Prace magisterskie

 1. Ewa Piecha, Specyfika działań osobowych w ujęciu Karola Wojtyły (na podstawie „Osoba i czyn"), Lublin 1997 (rec. dr K. Wroczyński);
 2. Maciej Grudzień, Substancja arystotelesowska jako czynnik tożsamościowy bytu zmiennego, Lublin 1997 (rec. o prof. dr hab. M. A. Krąpiec);
 3. Beata Słabiak, Świętego Tomasza rozumienie władz duszy na podstawie 1-ego artykułu kwestii 77-ej „Sumy teologicznej", Lublin 1997 (rec. dr K. Wroczyński);
 4. Mariusz Bober, Rozumienie człowieka w „Utopii" Tomasza Morusa, Lublin 1997 (rec. prof. dr hab. H. Kiereś);
 5. Krzysztof Borkowski, Wizja człowieka jako podstawa platońskiej koncepcji państwa w interpretacji Giovanni Realego, Lublin 1998 (rec. dr Wroczyński);
 6. Wojciech Piasecki, Feliksa Konecznego rozumienie człowieka w cywilizacji łacińskiej, Lublin 1998 (rec. dr Wroczyński);
 7. Joanna Hułyk, Istota teatru w świetle współczesnej refleksji o teatrze (analiza porównawca poglądów F. Goffmana, H. Gouhiera i M.A. Krąpca), Lublin 1998 (rec. prof. dr hab. H. Kiereś);
 8. Jacek Banaś, Filozoficzne podstawy nienaruszalności życia ludzkiego, Lublin 1998 (rec. ks. dr J. R. Weksler-Waszkinel);
 9. Bartłomiej Boczkowski, Podstawy racjonalności poznania i działania w ujęciu wybranych tomistów egzystencjalnych, Lublin 1998 (rec. ks. dr P. Moskal);
 10. Anna Zyszczak, Prawo naturalne i sposób jego poznania w ujęciu Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych kwestii z „De Veritate", Lublin 1998 (rec. ks. dr H. Niemiec);
 11. Paweł Piotr Furdzik OCD, Elementy metafizyki człowieka w dziełach św. Jana od Krzyża, Lublin 1998 (rec. dr K. Wroczyński);
 12. Jerzy Mirosław, Podmiot prawa stanowionego. Podstawy legalizmu w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 1998 (rec. dr K. Wroczyński);
 13. Rafał Krenz, Rola separacji i epoche w procesie wyodrębniania przedmiotu filozoficznych dociekań, Lublin 1999 (rec. dr K. Wroczyński);
 14. Edyta Nowaczek, Osoba i miłość w rozumieniu św. Tomasza z Akwinu we współczesnej interpretacji. Na podstawie analizy kwestii „De amore" q. 26 I-II „Sumy teologicznej", Lublin 1999 (rec. dr A. Buczek);
 15. Paweł Dudek, Koncepcja „homo politicus" w pismach etycznych Arystotelesa, Lublin 1999 (rec. dr K. Wroczyński);
 16. Przemysław T. Frymus, Podstawy wolności człowieka według św. Tomasza z Akwinu w interpretacji M. A. Krąpca, Lublin 1999 (rec. dr K. Wroczyski);
 17. Krzysztof Kaczmarczyk, Marie-Dominique Philippe koncepcja filozofii na przykładzie rozważań etycznych i metafizycznych. Zagadnienie przejścia od dobra w etyce do dobra w metafizyce, Lublin 1999 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 18. Ks. Igor Bibko (Słowacja), Klasyczna koncepcja dobra w ujęciu M.A. Krąpca (Klasicka koncepcia dobra v podani M.A. Krąpca), Lublin 1999 (rec. dr A. Kowalik-Lekka);
 19. Ks. Jan Svec-Babov (Słowacja), Sposób poznania Boga według św. Tomasa z Akwinu na podstawie Summy teologicznej (I q. 1-2) (Sposób poznania Boha sveteho Tomasa Akvinskeho na zaklade Summy teologickiej (I, q.1-2)), Lublin 1999 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 20. Ks. Józef Sipos (Słowacja), Prawda jako transcendentalna własność bytu wg św. Tomasza z Akwinu (Prava ako transcendentalna vlasnost bytia podla sv. Tomasa Akvinskieho), Lublin 1999 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 21. Ks. Jozef Straka (Słowacja), Rozuminie zła w „państwie Bożym" św. Augustyna (Chapanie zla v "state Bozom" sv. Augistina), Lublin 1999 (rec. dr K. Wroczyński);
 22. Ks. Imrich Degro (Słowacja), Jedność bytowa człowieka według św. Tomasza z Akwinu (Bytostna jednosta cloveka podla sv. Tomasa z Akvinu), Lublin 1999 (rec. dr K. Wroczyński);
 23. Peter Fotta OP (Słowacja), Przedmiot metafizyki realistycznej w ujęciu M.A. Krąpca a E. Gilsona (Predmet realistickiej metafyziki v podani M.A. Krapieca a E. Gilsona), Lublin 1999 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 24. Ks. Józef Gallovic (Słowacja), Poznanie intelektualne według summy teologicznej sv. Tomasza z Akwinu (Intelektualne poznanie podla teologickiej sumy Sv. Tomasa Akvinskieho), Lublin 1999 (rec. dr P. Krzydlewski);
 25. Ks. Imrich Toth (Słowacja), Koncepcja człowieka w Państwie Platona (Koncepcia cloveka v state Platona), Lublin 1999 (rec. dr K. Wroczyński);
 26. Leszek Łobos, Koncepcja dobra wspólnego w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 1999/2000 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 27. Anna Saville, Doniosłość realizmu w poznaniu metafizycznym według Etienne Gilsona, Lublin 1999/2000 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 28. Marzenna Szewczuk, Transcendencja człowieka i jej przejawy w ujęciu M. A.Krąpca i K. Wojtyły, Lublin 2000 (rec. P. Skrzydlewski);
 29. Ksawery Skowron, Spór o strukturę transcendentaliów w Filozoficznej Szkole Lubelskiej, Lublin 2000 (rec. P. Skrzydlewski);
 30. Dariusz Daczkowski, Człowiek jako podmiot prawa w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 2000 (dr K. Wroczyński);
 31. Ewa Urbańska, Uczucie gniewu i jego rola w realizacji dobra trudnego, Lublin 2000 (dr P. Skrzydlewski);
 32. Maria Zachara, Rozumienie człowieka a prawo legalizujące aborcje, Lublin 2000 (dr W. Dłubacz);
 33. Ks. Juraj Jendrejovsky, Zlo v interpretacii O.M. Alberta Krąpca, Lublin 2000 (dr P. Skrzydlewski);
 34. Iwona M. Gawryluk, Tomaszowa koncepcja dobra metafizycznego na podstawie 21 kwestii „De Veritate", Lublin 2001 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 35. Elżbieta Drążek, Rola transcendentaliów w poznaniu metafizycznym w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 2001 (rec. dr K. Wroczyński);
 36. Marta Przeździecka, Karla Raimunda Poppera koncepcja społeczeństwa otwartego jako nowa utopia, Lublin 2001 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 37. Beata Michałowska, Rodzina i jej prawa w społeczeństwie w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 2001 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 38. Wojciech Daszkiewicz, Rola poznania zdroworozsądkowego w formowaniu transcendentaliów na podstawie metafizyki M.A. Krąpca, Lublin 2001 (rec. dr K. Wroczyński);
 39. Magdalena Iliaszuk, Podstawy rozumienie człowieka w filozofii Leszka Kołakowskiego, Lublin 2001 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 40. Katarzyna Mirosława Tomczyńska, Specyfika poznania refleksyjnego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu na podstawie kwestii 87 Summy Teologicznej, Lublin 2001 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 41. Agnieszka Kupisz, Realne wyznaczniki prawa w ujęciu przedstawicieli filozoficznej szkoły lubelskiej: Czesława Martyniaka, Jerzego Kalinowskiego, Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2001 (rec. dr K. Wroczyński);
 42. Joanna Sośnicka, Koncepcja miłości oblubieńczej w ujęciu Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyły, Lublin 2001 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 43. Patrycjusz Gronczewski, Rola filozofii bytu w ujaśnianiu relacji wiara - rozum na podstawie encykliki Fiedes et ratio, Lublin 2001 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 44. Agnieszka Czarnota, Koncepcja dobra wspólnego w ujęciu M. A. Krąpca i M. Novaka, Lublin 2001 (rec. dr. K. Wroczyński);
 45. Tomasz Skrzydlewski, Giovanniego Reale interpretacja metafizyki Arystotelesa, Lublin 2001 (rec. dr K. Wroczyński);
 46. Katarzyna Trębicka, Koncepcja praw rodziny w cywilizacji łacińskiej według Feliksa Konecznego, Lublin 2001 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 47. Aleksandra Nyga, Podstawy filozoficznej teorii stworzenia „Creatio ex nihilo" w ujęciu Tomasza z Akwinu, Lublin 2002 (rec. dr hab. P. Moskal);
 48. Katarzyna Suchenia, Johna Rawlsa koncepcja sprawiedliwości, Lublin 2002 (rec. K. Wroczyński);
 49. Mariusz Roszkowski, Celowość świata osób i rzeczy na podstawie q. 21 „Quaestiones disputatae de veritate" św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2002 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 50. Katarzyna Bujek, Miłość jako racja dynamizmu bytowania osoby ludzkiej w ujęciu M. A. Krąpca i K. Wojtyły, Lublin 2002 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 51. Kamila Bęczyńska, Rola poznania prawdy w doskonaleniu osoby ludzkiej. Na podstawie kwesti I i XXI „Quaetiones disputatae de veritate" św. Tomasza z Akwinu oraz „Metafizyki" Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2002 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 52. Grażyna Ćwiklińska-Wojciechowska, Filozoficzna próba interpretacji faktu śmierci w ujęciu M. A. Krąpca i L. Borosa, Lublin 2002 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 53. Ryszard Danielak, Męstwo jako miara miłości dobra trudnego, Lublin 2003 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 54. Joanna Podsiadło, Rola transcendentale piękno w doskonaleniu osoby ludzkiej w ujęciu wybranych autorów (M. A. Krąpca, P. Jaroszyńskiego, W. Stróżewskiego, H. Kieresia), Lublin 2003 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 55. Anna Kędzierska, Podstawa wyodrębniania sądów egzystencjalnych, ich rozumienie i rola w poznaniu metafizycznym na podstawie wybranych autorów (M. A. Krąpca i E. Gilsona), Lublin 2003 (dr P. Skrzydlewski);
 56. Michał Gumowski, Koncepcja osoby w filozofii realistycznej i filozofii dialogu na podstawie wybranych autorów: Mieczysława A. Krąpca i Emmanuela Levinasa, Lublin 2003 (rec. dr K. Wroczyński);
 57. Justyna Przysiadła, Rola miłości w realizacji dobra osoby ludzkiej na podstawie wybranych autorów: Dietricha von Hildebranda, Mieczysława A. Krąpca i Karola Wojtyły, Lublin 2003 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 58. Aneta Piątkowska, Tomaszowe rozumienie aktu stworzenia jako „constitutio ipsa dependentia" na podstawie II księgi „Summa contra Gentiles", Lublin 2003 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 59. Justyna Bokiniec, Czynniki konstytuujące osobę ludzką w ujęciu M. de Unamuno i M. A. Krąpca, Lublin 2003;
 60. Marta Piestrak, Próba filozoficznego wyjaśnienia problemu cierpienia na podstawie prac M. A. Krąpca i P. Ricoeura, Lublin 2003 (rec. dr K. Wroczyński);
 61. Anna Białowąs, Człowiek jako synteza świata materialnego i duchowego według św. Tomasza z Akwinu na podstawie II księgi „Summa contra Gentiles", Lublin 2003 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 62. Maciej Piotr Krok, Giovanni Realego interpretacja arystotelesowskiej koncepcji substancji, Lublin 2003 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 63. Agnieszka Cierpisz, Podstawy i przejawy transcendencji osoby w ujeciu Karola Wojtyły i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2003 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 64. Marcin Zuchniarz, Rola separacji metafizycznej w wyodrębnianiu transcendentaliów, Lublin 2004 (rec. dr K. Wroczyński);
 65. Daniel Michalski, Podstawy transcendencji bytu ludzkiego i sposoby jej przejawiania się w ujęciu G. Marcela i A. M. Krąpca, Lublin 2004 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 66. Małgorzata Ficner, Rola cierpienia w życiu osobowym człowieka według T. Ślipki, M.A. Krąpca, L. Borosa (analizy filozoficzne), Lublin 2004 (rec. ks. dr B. Czupryn);
 67. Katarzyna Mordarska, Josefa Piepera koncepcja człowieka jako osoby, Lublin 2004 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 68. Mariola Zieńczuk, Podstawa dynamizmu według Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2004 (dr P. Skrzydlewski);
 69. Monika Żukowicz, Rola piękna metafizycznego w wyjaśnianiu doskonałościowego bytowania świata osób i rzeczy, Lublin 2004 (dr P. Skrzydlewski);
 70. Grzegorz Frejlich, Koncepcja poznania sądowego w metafizyce realistycznej w ujęciu Krąpca i Gilsona, Lublin 2004 (rec. dr K. Wroczyński);
 71. Katarzyna Dąbrowska, Problem ostatecznej racji ludzkich aktów decyzyjnych w ujęciu wybranych autorów (M.A. Krąpca, Z. Zbybickiej, K. Wojtyły), Lublin 2004 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 72. Zygmunt Tofilski, Rozum szczegółowy i jego rola w poznawaniu rzeczy jednostkowych według Tomasza z Akwinu i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2004 (rec. dr Paweł Skrzydlewski);
 73. Ewelina Dudzik, Filozoficzna próba wyjaśnienia sensu cierpienia w ujęciu o. M.A. Krąpca i V. E. Frankla, Lublin 2004 (rec. dr K. Wroczyński);
 74. Bogumił Bundz, Rola ciała w strukturze osobowej człowieka w ujęciu wybranych autorów (M.A. Krąpiec, K. Wojtyła, V.E. Frankl - analiza porównawcza), Lublin 2004 (rec. ks. dr B. Czupryn);
 75. Ewa Sawicka, Osoba i jej niezbywalne prawa. Na podstawie analizy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wybranych dokumentów wokółdeklaracyjnych, Lublin 2004, ss. 103 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 76. Konrad Józef Zaborowski, Piękno metafizyczne jako podstawa poznania kontemplacyjnego w ujęciu Etienne Gilsona, Jacques'a Maritaina i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2004 (rec. dr Agnieszka Kowalik-Lekka);
 77. Artur Solis, Problem uczuć (doznań) duszy na podstawie XXVI "De Veritate" (De passionibus animae) sw. Tomasza i wybranych współczesnych komentatorów - J. Pastuski i M.a. Krąpca, Lublin 2004, ss. 93. (rec. dr P. Skrzydlewski);
 78. Jaonna Scibor, Problem poznania zła - w teorii zła jako braku - u wybranych autorów: M.A. Krąpca i P. Ricoeura, Lublin 2004, ss.74 (rec. ks. dr B. Czupryn);
 79. Paweł Sobot, Dobro wspólne jako ostateczna racja państwa w ujęciu M.A. Krąpca i M. Novaka, Lublin 2004, ss. 80 (rec. dr. P. Skrzydlewski);
 80. Małgorzata Cyndrowska, Nadzieja jako przejaw transcendencji człowieka w ujęciu M.A. Krąpca i Marcela, Lublin 2004;
 81. Volodymyr Parasanov, Problem podstaw ludzkich decyzji, Lublin 2004, ss. 63 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 82. Grzegorz Kozłowski, Antropologiczno-metafizyczne podstawy ludzkich decyzji w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i komentatorów (M.A. Krąpca, K. Wojtyły i J. Woronieckiego), Lublin 2005 ss. 62 (rec. dr P. Gondek);
 83. Anna Monika Hapen, Rola sądów egzystencjhalnych w wyoodrębnianiu transcendentaliów w metafizyce realistycznej, Lublin 2005 s.70 (rec. dr P. Gondek);
 84. Karolina Dzwonnik, Homo lubens jako wyraz aktualizacji społecznej natury człowieka, Lublin 2005, s. 70 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 85. Agnieszka Kozigrodzka, Rola poznania zdroworozsądkowego w metafizyce realistycznej, Lublin 2005, s.53 (rec. dr P. Gondek);
 86. Daniel Nawrocki, Koncepcja metafizyki poznania w ujęciu Stanisława Adamczyka i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2005, ss.115 (rec. dr Paweł Gondek);
 87. Mikołaj A. Tarłowski, Problem granic wolności ludzkiej w poznaniu teoretyczno-praktycznym w ujęciu Mieczysława Krąpca, Karola Wojtyły i Władysława Stróżewskiego, Lublin 2005, s. 83 (red. dr P. Skrzydlewski);
 88. Michał Weremczuk, Metafizyka Platona w ujęciu Govanniego Realego i Władysława Stróżewskiego, Lublin 2005, s.77 (rec. dr P. Gondek);
 89. Tomasz Słomka, Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Erka L. Mascalla, Lublin 2005, ss.72;
 90. Anna Domownik, Metafizyczno-antropologiczne argumenty za nienaruszalnością życia ludzkiego, Lublin 2006 ss. 174 (rec. dr Paweł Skrzydlewski);
 91. Marek Pachla, Mieczysława Alberta Krąpca teoria analogii transcendentalnej, Lublina 2006, ss. 88 (red. dr Zbigniew Pańpuch);
 92. Radosław Krajewski, Metafizyczno-antropologiczne źródła sporu o opóźnioną animację. Analiza stanowisk Mieczysława A. Krąpca, Tedeusza Slipki, Normana M. Forda, Lublin ss. 2006, ss. 69 (dr Paweł Skrzydlewski);
 93. Tadeusz Rymkiewicz, Rola sądu egzystencjalnego w poznaniu istnienia bytu w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Antoniego B. Stępnia, Lublin 2006, ss. 95 (dr Paweł Pańpuch);
 94. Daniel Edward Kaśków, Zródła nihilizmu teoretycznego i praktycznego oraz sposób jego przezwyciężania w ujęciu Vittorio Possentiego, Lublin 2006, ss. 89 (rec. dr Zbigniew Pańpuch);
 95. Anna Jakubiak, Filozoficzna próba wyjaśniania sensu śmierci w filozofii realistycznej i analitycznej na przykładzie wybranych autorów. Analiza porównawcza, Lublin 2006, ss. 63 (rec. dr Z. Pańpuch);
 96. Ewelina Kamińska (Misiurek), Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Richarda Rorty'ego. Analiza porównawcza, Lublin 2006, ss. 117 (rec. dr Z. Pańpuch);
 97. Karol Gdula, Rola emocji w życiu poznawczym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Kartezjusza i Williama Jamesa, Lublin 2006, ss.63 (rec. dr Z. Pańpuch);
 98. Kamil Garbacz, Metafizyczno-antropologiczne źródła godności osoby ludzkiej w ujęciu wybranych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, Lublin 2006, ss.71 (rec. dr P. Skrzydlewski);
 99. Emilia Słojewska, Koncepcja natury ludzkiej i sposób jej aktualizacji w ujęciu J.J. Rousseau i M. A. Krąpca, Lublin 2007, ss. (dr. P. Skrzydlewski);
 100. Ewelina Rejmak, Specyfika wyjaśniania i uzasadniania w metafizyce realistycznej w ujęciu S. Kamińskiego i M. A. Krąpca, Lublin 2007, ss. (dr Z. Pańpuch);
 101. Artur Panek, Koncepcja substancji i natury ludzkiej w ujęciu Alfreda N. Whiteheada i Erica L. Mascalla, Lublin 2007, s. (dr P. Gondek);
 102. Maja Moczek, Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu J. Piepera i Francisca Fukuyamy (Lublin 2007);
 103. Wojciech Furgała, Podstawy wyodrębnienia pytań metafizycznych i ich specyfika w ujęciu Arystotelesa, M. Heideggera i M. Krapca. (Lublin 2007)
 104. Anna Pasieczna, Jospha |Owensa i Giovanniego Reale Ingerpretacja Arystotelesa koncepcji substnacji (Lublin 2007)
 105. Wojciech Mazurek, Problem granic wolności w działalności teoretyczno-pojetycznej człowieka w ujęciu M.A. Krąpca, W. Stróżewskiego, H. Kieresia) (w Lublin 2007)
 106. Szymon Jusiński, Georga P. Klubertanza kocepcja analogii bytu i poznania (w Lublin 2008)
 107. Emilia Krasucka, Rola cnoty roztropności w doskonaleniu osoby ludzkiej na postawie Summy Teologicznej sw. Tomasza z Akwinu (II-II a.47-56) (Lublin 2008);
 108. Bartosz Zwoliński, Erica L. Mascalla i Mieczysława A. Krąpca koncepcja analogii i jej rola w wyjaśnianiu rzeczywistości (Lublin 2008)
 109. Marta Dudarewicz, Podstawy transcendencji osoby ludzkiej i sposby jej przejawiania się w ujęciu Erica Mascalla i Victora E. Frankla (w przygotowaniu 2008)
 110. Specyfika poznania metafizycznego w ujęciu Stanisława Kamińskiego i Mieczysława A. Krąpca (Lublin 2008)
 111. Beata Niedużak, Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego i Karola Wojtyły (Lublin 2008)
 112. Sylwia Pacek, Postawy jedności bytowej człowieka i formy przejawiania się tej jedności w ludzkim działaniu w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Romana Ingardena (Lublin 2008)
 113. Maciej Karczewski, Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania prawdy jako transcendentalnej właściwości bytów w ujęciu Sw. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów (Lublin 2008)
 114. Paweł Osiębło, Rola partycypacji w wyjaśnianiu rzeczywistości w ujęciu Kolnalisza Fabro i Zofii J. Zdybickiej (Lublin 2008)
 115. Milene Sławińska, Koncepcja natury ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Stevena Pinkera (Lublin 2008)
 116. Anita Bober, Wyznaczniki osoby ludzkiej w ujęciu Józefa Kozieleckiego, Karola Wojtyły i Alberta Mieczysława Krąpca (Lublin 2008)
 117. Agnieszka Łazowska, Dusza ludzka jako ostateczna racja jedności istnienia i działania człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca (Lublin 2008)
 118. Monika Saja, Kazmierza Kłóska i Mieczysława A. Krąpca interpretacja teleologii Arystotelesa (Lublin 2008)
 119. Diana Nachyła, Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania dobra jako transcendentalnej właściwości bytów na podstawie 21 q. De veritate św. Tomasza z Akwinu. (Lublin 2008)
 120. Katarzyna Dziwina, Specyfika poznania metafizycznego w ujęciu Stanisława Kamińskiego, Mieczysław A. Krąpca i Antoniego B. Stępnia, Lublin 2008.
 121. Marta Dudarewicz, Podstawy transcendencji osoby ludzkiej i sposoby jej przejawiania się w ujęciu Erica L. Mascalla i Victora E. Frankla, Lublin 2008.
 122. Sylwia Pacek, Podstawy jedności bytowej człowieka i forma przejawiania się tej jedności w ludzkim działaniu w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Romana Ingardena. Analiza porównawcza, Lublin 2008.
 123. Agnieszka Kazanowska, Dusza ludzka jako ostateczna racja jedności istnienia i działania człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2008.
 124. Tomasz Mamełka, Rola uczuć w życiu osobowym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza. Analiza porównawcza, Lublin 2009, ss.155. (rec. dr A. Gudaniec).
 125. Maria Stachurska, Koncepcja duszy i jej rola w strukturze bytowej człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza, Lublin 2009, ss. 118. (rec. dr Z. Pańpuch).
 126. Piotra Wójcik, Sposób wyodrębniania złożeń bytowych w metafizyce realistycznej i ich rola w wyjaśnianiu natury bytów, Lublin 2009, ss.103 (dr. P. Gondek).
 127. Agata Zalewska, Koncepcja miłości i jej rola w życiu osobowym człowieka w ujęciu Ericha Formma, Gabierla Marcela, Josefa Piepera, Lublin 2009, ss. 104 (rec. dr A. Gudaniec).
 128. Damian Wilczyński, Sposoby wyjaśniania zła przez współczesne nurty filozoficzne: tomizm – egzystencjalizm – hermetyka na podstawie wybranych autorów, Lublin 2009, ss. 104 (rec. dr Z. Pańpuch).
 129. Maja Maria Moczek, rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Josefa Pierpera i Francisa Fukuyamy, Lublin 2009, ss. 67 (rec. dr P. Gondek).
 130. Dorota Burek, Podstawa wyróżnienia zmysłu wspólnego i jego rola w pozwaniu na podstawie arystotelesowskiego traktatu „o duszy” i interpretacji Mieczysława Albert Krąpca, Lublin 2009, ss. 81 (rec. dr Z. Pańpuch).
 131. Justyna Cicha, Rola ciała ludzkiego w strukturze bytowej człowieka w ujęciu Kartezjusza i Mieczysława A. Krąpca. Analiza porównawcza, Lublin 2010 (rec. Ks. dr T. Duma).
 132. Daniel Scibisz, Podstawa tożsamości substancji w ujęciu Arystotelesa i G. W Leibniza. Analiza porównawcza, Lublin 2010 (rec. Dr P. Gondek).
 133. Mariusz Toruń, Rola przyczyny celowej w wyjaśnianiu dynamizmu bytowego w ujęciu Arystotelesa, Lublin 2010 (rec. Dr P. Gondek)
 134. Tomasz Barszcz, Ralpha McInernego interpretacja św. Tomasza koncepcji analogii, Lublin 2010 (ks. dr T. Duma).
 135. Renata Żybura, Rola cnót kardynalnych w doskonaleniu bytu ludzkiego w ujęciu sw. Tomasza z Akwinu, Lublin 2010 ( rec. Dr Z. Pańpuch).
 136. Anna Szudra, Tomasza z Akwinu koncepcja nauczyciela i jej aktualność na podstawie traktatu De magistro. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2010 (rec. Dr K. Stępień).
 137. Małgorzata Brzyska, Stevena Pinkera koncepcja natury ludzkiej, Lublin 2010 (rec. Ks. Dr T. Duma).
 138. Angieszka Ziętek, Miłość naturalna jako przejaw celowego działania bytów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów, Lublin 2010 (rec. dr A. Gudaniec).
 139. Beata Szerlak, Próba filozoficznej integracji faktu śmierci w ujęciu Josefa Pierpera i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2010 (rec. Ks. dr Tomasz Duma).
 140. Justyna Wiśniewska, Problem podmiotu władz duszy, Lublin 2010 (dr Z. Pańpuch).
 141. Paweł Czajkowski, Zródła i skutki odrzucenia przyczyny celowej w filozofii nowożytnej na przykładzie Kartezjusza, J. Locke’a i D. Hume’a, Lublin 2010 (rec. Dr Paweł Gondek).
 142. Beata Grudzień, Aleksandra I. Horvatha koncepcja relacji, Lublin 2011 (rec. Ks. dr Tomasz Duma).
 143. Dagmara Stawiarz, Rola sportu w doskonaleniu osoby ludzkiej w ujęciu Feliksa Bednarskiego, Stanisława Kowalczyka i Jerzego Kosiewicza. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2011 (rec. Dr Zbigniew Pańpuch).
 144. Małgorzata Łakomska, Rola transcendentaliów w poznaniu metafizycznym w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Władysława Stróżewskiego, Lublin 2011 (rec. Dr. Paweł Gondek).
 145. Łukasz Nejman, Miejsce i rola miłości w dziedzinie uczuć pożądliwo-gniewliwych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2011 (rec. Dr Arkadiusz Gudniec).
 146. Kamila Kasperuk, Rola miłości w życiu osobowym człowieka w ujęciu Jeana P. Sartra i Marie D. Pilippe, Lublin 2011 (rec. Dr Gudaniec).
 147. Małgorzata Gołąb, Dusza jako podmiot doznawania uczyć w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza, Lublin 2011 (rec. Dr Zbigniew Pańpuch).
 148. Justyna Gnyś, Problem podmiotu myślenia: dusza czy mózg – w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Johna R. Searle’a, Lublin 2011 (rec. Dr P. Gondek).
 149. Łukasz Olszewski, Teoria partycypacji i jej rola w wyjaśnianiu relacji świata do Boga w ujęciu Zofii J. Zdybickiej i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2011 (rec. Dr Arkadiusz Gudaniec).
 150. Anna Błaziak, Tomasz z Akwinu koncepcja dobra transcendentalnego a problem zła. Analiza wybranych tekstów, Lublin 2011 (rec. Ks. dr Tomasz Duma).
 151. Anna Pasieczna, Mieczysław A. Krąpca koncepcja człowieka jako podmiotu kultury, Lublin 2011 (rec. Dr Z. Pańpuch)
 152. Aleksandra Konasiuk, Podstawy pytań metafizycznych w ujęciu Arystotelesa i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2012, ss.71 (rec. Dr P. Gondek).
 153. Agata Mazurek, Rola poznania zdroworozsądkowego w wyodrębnianiu transcendentaliów, Lublin 2012, s. 66, (rec. Dr Z. Pańpuch).
 154. Paulina Sulenta, Problem istnienia idei jednostkowych w ujęciu sw. Tomasza z Akwinu. Analiza III kwestii „De veritate – De ideis”, Lublin 2012, ss.200, ( rec. A. Gudaniec).
 155. Natalia Kunat – Specyfika języka metafizyki w ujęcia Stanisława Kamińskiego i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2013 – (Rec. Dr P. Gondek).
 156. Konrad Lampart, Koncepcja duszy ludzkiej jako substancji niezupełnej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu oraz współczesnych wybranych komentatorów (K. Kłósak, J. Pastuszka, M. A. Krąpiec) (rec. Dr K. Stępień)
 157. Nataleigh Waters-Lang, Femininity und Masculinity as Acutalization of the Human Person according do Edhith Stein and Karol Wojtyła. A study from Philosophical Anthropology, Lublin 2015, ss. (rec. Dr. Zbigniew Pańpuch, promotor współpracujący ks. dr Tomasz Duma)
 158. Filip Rogowski, The problem of transcendence of the human being according to Mieczysław Albert Krąpiec and Lynne Rudder L. Baker. A comparative analysis, Lublin 2015, ss. .
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:44 - Andrzej Zykubek