dr hab. Włodzimierz Broński

 

1486372673_wlodzimierz-bronski

 

Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa KUL; Wicedyrektor Instytutu Prawa KUL; Dyrektor Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (od 2018); przewodniczący Rady Konsorcjum naukowo-przemysłowego Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski (od 2014); członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (od 2017); członek zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej (2013); członek Kolegium NIK (od 2013); specjalizuje się w prawie polubownego rozwiązywania sporów.

 

Staże naukowe, kwerendy, wizyty studyjne:

 

1. Julius-Maximilians-Universität Würzburg (luty-maj 1998);

2. Ludwig-Maximilians-Universität München (2014);

3. Universidad Complutense de Madrid (wrzesień-październik 2015);

4. Universidad Complutense de Madrid (marzec 2017).

 

Granty:

 

1. Centra Arbitrazu i Mediacji. Projekt pilotażowy (01.05.2014-31.10.2015). Koordynator.

2. Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (26.03.2018 - 22.11.2019). Kierownik projektu.

3. Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji (lipiec 2017- styczeń 2019). Wykonawca w projekcie.

 

Najnowsze publikacje:

 

1. Broński W., Mediation in Civil Cases in Polish law, [in:] Mediación: Experiencias desde España y alrededor del mundo, red. Kevin Brown, Maria Concepcion Rayon, Madrid 2016, s. 55-64.

2. Broński W, Jarota M, Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, RNP 26 (2016), nr 4, s. 35-49.

3. Broński W., Biały A., Skrobotowicz G., Potencjalne formy współpracy przemysłu z uczelnią/szkołą wyższą w kształceniu studentów - praktyczne rozwiązania i dobre praktyki. Kształcenie na potrzeby gospodarki, [w:] Współpraca przemysł - nauka, red. W. Broński, B. Cichocka - Tylman, Lublin 2017, s. 117-145.

4. Broński W, Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w świetle ustawy z dnia 23.09.2016 roku, RNP 27 (2017), nr 4.

5. Broński W., Jarota M., Mediation as an Amicable Way of Settlement in Individual Disputes in Labour Law, [w:] Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe, red. E. Krzysztofik, Berlin 2017, s. 209-228.

6. Broński W., Sławicki P., Dąbrowski M, Golema K. Opinia prawna w przedmiocie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) oraz wybranych innych aktów prawnych (dla UKE).

7. Broński W. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie. RNP 28 (2018), nr 4.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018, godz. 09:35 - Marek Dąbrowski