:: ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL ::
Publikacje ks. dr. hab. Wiesława PrzygodyMonografie, rozprawy i artykuły naukowe

Artykuły popularno-naukowe, komunikaty i recenzje

Hasła w Leksykonie teologii pastoralnej

I. Monografie, rozprawy i artykuły naukowe

 • Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 1998.
 • Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne Lublin 2004.
 • Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym. „Homo Dei” 62:1993 nr 3 s. 86-96.
 • Przykazanie miłości bliźniego wezwaniem dla wspólnoty parafialnej. „Studia Theologica Varsaviensia” 32:1994 nr 2 s. 191-205.
 • Funkcja charytatywna w służbie Kościoła-wspólnoty. „Studia Theologica Varsaviensia” 34:1996 nr 2 s. 207-220.
 • Negacja miłości bliźniego w antropologii Fryderyka Nietzschego. W: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Red. E. Balawajder, P. Nitecki, A. Jabłoński. Sandomierz 1997 s. 101-114.
 • Rola i zadania instytucji charytatywnych Kościoła powszechnego. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 23-38.
 • Die Bruderliebe beim hl. Johannes unter pastoralen Gesichtspunkten. „Studia Diecezji Radomskiej” 1:1998 s. 99-108.
 • Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin 1998 s. 369-388.
 • Duszpasterstwo powołań do życia konsekrowanego. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin 1998 s. 205-226.
 • Parafialny zespół charytatywny. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 6 s. 223-239.
 • Ubodzy jako przedmiot posługi charytatywnej Kościoła. „Roczniki Naukowe Caritas” 2:1998 s. 93-114.
 • Ewangelizacja w diecezji przez posługę charytatywną. „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 67:1998 nr 6 s. 328-349.
 • Podstawy działalności charytatywnej Kościoła. „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 7:1998 nr 4 s. 118-134.
 • Charitatívna činnost v prvotných krestanských obciach ako výzva pre dnešné farnosti. „Duchovný Pastier. Revue pre teológiu a duchovný život” 79:1998 nr 1 s. 30-36.
 • Funkcje urzeczywistniania się Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 175-198.
 • Pontyfikat Jana Pawła II wzorem i wyzwaniem dla duszpasterzy. „Studia Diecezji Radomskiej” 2:1999 s. 11-28.
 • Wartość posługi charytatywnej w życiu i działaniu Kościoła. W: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński, S. J. Koza [i in]. Kielce 1999 s. 457-473.
 • Teologia cierpienia i choroby. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33:2000 s. 257-266.
 • Istota i posłannictwo Kościoła. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000 s. 117-149.
 • Laikat i formy apostolstwa świeckich. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000 s. 392-416.
 • Apostolstwo instytutów życia konsekrowanego. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000 s. 383-392.
 • Teologia pastoralna w Polsce. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000 s. 100-116.
 • Podstawy eklezjologiczne duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000 s. 340-344.
 • Die Erfahrungen der Caritasarbeit in der Periode des Kommunismus in Polen. W: Pastoraltheologie der nachkommunistischen Länder Europas. Hrsg. von P. M. Zulehner, A. Máté-Tóth. Bd. 3. Wien-Szeged 2000 s. 175-187.
 • Duszpasterstwo prezbiterów. Formy i kierunki rozwoju. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 87-104.
 • Odpust Jubileuszowy szansą ożywienia dzieł charytatywnych w parafii. „Studia Diecezji Radomskiej” 3:2000 s. 189-204.
 • Opcja preferencyjna na rzecz ubogich. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 183-202.
 • Wolontariat chrześcijański w życiu i działaniu Kościoła. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 39-58.
 • Chrystologiczne podstawy charytatywnej posługi Kościoła. „Theologica Thoruniensia” 2:2001 s. 289-306.
 • Antropologiczne podstawy posługi charytatywnej Kościoła. „Theologica Thoruniensia” 3:2002 s. 301-319.
 • Trynitarne podstawy posługi charytatywnej Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 5-19.
 • Znaczenie posługi charytatywnej Kościoła w świetle Ewangelii i świadectwa starożytności chrześcijańskiej. „Studia Sandomierskie” 9:2002 s. 185-200.
 • Początki i rozwój teologii pastoralnej w Polsce do II wojny światowej. „Studia Diecezji Radomskiej” 4:2002 s. 123-136.
 • Posługa charytatywna Kościoła. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 2. Lublin 2002 s. 443-505.
 • Społeczny wymiar działalności charytatywnej Kościoła. „Teologia praktyczna” 3:2002 s. 227-242.
 • Pneumatologiczne podstawy działalności charytatywnej Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 41-62.
 • Miłość preferencyjna Kościoła do ubogich i odepchniętych. Aspekt teologiczno-pastoralny. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 339-354.
 • Parafia jako komunio. „Dobry Pasterz” 2003 nr 28 s. 130-144.
 • Troska prezbiterów o rozwój działalności charytatywnej Kościoła. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2:2003 nr 1 s. 216-231.
 • Zespół charytatywny w parafii. W: Efektywne zarządzanie parafią. Red. M. Sobota. Warszawa: Raabe 2003. K.6.1. s. 1-22.
 • Praca charytatywna w kręgu rodziny w świetle nauczania Kościoła współczesnego. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2:2003 nr 2 s. 123-141.
 • Współautorstwo z R. Kamińskim. Napriamki pastoralnogo bogoslovia w Katolickij Cerkvi pislia II Vatikanskogo Soboru. „ Listki Duchovno-pastoralnogo Viddilu” (Lviv) 3: 2003 s. 3-14.
 • Katechetyczny wymiar posługi charytatywnej Kościoła. W: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2004 s. 481-498.
 • Posługa charytatywna w świadomości wiernych i duszpasterzy. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 123-139.
 • Posługa charytatywna Kościoła wobec osób niepełnosprawnych. „Homo Dei” 73:2004 nr 1 s. 59-70.
 • Wolontariat chrześcijański w życiu parafii. W: Efektywne zarządzanie parafią. Red. M. Sobota. Warszawa: Raabe 2004. K.6.2. s. 1-29.
 • Posługa charytatywna Kościoła w dokumentach Soboru Watykańskiego II. „Studia Diecezji Radomskiej” 6:2004 s. 343-356; = Caritas w dokumentach Soboru Watykańskiego II. W: Dobroczynna posługa Kościoła. Red. M. Marczewski. Lublin 2005 s. 61-74.
 • Wsparcie pastoralne. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Lublin 2005 s. 147-163.
 • Posługa charytatywna Kościoła w świetle dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 35-52.
 • Charytatywna działalność Kościoła. W: Kościół w czasach Jana Pawła II. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin 2005 s. 259-271.
 • Caritas. W: Dobroczynna posługa Kościoła. Red. M. Marczewski. Lublin 2005 s. 19-32; = Caritas. Teologia i praktyka miłości bliźniego. „Studia Diecezji Radomskiej” 7:2005 s. 323-334.
 • Apostolat der Laien in Polen. „Bulletin ET. European Society for Catholic Theology” 16:2005 nr 2 s. 14-25.
 • Kościół obdarowany miłością i wezwany do posługi miłości. „Ateneum Kapłańskie” 97:2005 nr 578 s. 28-42.
 • Sens cierpienia i choroby w teologii współczesnej. W: Duszpasterstwo chorych. Materiały z sympozjum w WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej w dniu 20 IV 2005. Red. T. Wielebski. Warszawa 2005 s. 7-21.
 • Duszpasterski charakter formacji kapłańskiej. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin 2006 s. 15-25.
 • Recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II w posłudze charytatywnej Kościoła w Polsce. W: Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce. Niektóre wyzwania 40 lat po Soborze Watykańskim II (1965-2005). Red. K. Półtorak. Szczecin 2006 s. 91-118.
 • Charytatywna pomoc rozwojowa dla ubogich dzieci. „Ateneum Kapłańskie” 98:2006 nr 583 s. 427-440.
 • Sanktuarium maryjne centrum życia duchowego i znak nadziei dla ubogich. W: Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Red. Z.S. Jabłoński, T. Siudy. Częstochowa 2006 s. 193-203.
 • Formy realizacji preferencyjnej opcji na rzecz ubogich w parafii. „Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej” 156:2006 nr 1 s. 134-146.
 • Apostolat miłosierdzia w świetle nauczania Jana Pawła II. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 55-68.
 • Współautorstwo z U. Dudziak. W poszukiwaniu sensu cierpienia. Aspekt psychologiczny i teologiczny. RT 53:2006 z. 10 s. 79-93.
 • Posługa charytatywna Kościoła w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. „Studia Pastoralne” 2006 nr 2 s. 153-164 = „Warszawskie Studia Pastoralne” 2006 nr 4 s. 36-50.
 • Apostolat świeckich w Polsce w 40 lat po Soborze Watykańskim II. „Teologia praktyczna” 2006 s. 41-56.
 • Podstawy teologiczne i kierunki rozwoju wolontariatu charytatywnego w Polsce. W: Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko 2007 s. 153-168.
 • Diakonia charytatywna Kościoła w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. W: Ku nowej wyobraźni miłosierdzia. Materiały z II Kongresu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Białostockiej. Białystok 2007 s. 96-107.
 • Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. RT 54:2007 z. 6 s. 7-13.
 • Troska Kościoła o rodziny w sytuacjach trudnych. „Ateneum Kapłańskie” 2007 nr 588 s. 239-253.


II. Artykuły popularno-naukowe, komunikaty i recenzje:
 • Znaczenie pastoralne sanktuarium maryjnego. „Forum duszpasterskie. Biuletyn pastoralny” 2:1992 nr 6 s. 55-58.
 • Formacja charytatywna osób duchownych i świeckich w Kościele. „Kronika Diecezji Radomskiej” 1:1992 nr 2 s. 113-125.
 • Kogo słuchać? „Ave. Pismo Diecezji Radomskiej” 2:1993 nr 6 s. 2.
 • Zadania katolików świeckich w Polsce przełomu tysiącleci. „Kronika Diecezji Radomskiej” 5:1996 nr 4 s. 384-393; = „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej” 1:1997 nr 1 s. 65-75.
 • Posługa charytatywna w pierwszych gminach chrześcijańskich wezwaniem dla współczesnych wspólnot parafialnych. „Kronika Diecezji Radomskiej” 5:1996 nr 4 s. 402-413; = „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej” 1:1997 nr 1 s. 85-97.
 • Kościół drugim domem. „Słowo. Dziennik Katolicki” 4:1996 nr 17 s. 4.
 • Posoborowy model parafii. „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej” 1:1997 nr 1 s. 106-115.
 • Pokochaj miłość. Do namysłu na zakończenie 53 Tygodnia Miłosierdzia. „Ave. Pismo Diecezji Radomskiej” 6:1997 nr 41 s. 11.
 • Bóg jest miłością. Zeszyt formacyjny dla parafialnych grup charytatywnych. Warszawa 1998.
 • Współautorstwo z: R. Kamiński. Jak minął rok akademicki 1997/1998. Instytut Teologii Pastoralnej. „Przegląd Uniwersytecki” 10:1998 nr 5 s. 8-9.
 • II Forum Pastoralne Europy Środkowo-Wschodniej w Szombathely (17-20 V 1998). „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 471-473.
 • Posłannictwo wiernych świeckich w Kościele (KKK 897-913). W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Radom 1999 s. 229-238.
 • III Forum Pastoralne Europy Środkowo-Wschodniej w Szombathely 28 II – 03 III 1999. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 249-251.
 • Kapłanów duszpasterstwo. W: Encyklopedia katolicka. T. 8 kol. 696-698.
 • Caritas w Europie w trzecim tysiącleciu. Europejski Kongres Caritas. Warszawa, 22-26 IX 1999. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 274-280.
 • Pluralizm społeczno-kulturowy a duszpasterstwo. „Kronika Diecezji Radomskiej” 10:2001 nr 1 s. 81-90.
 • Rec. H. Pompey, P. S. Roß. Kirche für andere. Handbuch für eine diakonische Praxis. Mainz 1998. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 131-136.
 • Rec. J. Koral. Podstawy działalności charytatywnej Kościoła na podstawie organizacji Caritas. Studium etyczno-społeczne. Kraków 2000. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 138-142.
 • Rec. Handbuch praktische Theologie. Hrsg. von H. Haslinger. Mainz 1999-2000. Bd. 1: Grundlegungen ss. 411; Bd. 2: Durchfuerungen ss. 547. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 225-230.
 • Rec. H. Haslinger. Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft. Eine praktisch-theologische Untersuchung der diakonischen Praxis unter dem Kriterium des Subjektseins des Menschen. Würzburg 1996. „Studia Diecezji Radomskiej” 4:2002 s. 393-398.
 • Rec. O. Meuffels. Theologie der Liebe in postmoderner Zeit. Würzburg 2001 ss. 176. „Roczniki Naukowe Caritas” 6:2002 s. 184-188; = „Ateneum Kapłańskie” 95:2003 nr 563 s. 166-170.
 • Balsam na krwawiącą ranę. „Ave. Pismo Diecezji Radomskiej” 11:2002. Cz. 1: Nr 14 s. 10; Cz. 2: Nr 15 s. 18.
 • Miłość pasterska w życiu i posłudze prezbitera. „Kronika Diecezji Radomskiej” 12:2003 nr 1 s. 126-136.
 • Rec. A. Przybecki. Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności. Poznań 2001 ss. 176. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 325-329.
 • Doświadczenie odnowy w duszpasterstwie parafialnym. W: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku. Red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik. Lublin 2003 s. 241-248.
 • Trwać w łączności braterskiej. W: Sobór bliski. Sobór daleki. Red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik. Lublin 2003 s. 160-167.
 • Umiłować Chrystusa we wspólnocie z niepełnosprawnymi. W: 59 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2003 s. 2-8.
 • Rec. Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000 ss. 448; T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2002 ss. 660. Wydawnictwo Atla 2. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 366-370.
 • Rec. B. Mierzwiński. Kościół wobec problemu bezrobocia. Studium z zakresu teologii pastoralnej. Apostolicum: Ząbki 2004 ss. 443. „Roczniki Naukowe Caritas” 8-9:2004-2005 s. 154-158.
 • Rec. Kirche im 21. Jahrhundert. Vielfalt wird sein. Hrsg. von M. Kock. Stuttgart: Kreuz Verlag 2004 ss. 158. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 321-325.
 • „Oswojona niemoc”. Jak sensownie żyć w chorobie i cierpieniu? „Przegląd Uniwersytecki” 17:2005 nr 5-6 s. 78 = „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 215-217.
 • Jana Pawła II wyobraźnia miłosierdzia. „Caritas” 2005 nr 2 s. 3-4.
 • Wprowadzenie (Działalność charytatywna Kościoła). „Ateneum Kapłańskie” 2005 nr 578 s. 5-7.
 • Wprowadzenie (W trosce o ubogich). „Ateneum Kapłańskie” 2006 nr 583 s. 425-426.
 • Przywróćmy nadzieję potrzebującym. W: 62 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2006 s. 3-4.
 • Współautorstwo z: J. Karbownik. Wprowadzenie. W: Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko 2007 s. 11-13.
 • Rec. M. Szymański. Die heilende Dimension des Sakramentes der Versöhnung. Zum Verständnis und zur Pastoral des Bußsakramentes. Frankfurt am Main: Peter Lang 2005. „Zeszyty Naukowe KUL” 49:2006 nr 2 s. 106-108.
 • Międzynarodowe Sympozjum poświęcone encyklice „Deus caritas est”. Warszawa, 7 X 2006. „Ateneum Kapłańskie” 2007 nr 587 s. 191-193.
 • Wedle przykazań Bożych i przykazań kościelnych. „Bardziej Kochani” 2006 nr 2(38) s. 2-8.


III. Hasła w Leksykonie teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TNKUL 2006:

 • Apostolat społeczny
 • Apostolstwo świeckich
 • Apostolstwo osób konsekrowanych
 • Caritas Internationalis
 • Caritas Polska
 • Charytatywna formacja
 • Charytatywna funkcja Kościoła
 • Cor Unum
 • Diakonia
 • Duszpasterstwo (z: R. Kamińskim)
 • Eklezjologia pastoralna
 • Fiałkowski Marek OFMConv
 • Funkcje podstawowe Kościoła
 • Haslinger Herbert
 • Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski
 • Knobloch Stefan OFMCap
 • Lewandowski Krzysztof
 • Maciejowski Bernard
 • Michonneau Georges
 • Miłość pastoralna
 • Model pastoralny
 • Pawlina Krzysztof
 • Pluralizm społeczno-kulturowy (z: B. Drożdżem)
 • Popiel Marcin (z: W. Taraską)
 • Powołaniowe duszpasterstwo
 • Prezbiterów duszpasterstwo
 • Rejon duszpasterski
 • Sanktuarium (z: S.C. Napiórkowski OFMConv)
 • Seniorów duszpasterstwo (z: J. Ostrowskim)
 • Społeczne duszpasterstwo (z: J. Walem)
 • Stacje opieki Caritas
 • Ubóstwo
 • Völkl Richard
 • Wolontariat

Lublin, 2007-04-27.

Autor: Wiesław Przygoda
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2007, godz. 14:08 - Magdalena Krawczyńska