Konferencje i sympozja

 1. Veritas sequitur esse - (XL Tydzień Filozoficzny KUL pt. Rozumieć prawdę, 16-19 marca 1998, organizowany przez Koło Filozoficzne studnetów KUL);
 2. Czym jest ludzka wolność - (Sympozjum organizowane przez Instytut Pedagogiki UMK nt. Młodzież a wolność, 22 maja 1998, Toruń).
 3. Man - a Being Open to Transcendence - (Festiwal Kultury - Trialogos: Człowiek i twórczość, 7-9 września 1998, Tallin – Estonia).
 4. Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza – (głos w dyskusji panelowej w ramach XX Tygodnia Filozoficznego nt. „Ratio et Fides" - marzec 1999);
 5. Wykłady z metafizyki, czerwiec 2000 Lwów (Ukraina);
 6. Arystotelesowsko-Tomaszowe kryteria podziału nauk spekulatywnych - (IX Sympozjum Arystotelesowskie - Kazimierz/Wisłą, Grudzień 2000).
 7. Realizm Arystotelesa - (XIV Sympozjum Arystotelesowskie pt. Główne pojęcia w filozofii Arystotelesa, Kazimierz n/Wisłą 5-7 listopada 2001);
 8. Dlaczego filozofia bytu? – (Międzynarodowe Sympozjum nt. Fides et Ratio. Interpretacje-nadinterpretacje-deformacje, organizowane w dniach 9-10 grudnia 1999 przez Zakład Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu);
 9. Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze – (III Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”, organizowane przez Katedrę Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 14 grudnia 2000);
 10. Spór o przedmiot metafizyki: byt czy pojęcie bytu – (Sympozjum organizowane przez Koło Filozoficzne Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianium", Kraków 11 stycznia 2001);
 11. Wykłady z metafizyki - (Lwów (Ukraina), lipiec i sierpień 2001);
 12. Pulchrum sequitur esse rei – (Tydzień Filozoficzny KUL Lublin, luty 2002);
 13. Metafizyka jako specyficzny rodzaj poznania w kulturze zachodniej – (Przyszłość cywilizacji Zachodu. Międzynarodowe sympozjum organizowane przez Katedrę Filozofii kultury KUL, Lublin 11 kwietnia 2002);
 14. Rola encyklopedii filozoficznej w kształceniu polityka i dziennikarza - (Sympozjum nt. Rola filozofii w kulturze, WSKSiM Toruń 26 listopada 2002);
 15. Rola języka naturalnego w metafizyce klasycznej (realistycznej) – (45 Tygodnia Filozoficznego nt. Język-poznanie-rzeczywistość organizowanego przez Koło Filozoficzne Studentów KUL, 24-27 luty 2003);
 16. Rozumienie rzeczywistości a kultura techniczna – (II Międzynarodowe Sympozjum nt.: Kultura wobec techniki z cyklu: Przyszłość cywilizacji zachodu organizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury 9 kwietnia, Lublin 2003);
 17. O logice Arystotelesa - (XVIII Sympozjum Arystotelesowskie nt. Główne pojęcia filozofii Arystoteles, Kazimierz Dolny nad Wisłą 15-16 listopada 2003);
 18. Spór o przedmiot metafizyki - (Sympozjum z czyklu „Zadania współczesnej metafizyki”. Katedra metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 11 listopad 2003;
 19. Potrzeba edukacji filozoficznej – (Międzynarodowe Sympozjum nt. Filozofia i edukacja organizowanym 5 V 2004 przez Katedrę filozofii Kultury);
 20. Czy filozofia może być upaństwowiona" – (Międzynarodowe sympozjum organizowanym przez Katedrę filozofii Kultury, nt. Człowiek a państwo (25.05. 2005);
 21. Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu koncepcja substancji – (Międzynarodowe sympozjum z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”: Substancja-natura-prawo naturalne, 15.12.2005. Organizowane przez Katedrę Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu).
 22. Jak i dlaczego uprawiać filozofie metafizyczną - (50 Tydzień filozoficzny organizowany przez Koło Studentów KUL, 10-14 marca 2008).
 23. O właściwą miarę sprawiedliwego działania - ( Międzynarodowe sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu", organizowane przez Katedrę Filozofii Kultury i J. Martaina Society, kwiecień 2008).
 24. Karta praw rodziny: między prawem naturalnym a prawem stanowionym - (Sympozjum organizowane przez Katedrę Teologii rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL z okazji 25 lecia Karty praw rodziny, 21.10. 2008).
 25. Rola filozofii w kształceniu humanistycznym - (I Międzynarodowy Kongres edukacji chrześcijańskiej – Toruń 21-22 listopad 2008).
 26. Dlaczego filozofia realistyczna? - (51 Tydzień filozoficzny organizowany przez Koło Studentów KUL, 9-13 marca 2009).
 27. Casus wendety. Filozoficzna interpretacja problemu terroryzmu -(Międzynarodowe sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu", organizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL i J. Martaina Society, 23 kwietnia 2009).
 28. Starożytne i średniowieczne źródła esencjalizjacji metafizyki Arystotelesa i jej skutki dla filozofii nowożytnej - (Sympozjum z cyklu Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje 17-18 VI 2009, organizowane przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Zakład Historii Filozofii Nowożytnej UMCS).
 29. Czym i dla kogo jest szczęście - (52 Tydzień filozoficzny organizowany przez Koło Studentów KUL, 8-12 marca 2010).
 30. Suwerenność i godność osoby ludzkiej obroną przed totalitaryzmem - (Międzynarodowym sympozjum: Totalitaryzm jawny i ukryty: z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu", organizowane przez Katedrę Filozofii Kultury i J. Martaina Society. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 24 kwietnia 2010).
 31. Personalizm metafizyczny a personalizm Wincentego Granata - (I Lubelskie dni personalizmu, organizowane przez Katedrę personalizmu chrześcijańskiego KUL, 26-27 kwietnia 2010).
 32. Problem prawdy w filozofii klasycznej - (XIII Międzynarodowe sympozjum z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, nt. Spór o prawdę, 13 grudnia 2010).
 33. Problem „ateizacji” natury - (II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Filozofii o Bogu i religii, nt: Bóg w przestrzeni publicznej, organizowanej przez Katedrę filozofii Boga KUL 16 grudnia 2010).
 34. Metafizyka osoby: Tomasz, Krąpiec, Wojtyła - (Międzynarodowa konferencja z cyklu W kręgu pytań o człowieka. Spór o osobę ludzką we współczesnej filozofii, Wyższa Szkoła filozoficzno-Pedagogiczna INGATIANUM w Krakowie. Wydziału filozoficzny. Instytut Filozofii, 12-13kwietnia 2011-04-22).
 35. Język metafizyki (filozofii), słownik, struktura i funkcja - (Interdyscyplinarnej konferencji organizowanej przez Katedrę Języków Romańskich KUL 4-5 maja 2011).
 36. Homo viator - (Międzyanrodowe sympozjum: Totalitaryzm jawny i ukryty: z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu", organizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL i J. Martaina Society 15 maja 2011)
 37. Metafizyka jak ancilla scientiae et theologiae - (Nauka a Wiara. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Katedr Biostruktury 2012).
 38. Osoba a wielokulturowość – („Cywilizacje wobec multikulturalizmu”, XI Miedzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji zachodu” organizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL i inne. 18 kwietnia 2012).
 39. Źródła sporu o opóźnioną animację: Arystoteles – Tomasz z Akwinu. Problem czy pseudo-problem – (II Międzynarodową konferencja z cyklu „W kręgu pytań o człowieka”. Spór o genezę bytu ludzkiego, organizowana przez Katedrę Antropologii Akademii Ignatianum w Krakowie 19-20 kwietnia 2012).
 40. Mieczysław A. Krąpiec Arystoteles XX wieku – (XXIV Ogólnopolskie sympozjum Arystotelesowskie, org. Przez Katedrę Filozofii Boga KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Koło filozoficzne studentów KUL 9-11 2012).
 41. Byt a dobro – (XIV Międzynarodowe sympozjum z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, nt. Spór o piękno, 13 grudnia 2012 organizowane przez KatedręMetafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu).
 42. Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej ( Sympozjum organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 21 marca 2013).
 43. Odkrycie natury bytów i jej wielorakie rozumienie, (XIV Międzynarodowe sympozjum z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, nt. Spór o naturę ludzką, 8 grudnia 2013 organizowane przez Katedrę Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu).
 44. The Metaphysical Cognition of the Person, ( Międzynarodowe Sympozjum organizowane przez Universitet Oliba – Barcelona 14 lipca 2013).
 45. Czym i dlaczego jest życie? Analizy metafizyczne, (XVII Międzynarodowe sympozjum z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, nt. Spór o prawdę, 13 grudnia 2014).
 46. Rola filozofii realistycznej w formacji intelektualnej elit, ((Międzynarodowe sympozjum: Elity – dawniej, dzis i jutro, z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu", organizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, WSKSiM w Toruniu oraz Adler-Aquinas Institute 6 maja 2015).
 47. Pierwszy w dziejach filozofii polskiej Metafizyk – VIII Wykłady otwarte im. Ojca profesora Mieczysława A. Krąpca, organizowana przez Katedrę Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 8 maja 2015)
 48. Analogiczna teoria znaczenia terminów językowych. Elementy metafizyki języka (Międzynarodowa Konferencja naukowa: Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, organizowana przez Instytut Filologii Romańskiej UJ, L’UFR de Langue Française à l”Université Paris-Sorbonne i Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL – 4-5 września 2015).

 

Autor: Andrzej Maryniarczyk
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:39 - Andrzej Zykubek