Najważniejsze publikacje:

 

 Publikacje książkowe:

- Nauczycielu dobry..., P. Sosnowski, Warszawa 1999.

- Kilka szkiców na temat amatorskiego teatru religijnego dziś, Lublin 2009.

- Wszystko ma swój czas. 10-lecie Teatru ITP, Lublin 2011.

- Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej, Lublin 2015.

Artykuły:

- Geneza salezjańskiej Organizacji Sportowej (SALOS RP), [w:] Salezjanie a sport, Warszawa 1998, s. 195 – 201.

- Propozycja programu rekolekcyjnego (Ap 3,20), [w:] Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, Poznań 1999, s. 170 – 173.

- Pantomimy, [w:] Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, Poznań 1999,
s. 174 – 183.

- Miejscownik... czyli zapisków kilka wyciągniętych z zakurzonych warstw pamięci...,
[w:] M. i J. Karnasiewicz, Portret mojego miasta. Świecie, Kraków 2006, s. 36 – 38.

- Postawy moralne w wybranych dramatach Romana Brandstaettera, [w:] W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2007,
s. 109 – 127.

- Amatorski teatr religijny w latach 1980 – 2005. Rekonesans, [w:] W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2007, s. 168 – 178.

- W poszukiwaniu źródła światła. Refleksje nad dramatem Romana Brandstaettera Powrót syna marnotrawnego, "Roczniki Humanistyczne KUL" 2010, t. LVIII, z. 1, s. 205 - 218.

- Lubelscy kontynuatorzy alternatywy teatralnej lat siedemdziesiątych, [w:] Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Lublin 2011, s. 327-340.

- Próby nacisku władz na dramaturgiczną twórczość Romana Brandstaettera, [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Felski, Lublin 2012, s. 557-573. (wydane w 2013)

 

- Teatr w przepowiadaniu. Refleksje teoretyczno-praktyczne, Przegląd homiletyczny 2013, s. 133-146.

 

- „Między prawowiernością a nowoczesnością w Salem”. Wizerunki duchownych w dramacie Arthura Millera „Czarownice z Salem”, w: Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2014, s. 361 – 368.

 

- „Ten Trzeci” – Bóg w inscenizacji „Braci Karamazow” Janusza Opryńskiego, red. Joanna Michalczuk, Lublin 2014, s. 503-512.

 

- Salezjańskie „Misteria Męki Pańskiej” – trzy współczesne sposoby scenicznej realizacji wydarzeń paschalnych, Seminare. Poszukiwania naukowe 36 (2015), nr 1, s. 163-174.

- The beginning of 21st century in religious theatrechanges, w: The Theatre and Religious Drama Nowadays, ed. Anna Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (series: Studies i Drama Texts, vol. 11).

- Antygona nie chce umrzeć czyli rzecz o chrześcijańskim wymiarze Ciszy Romana Brandstaettera, w: Czytanie dramatu : miniatury analityczne, red. W. Kaczmarek, A. Jaros, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 81-93.

- Między amatorstwem a profesjonalizmem – warsztat aktorski w teatrze wartości religijnych, w: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor, red. I. Jajte-Lewkowicz
M. Wąsik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2018, s. 107-116.

- Reformy Juliusza Osterwy na początku XXI wieku w amatorskim teatrze religijnym, w: Wobec nadziei. Aksjologiczne problemy dramatu i teatru XX i XXI wieku,  red. J. Michalczuk, M. Lach, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 211-221.

- Przykłady realizacji idei teatralnych świętego Jana Bosko w Polsce na początku XXI wieku, Seminare. Poszukiwania naukowe 39 (2018), nr 3, s. 139-148.

Referaty wygłoszone:

- Postawy moralne w wybranych dramatach Romana Brandstaettera, Sesja teatrologiczna w ramach cyklu: DRAMAT I TEATR XX WIEKU, Z problemów dramatu i teatru religijnego w Polsce w XX wieku, KUL, Lublin 28 IV, 2007.

- „Katedra i Teatr" - Historia współpracy Katedry Dramatu i Teatru KUL z „Teatrem im. J. Osterwy” w Lublinie, Sesja teatrologiczna: Teatr im. J. Osterwy, Lublin, 30 V 2009.

- Lubelski teatr studencki dziś, Ogólnopolska sesja teatrologiczna: Misja teatru i dramatu na przełomie XX i XXI wieku, Kazimierz Dolny, 24 - 25 IX 2009.

- Między sceną, literaturą a Biblią, Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna: Wzajemność w kulturze. Teoria i praktyka, org. Katedra teorii kultury i sztuki KUL, Lublin 15 XII 2010.

- Antygona nie chce umrzeć - czyli o chrześcijańskim wymiarze "Ciszy" R. Brandstaettera, Sesja teatrologiczna z cyklu: Problemy Dramatu i Teatru XX wieku pt.: Świat i człowiek w teatrze XX wieku, KUL, Lublin 25 VI 2011.

- Teatr dźwięku Romana Brandstaettera, Sesja teatrologiczna pt.: Dramat – inscenizacja – teatr, KUL, Lublin, 17 XII 2011.

- „Ten Trzeci” – Bóg w inscenizacji „Braci Karamazow” Janusza Opryńskiego, Ogólnopolska konferencja teatrologiczna pt.: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, Nałęczów 10-12 IX 2012.

- Problematyka religijna w teatrze szkolnym po roku 1989, Konferencja naukowa: Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej, organizator: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, 19-20 listopada 2012.

- Czy diabeł rzeczywiście szaleje po Salem?, Sesja teatrologiczna pt.: Czytanie dramatu (miniatury analityczne), KUL, Lublin, 15 XII 2012.

- Jak pastor Hale wygonił diabła z Salem. Kilka refleksji na temat różnych wizerunków kapłanów w dramacie Artura Millera „Czarownice z Salem”, Ogólnopolska sesja naukowa „Postać księdza w literaturze”, Kielce 19-20 IV 2013.

- „Misterium Męki Pańskiej" - trzy współczesne sceniczne realizacje wydarzeń paschalnych, w ramach sesji naukowej „Miedzy sceną a życiem”. Z problemów dramatu i teatru XX i XXI wieku, KUL, 21 VI 2014.

- Nie tylko Rembrandt czyli implikacje malarskie w dramatach Brandstaettera,
Ogólnopolska konferencja naukowa: „Roman Brandstaetter – człowiek w drodze do Emaus”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 23 X 2014.

 

- Ksiądz, który prowadzi teatr, Sesja naukowa: "Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję…" – wspólnota wychowawcza w służbie młodzieży, Ostrów Wielkopolski 1 III 2014.

 

- Rola teatru w salezjańskim systemie wychowawczym na przykładzie „Przeglądu Inicjatyw Teatralnych 2015”, Ogólnopolska konferencja naukowa: „Biblioteczka niedorosłych: dramat i teatr dla dzieci i młodzieży”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 15-16 V 2015.

 

- Nawrócenie we współczesnym teatrze ewangelizacyjnym, Ogólnopolska konferencja naukowa: „Nawrócenie. Łaska Tajemnica – Doświadczenie”, TN KUL, Wyższe Seminarium Duchowne, Kielce 17-18 VI 2015.

 

- Między amatorstwem a profesjonalizmem – warsztat aktorski w teatrze wartości religijnych, Ogólnopolska konferencja naukowa: "Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor", Łódź 11-12 IV 2016.

 

- Idee teatralne Juliusza Osterwy we współczesnym teatrze amatorskim, Konferencja naukowa: "Wobec nadziei. Aksjologiczne problemy teatru XX wieku", Lublin 30 V 2016.

 

- Postaci biblijne we współczesnym amatorskim teatrze religijnym, Ogólnopolska konferencja naukowa: "Biblia w dramacie polskim", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 V 2017.

 

- Teatr religijny w przestrzeni miejskiej Lublina, Konferencja ogólnopolska: Teatr w przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Marii Curioe-Skłodowskiej, Lublin 20-21 IV 2017.

 
Wystąpienia popularyzatorskie:

- Czy aby być aktorem należy ukończyć szkołę teatralną? – spotkanie z młodzieżą na temat kierunku „Wiedza o teatrze”, KUL, 26 III 2012.

- Kogo Wyspiański zaprosił na „Wesele”, a kto się zjawił bez zapowiedzi? – Repetytorium polonistyczne, KUL, 11 III 2013.

- Teatr - szansą integralnego rozwoju - w ramach Spotkań z twórczymi pedagogami i Wychowawcami pt. "Uczę się Ciebie Nauczycielu", Lublin 20 II 2014.

- "Nie tylko śpiewanie o miłości" - zarys teorii i historii musicali – w ramach spotkań z młodzieżą Akademii Młodych Humanistów, KUL 15 XI 2014.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019, godz. 12:48 - Mariusz Lach