Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, adiunkt


pict0068_400

  Urodził się 11 lutego 1969 r. w Zielonej Górze. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Nowej Soli. W 1987 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji gorzowskiej (obecnie zielonogórsko-gorzowskiej) w Paradyżu, które ukończył w 1993 r. świeceniami kapłańskimi i magisterium z teologii w Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Przez rok pracował jako wikariusz i nauczyciel religii w liceum w Sulechowie.
  W 1994 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (obecnie WPPKiA). Ukończył je uzyskując magisterium i licencjat z prawa kanonicznego w 1997 r. a z prawa w 1999 r. 
  Rozpoczął studia doktoranckie uwieńczone w 2001 r. obroną rozprawy doktorskiej z zakresu nauk prawnych pt. "Opodatkowanie instytucji i osób duchownych Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1944 - 2001" (promotor ks. Prof. Dr hab. Henryk Misztal, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski i prof. dr. Hab. Zygmunt Niewiadomski). W tym samym roku został zatrudniony jako asystent a od 2002 r. jako adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej (obecnie Nauki Administracji). Stopień doktora habilitowanego uzyskał 26 czerwca 2012 r. na podstawie rozprawy "Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce".
  Pełni funkcje: kuratora Koła Naukowego Studentów Administracji, członka redakcji kwartalnika Prawo Administracja Kościół, a obecnie Studia Prawnicze KUL, członka Rady Wydziału jako przedstawiciel młodszych pracowników naukowych; w swojej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jest: przewodniczącym Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych, adwokatem sądu biskupiego, wykładowcą prawa wyznaniowego w Wyższym Seminarium Duchownym, a ponadto w sprawach diecezji jest członkiem składu orzekającego Komisji Mieszanej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest on także członkiem Zespołu Badawczego Centrum Badań ADR - "Prawo i Gospodarka". Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

  • Prawo wyznaniowe,
  • Dochody samorządu terytorialnego,
  • Podatki i opłaty komunalne,

Seminarium

  • Prawo wyznaniowe,
  • Finanse samorządu terytorialnego.


Wykaz publikacji 

 

2000 r.

1.    Opodatkowanie i dochody Kościoła oraz regulacje własności nieruchomości kościelnych, w: H. Misztal (red.), „Prawo wyznaniowe”, Lublin 2000, s. 444-459;

2001 r.

1.    Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, w: A. Mezglewski (red.), „Studia z prawa wyznaniowego”, Lublin 2001, t. II, s. 81-91;
2.    Ewolucja ryczałtowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych, w: A. Mezglewski (red.), „Studia z prawa wyznaniowego”, t. II, Lublin 2001, s. 67-79;
3.    Spór o zasady opodatkowania dochodów osób duchownych w 1949 r., w: A. Mezglewski, P. Stanisz (red.), „Studia z prawa wyznaniowego”,
Lublin 2001, t. III, s. 77-100;

2002 r.

1.    K. Warchałowski, „Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych”, Lublin 1998 – recenzja, w: A. Mezglewski, K. Warchałowski (red.), „Studia z prawa wyznaniowego”, Lublin 2002, t. IV, s. 251-253;
2.    Sytuacja prawna Kościoła Katolickiego na Ziemiach Zachodnich w kontekście integracji europejskiej, w: R. Tomczak (red.), „Studia Paradyskie”, t. 12, s. 71-76;

2003 r.

1.    Podatek kościelny czy darowizna na utrzymanie Kościoła?, w: A. Mezglewski, P. Stanisz (red.), „Studia z prawa wyznaniowego”, Lublin 2003, t. VI, s. 175-182;
2.    Sytuacja prawno-majątkowa Kościoła, w: H. Misztal, P. Stanisz (red.), „Prawo wyznaniowe”, Lublin 2003, s. 387-402;
3.    Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego – sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum połączonego, ze zjazdem katedr i wykładowców prawa wyznaniowego, Kazimierz dolny 14-16 I 2003, w: PiP z. 8 (690)/2003,
s. 117-118;

2005 r.

1.    Wykorzystanie opodatkowania Kościoła w polityce wyznaniowej PRL,
w: „Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny,
26-28 października 2004)”, A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon (red.),
Lublin 2005, s. 263-270;
2.    Nowe regulacje dotyczące darowizn na cele kościelne, w: P. Stanisz, M. Ordon (red.), „Studia z prawa wyznaniowego”, Lublin 2005, t. VII, s. 211-220;

2006 r.

1.    Zasadność formalnych ograniczeń wspierania organizacji pożytku publicznego, w: J. Łukasiewicz (red.), „Biurokracja, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006”, s. 549-555;

2007 r.

1.    Aktualność zasad podatkowych, w: J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.), „Dobra administracja – teoria a praktyka”, Radom 2007, s. 227-230;
2.    Ewolucja źródeł dochodów kościelnych, w: „Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi”, A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś (red.), Lublin 2007, s. 137-141.
3.    Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), A. Mezglewski (red.), Lublin 2007, s. 231-235.

2008 r.

1.    Prawo podatkowe (hasła: Opłata skarbowa, Opłaty lokalne, Organy podatkowe, Podatek akcyzowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek leśny, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek od gier, Podatek od nieruchomości, Podatek od posiadania psów, Podatek od spadków i darowizn, Podatek od środków transportowych, Podatek od towarów i usług (VAT), Podatek rolny, Zobowiązania podatkowe), w: Kompendium wiedzy administratywisty, S. Wrzosek (red.), Lublin 2008, s. 341 – 357;
2.    Zenon Grocholewski, La legge naturale nella dottrina della Chiesa, w: Studia Prawnicze KUL nr 2(34) 2008 – recenzja;

2009 r.

1.    (współautorstwo z R. Biskupem) Elementy mediacji w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową, w: J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nałęczów Zdrój 8-10 maja 2009 r., s. 29 n- 45;
2.    Ulgi z tytułu darowizn na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych, w: B. Kucia – Guściora, P. Smoleń (red.), Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, Lublin 2009, s. 41-49;
3.    Finanse i skarbowość w poglądach Ignacego Czumy, w: K. Ostaszewski, J. Szczot (red.), Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, Lublin 2009, s. 89 – 96;
4.    Podstawy prawne przejmowania majątku zgromadzeń zakonnych na podstawie prawa podatkowego i ustawy i dobrach martwej ręki w czasach PRL, w: A. Mirek (red.), Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, Lublin 2009,
s. 21 – 30;
5.    Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Kontrowersje i nowe rozwiązania, w: A. Mezglewski, M. Ordon, P. Stanisz (red.), Studia z prawa wyznaniowego nr 12/2009, s. 329 – 339.
6.    Sposoby finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych, w: D. Walencik (red.), Prawo wyznaniowe w Polsce (1989 – 2009) Analizy – dyskusje – postulaty, Katowice – Bielsko – Biała 2009, s. 335 – 341;

2010 r.

1.    S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010;
2.    (współautorstwo z R. Biskupem) Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 259 – 292;
3.    S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Lublin 2010;

2011 r.

1.    Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, Lublin 2011;
2.    Postępowanie przed Komisją Majątkową jako przejaw zasady bilateralizmu, w: M. Bielecki (red.), Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Lublin 2011, s. 237-242.
3.    Konsekwencje budżetowe pośredniego wspierania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, (przyjęte do druku w kolejnym tomie Studiów z Prawa Wyznaniowego).Kontakt:

tadeusz.stanislawski [at] kul.pl

 

Konsultacje : czwartek 11.30-12.30, piątek 9.00-10.00, co dwa tygodnie

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2018, godz. 10:00 - Jan Izdebski