacja, „Anamnesis” 51 (2007), s. 90-93.

- Śpiewy uwielbienia w liturgii mszalnej, w: G. Poźniak (red.), Miscellanea, Biuletyn nr 7 Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Opole-Lublin 2012, s. 56-62.

Terminacje psalmowe w rękopiśmiennym antyfonarzu płockim z XIV wieku, „Additamenta” 3 (2007), n. 1, 25-38.

Polskie kapele muzyczne średniowiecza i renesansu, „Studia Płockie” 35 (2007), s. 299-310.

Kancjonał – księgą liturgiczną?, „Liturgia Sacra” 14 (2008), n. 2, s. 415-427.

Muzyka w liturgii w nauczaniu Piusa XII, „Roczniki Teologiczne” (2008), t. LV, z. 8, s. 247-265.

Zadania organisty w dobie posoborowej i jego stała formacja, w: G. Poźniak (red.), Posługa organisty, Opole – Lublin 2008, s. 13-25.

Úlohy organistu v pokoncilovom obdobía jeho permanentná formáciav poľských pomeroch, „Adoramus Te” XI (2008), n. 1, s. 9-15.

Analiza melodii oficjum o św. Cecylii w rękopiśmiennym antyfonarzu płockim z XIV wieku (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B.S.), „Seminare” 26 (2009), s. 305-318.

Wydawnictwo HEJNAŁ – powstanie i działalność, w: M. Szymanowicz (red.), Artificium Ars Scientia, Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, Lublin 2010, s. 733-745.

Muzyka sakralna w ujęciu Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941) a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 1 (2010), n. 1, s. 109-118.

Formularz mszalny De Sanctissima Trinitate. Studium muzykologiczne, w: S. Dąbek i in. (red.), Sanctissima Trinitas et musica plana, figurata atque instrumentalis, Warszawa 2011, s. 105-123.

Pieśni pasyjne w żywej tradycji kurpiowskiej – charakterystyka gatunku, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 2 (2011), n. 2, s. 143-163.

Muzyka instrumentalna w liturgii po Soborze Watykańskim II, „Liturgia Sacra” 18 (2012), n. 2, s. 513-527.

Sekwencje mszalne – jedna z klasycznych form śpiewów postgregoriańskich, „Teologia i Człowiek” 20 (2012), s. 141-153.

Ksiądz Zbigniew Piasecki (1916-2011) – duszpasterz, pedagog i kompozytor, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 3 (2012), n. 3, s. 149-156.

Funkcje tropów w średniowiecznej liturgii, w: S. Dąbek i in. (red.), Monodia et Harmonia Polonica Sacra Georgio Pikulik cordis donum, Warszawa 2013, s. 133-140.

Liturgia z piosenką?, w: G. Poźniak (red.), Konteksty piosenki religijnej.  Norbert  Blacha in memoriam, Opolska Biblioteka Teologiczna 129, Opole 2013, s. 55-70.

Chór Archikatedry Gnieźnieńskiej od momentu powstania (1914) do zakończenia Soboru Watykańskiego II (1965), w: P. Wiśniewski, D. Sobczak (red.), Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis. In memoriam (1914-2014). Księga Pamiątkowa dedykowana Chórowi bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie (1914-2014), Lublin 2014, s. 239-264.

Muzyka i śpiew w duszpasterstwie, w: M. Przybysz, T. Wielebski (red.), Media w   duszpasterstwie, Warszawa 2014, s. 429-463.

Duchowość chorału gregoriańskiego, „Liturgia Sacra” 19 (2013), n. 1, s. 103-118.

Nieszpory – śpiewana modlitwa Kościoła, „Teologia i Człowiek” 25 (2014), n. 1, s. 129-148.

- Mass antiphons De Sanctissima Trinitate in the 1974 graduale romanum. A musicological study, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 5 (2014), n. 5, s. 97-111.

- Repertuar gregoriański w nowym wydaniu (2013) niemieckiego śpiewnika liturgicznego Gotteslob, w: W. Hudek, P. Wiśniewski (red.), Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin Ks. Prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, Lublin 2015, s. 350-359.

- Ks. Eugeniusz Gruberski (1870-1923) – reformator muzyki kościelnej w diecezji płockiej, „Pro Musica Sacra” (2015), n. 13, s. 203-214.

- Monodia łacińska w XLI edycji Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, „Teologia i człowiek” 30 (2015), n. 2, s. 111-128.

- The Exsultet chant in the sixteenth-century Missale Paulinorum, „Roczniki Teologiczne”. LXII (2015), z. 13, Muzykologia, s. 177-195.

- Tropowane Gloria z mszy „De Beata Virgine” w Mszale Jagiellonów z Jasnej Góry. Przyczynek do badań śpiewów postgregoriańskich, „Seminare” 37 (2016), n. 2, s. 155-162.

- Wersety allelujatyczne w graduale karmelitańskim (b.s.) z Obór, „Warszawskie Studia Pastoralne” 11 (2016), n. 2 (31), s. 21-34.

- Processionale z klasztoru oo. karmelitów w Oborach, „Liturgia Sacra” 22 (2016), n. 1, s. 165-175.

- Repertuar liturgiczno-muzyczny w rękopiśmiennym graduale (b.s.) z Obór, „Roczniki Teologiczne” LXIII (2016), z. 13, Muzykologia, s. 221-240.

- Dramatyzacja mandatum fratrum w świetle Mszału Jagiellonów, „Seminare” 38 (2017), n. 2, s. 151-159.

 

Hasła encyklopedyczne:

 

- Merulo Claudio, Encyklopedia Katolicka, t. 12, kol. 586.

- Organista, II. W liturgii, Encyklopedia Katolicka, t. 14, kol. 758-759.

- Pieśń religijna, Encyklopedia Katolicka, t. 15, kol. 531-533.

- Piosenka religijna, Encyklopedia Katolicka, t. 15, kol. 621-622.

- Tropy, Encyklopedia Katolicka, t. 19, kol. 1045.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2018, godz. 23:02 - Piotr Wiśniewski