Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2004), magister teologii (1997). Zatrudniony w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II od 2009 roku. Dwukrotny stypendysta Diecezji Limburg - Sankt Georgen Frankfurt/M (1999-2004, 2016); Westfälische Wilhelms-Universität Münster (2004-2005). Odbył staże naukowe w Institute for Public Knowledge NYU (2010), The University of Sydney (2015). W roku 2015 otrzymał nagrodę Rektora KUL. Poza KUL wygłosił wykłady w ramach sympozjów naukowych na University of Aberdeen (2007 i 2008), Australian Catholic University Sydney (2012), University of Notre Dame Australia (2013), Maynooth University (2015), The University of Sydney (2015). Obecnie przygotowuje tezę habilitacyjną z zakresu teorii sfery publicznej i autonomii obywatelskiej: Decydować samemu. Sfera publiczna jako „locus” autonomii w teorii Jürgena Habermasa.

 

Obszar zainteresowań badawczych to: teoria sfery publicznej, katolicka nauka społeczna, społeczne transformacje nowożytności, podstawy solidaryzmu chrześcijańskiego, źródła tożsamości w warunkach globalizacji. Prowadzi zajęcia z zakresu katolickiej nauki społecznej i socjologii sfery publicznej. Jest tłumaczem tekstów socjologicznych z języka niemieckiego i angielskiego, współorganizował konferencje naukowe we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Należy do "Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa" w Wiedniu oraz Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, uczestniczy też w pracach grupy roboczej “Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik” w Berlinie.

 

Wybrane publikacje: Intricacies of Patriotism. Towards a Complexity of Patriotic Allegiance (Meandry patriotyzmu. W kierunku złożoności lojalności patriotycznej), Frankfurt am Main 2015 (współred. S. Fel); Ujarzmiony kapitał. Praca – kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga, Lublin 2011; artykuły naukowe w wydawnictwach zbiorowych recenzowanych Komplementarność polityki i gospodarki w ujęciu solidaryzmu chrześcijańskiego, Patria as Biography. An Argument for Biographical Patriotism (Patria jako biografia. Uzasadnienie patriotyzmu biograficznego); Transformation of morality in Poland (Przemiany moralności w Polsce); artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych, m.in. Źródła sekularności. Analiza wybranych aspektów sekularyzacji (2014); Od moralności ideologicznego tygla do autonomii moralnej. Niektóre aspekty transformacji moralności społeczeństwa polskiego

(2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 00:12 - Tomasz Peciakowski