KSIĄŻKI:

 

 1. Credo Apostolorum w romańskich Drzwiach Płockich, Płock 1992. (Recenzja: A. Witkowska, Nowe studia nad romańskimi zabytkami średniowiecznego Płocka, „Notatki Płockie” 1992, nr 3, s. 32-34.)
 2. Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej, Lublin 1992. (Recenzje: A. Witkowska, Nowe studia nad romańskimi zabytkami średniowiecznego Płocka. „Notatki Płockie” 1992, nr 3, s. 32-34; S. Kobielus, Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej. Lublin 1992, „Biuletyn Historii Sztuki” 55 (1993), nr 2-3, s. 277-279.)
 3. Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej, Lublin 1993, wyd. 2 zmienione i uzupełnione. (Recenzja: A. Witkowska, Les études récentes sur les monuments romans de Plock médiéval, „Revue d'Histoire Ecclésiastique 89 (1994), nr 1, s. 91-95.)
 4. Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999.
 5. [Wspólnie z Aleksandrą Witkowską OSU], Polskie niebo. Ikonografia hagiograficzna u progu XVII wieku, Pelplin 2007.
 6. [Wspólnie z R. Mastacchi] Credo. La raffigurazione del Simbolo Apostolico nell’Arte europea, Siena 2011.


REDAKCJE:

 

 1. Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła, Lublin 1997.
 2. Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha, Lublin 1998.
 3. „Roczniki Humanistyczne” 50 (2002), z. 4.
 4. Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie środkowo-wschodniej, Lublin 2002.
 5. Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, Lublin 2009 [wraz z A. Kramiszewską].ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

 

 1. 1. I valori artistici del calice con patena della fondazione del Principe Corrado di Masovia, „Arte Cristianaˮ 69 (1981), s. 315-318.
 2. Późnogotycki pastorał biskupa Andrzeja Krzyckiego w skarbcu katedry w Płocku, „Studia Płockie” 9 (1981), s. 243-276.
 3. Wartości artystyczne kielicha z pateną fundacji księcia Konrada Mazowieckiego, „Notatki Płockie” 1981, nr 2, s. 17-20.
 4. Il reliquiario di San Sigismondo della Cattedrale di Plock, „Arte Cristianaˮ 70 (1982), z. 10, s. 284-288.
 5. L'immagine della Madonna di Czestochowa, „Arte Cristianaˮ 70 (1982), z. 8, s. 201-210.
 6. Le porte romaniche di bronzo in Europa, „Arte Cristiana” 70 (1982), z. 11-12, s. 340-344.
 7.  Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jako dzieło sztuki, „Chrześcijanin w Świecie” 14 (1982), nr 4-5, s. 22-34.
 8. Relikwiarz hermowy na relikwie św. Zygmunta, „Studia Płockieˮ 10 (1982), s. 249-254.
 9. Rewindykowany kielich z pateną ufundowany dla katedry płockiej w 1238 r. przez księcia Konrada Mazowieckiego, „Studia Płockie” 10 (1982), s. 243-247.
 10. Drzwi Płockie na tle innych brązowych romańskich drzwi kościelnych w Europie. Rozważania nad ikonologią oraz ikonografią drzwi kościelnych, [w:] Roma¬ńskie Drzwi Płockie 1154 – ok. 1430 – 1982, Płock 1983, s. 12-29.
 11. Il monumento di Danzica: un'ipotesi di speranza, „Arte Cristiana" 71 (1983), s. 122-126.
 12. Pastorale tardogotico nel tesoro della Cattedrale di Plock, „Arte Cristiana” 71 (1983), s. 371-374.
 13. Romańskie Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim w opisie wygnańca – biskupa Wincentego Chościak-Popiela, „Notatki Płockie” 1983, nr 4, s. 3-7.
 14. Due chiese nuove premiate in Polonia, „Arte Cristiana” 72 (1984), s. 175-182.
 15. Ludowa rzeźba sakralna w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku, „Studia Płockie” 14 (1986), s. 253-264.
 16. Dokumentacja w muzeach kościelnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 54 (1987), s. 82-99.
 17. Muzeum Diecezjalne w Płocku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 54 (1987), s. 110-118.
 18. Ikonografia patrocinium św. Jakuba Większego Apostoła w Polsce, „Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lęborku” 1998, nr 8, s. 6-31.
 19. Romańskie Drzwi Płockie. Stan badań, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 57 (1988), s. 159-199.
 20. Biblia Płocka. Wiedza o rękopisie w świetle dotychczasowych badań, „Studia Płockie” 18 (1990), s. 237-255.
 21. „Brama wiary” – Drzwi Płockie w świetle najnowszych badań, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 75 (1990), nr 1, s. 21-28.
 22. O sensie medytacji dzieła sztuki i jej stosowaniu w praktyce duszpasterskiej, [w:] Kościół w służbie człowieka, Olsztyn 1990, s. 219-228.
 23. Die romanische Tür von Plock in Nowgorod. Neue ikonographisch-ikonologische Überlegungen, „Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte“ 30 (1991), s. 29-66.
 24. Typologia przedstawień Collegium Apostolorum w sztuce pierwszego tysiąclecia, „Vox Patrum” 11-12 (1991-1992), z. 20-23, s. 49-71.
 25. Anomalie składu ksiąg w Biblii Płockiej. (Przyczynek do badań nad kodeksem Ms.2; Płock, Archiwum Diecezjalne), „Studia Płockie” 21 (1993), s. 159-168.
 26. Nieznana odyseja płockich zabytków, „Roczniki Humanistyczne” 41 (1993), z. 4, s. 41-60.
 27. Psychomachia Prudencjusza w romańskich Drzwiach Płockich, [w:] Wczes¬nochr¬ześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1993, s. 99-109.
 28. Vom Apostel zum Pilgerpatron. Die Ikonographie des hl. Jakobus in der polnischen Kunst, [w:] Der Jakobuskult in Ostmitteleuropa. Austausch – Einflüsse – Wirkungen, hrsg. K. Herbers, D. R. Bauer, Tübingen 2003, s. 93-111.
 29. Technologia i ikonografia „Drzwi Gnieźnieńskich”, „Studia Warmińskie” 30 (1993), s. 107-115.
 30. Ekspertyza ikonogra¬ficzno-tech¬nolo¬giczna obrazu kultowego Tomas¬zowskiej Matki Bożej Szkap¬lerznej, „Zamojski Informator Die¬cezjal¬ny” 3 (1994), nr 3, s. 253-258.
 31. Ewangelizacyjna rola sztuki kościelnej w świetle instrukcji Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła z dnia 15 października 1992 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 63 (1994), s. 109-116.
 32. [Wspólnie z И. Г. Михайлова, М. Г. Кудреватый], К вопросу о значении романских Плоцких враш в архишекшурном ансамбле Новгородского Кремла, [w:] Охраняешся государсшвом: III Российская научно-пракшическая конференция. Программа „Храм”. Сборник машериалов (ноябрь 1993-июнь 1994), вып. 4 1994, c. 57-67.
 33. Symbol apostolski w doktrynie i w przekazie sztuki średniowiecznej (wprowadzenie do badań), „Roczniki Humanistyczne” 42 (1994), z. 4, s. 41-65.
 34. Polscy święci w sztuce, [w:] Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. Witkowska, Poznań 1995, s. 605-637.
 35. Wpływ symbolicznego pojmowania roli pisarza na wyobrażenia proroków jako świętych w miniaturach Biblii Płockiej, [w:] Klasztor w kulturze średnio¬wiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, s. 299-310.
 36. 50 lat badań nad sacrum w sztuce w dziejach Sekcji Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku, red. A. S. Labuda, Poznań 1996, s. 213-223.
 37. A Universidade como creadora de cultura, [w:] Europa. Profecia e Esperanza, Santiago de Compostela 1996, s. 179-182.
 38. Ikonografia świętych polskich około roku 1400, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań, listopad 1995, t. II, Warszawa 1996, s. 189-208.
 39. Imago mundi. Związek ikonogra¬ficznych i liter¬ackich modeli świata w wyo¬braźni średniowiecznej, [w:] Wyobraźnia średniowieczna, red. T. Michałowska, Warszawa 1996, s. 27-45.
 40. Musica mundana et instrumentalis. Epilog interpretacji romańskiej miniatury z wyobrażeniem Dawida z muzykami w „Biblii Płockiej”, „Biuletyn Historii Sztuki” 58 (1996), nr 3-4, s. 251-267.
 41. Symbol Apostolski w doktrynie i w przekazie sztuki średniowiecznej wyrazem misji Kościoła, [w:] Kościół i kultura, red. R. Jaworski, A. Koseski, Płock 1996, s. 95-102.
 42. O Símbolo dos Apóstolos na Doutrina e na transmisión da Fe medieval como expresión da Misión da Igrexa, [w:] Europa. Profecia e Esperanza, Santiago de Compostela 1996, s. 191-197.
 43. The Iconography of the Romanesque Plock Door (Nowgorod) as Symbol of the Universal Character of Ecclesiastical Art, [w:] Iconography in Cultural Studies. Papers from the International Conference: European Iconography East & West, ed. by A. Kiss, Szeged 1996, s. 53-66.
 44. Credo Apostolorum w średniowiecznej i nowożytnej ikonografii kościelnej, [w:] Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, red. R. Knapiński, Lublin 1997, s. 331-401.
 45. Kolegium Apostolskie w sztuce pierwszego tysiąclecia, [w:] Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, red. R. Knapiński, Lublin 1997, s. 115-151.
 46. Tradycyjne i nowe metody opracowywania zbiorów w muzeach kościelnych. Wprowadzenie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 67 (1997), s. 17-21.
 47. Ikonografia patronek kościołów parafialnych archidiecezji warmińskiej, „Studia Warmińskie” 35 (1998), cz. 1, s. 79-94.
 48. Ikonographie des Apostels Jakobus im Kontext der Darstellungen des „Credo Apostolorum”, [w:] Jakobuskult in „Kunst” und „Literatur”. Zeugnisse in Bild, Monument, Schrift und Ton, hrsg. K. Herbers, R. Plötz, Tübingen 1998, s. 15-49 (Jakobusstudien Bd. 9).
 49. Scribere, qui curat vir sacra figurat. O symbolice wizerunku skryby, „Res Historica” 1998, z. 3, s. 123-130.
 50. Św. Wojciech w sztuce polskiej, [w:] Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha, red. R. Knapiński, Lublin 1998, s. 173-198.
 51. Fenomen obrazów kultowych w kulturze chrześcijańskiej, „Roczniki Humanistyczne” 47 (1999), z. 4 specjalny, s. 395-410.
 52. Ojcowie Kościoła o znaczeniu obrazów w przekazie wiary, „Roczniki Humanistyczne” 47 (1999), z. 4, s. 5-22.
 53. Polscy święci w sztuce, [w:] Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. Witkowska, Poznań 1999, wyd. 2 poszerzone, s. 648-680.
 54. Tecnologia e iconografia della porta di Gniezno, [w:] La porta di Bonanno nel Duomo di Pisa e le porte bronzee medioevali Europee. Arte e Tecnologia, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Pisa 6-8 maggio 1993, a cura di O. Banti, Pisa 1999, s. 123-136.
 55. Biblia Pauperum – czy rzeczywiście księga ubogich duchem?, „Roczniki Humanistyczne” 48 (2000), z. 2 specjalny, s. 223-245.
 56. Ikonografia maryjna w aspekcie trynitarnym, „Salvatoris Mater” 2 (2000), nr 3, s. 186-213.
 57. Ojcowie Kościoła o znaczeniu obrazów w przekazie wiary, [w:] Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. Ziółek, Lublin 2000, s. 51-67.
 58. Święta Kinga i błogosławiona Jolenta w ikonografii polskich klarysek, [w:] Pani Sądecka. Aktualność Świętej Kingi, Sandomierz 2000, s. 90-114.
 59. Ikonografia patrocinium konkatedry w Kołobrzegu. Die Ikonographie des Doms zu Kolberg, [w:] Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu. Aus der Geschichte des Christentums in Pommern, „Zeszyty Kulickie. Külzer Hefte“ 2001, nr 2, s. 127-149.
 60. Rozwój ikonografii św. Wojciecha w sztuce polskiej, [w:] Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, red. J. Strzelczyk, C. Pest, W. Polak, Lublin 2001, s. 120-138.
 61. Bł. Jolenta w ikonografii polskich klarysek, [w:] Święci nie przemijają. Materiały z sympozjum naukowego o błogosławionej Jolencie z okazji 700-lecia jej śmierci. Gniezno, 8-9 października 1999 roku, Gdańsk 2002, s. 165-187.
 62. Europejski kontekst ikonografii patrocinium katedry w Toruniu, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, red. K. Kluczwajd, M. Woźniak, Toruń 2002, s. 41-84.
 63. Katedra Historii Sztuki Kościelnej – charakterystyka badań, „Roczniki Humanistyczne” 50 (2002), z. 4, s. 5-22.
 64. Maryja i Kościół w tradycji ikonograficznej, „Salvatoris Mater” 4 (2002), nr 2, s. 176-194.
 65. Od Apostoła do Patrona pielgrzymów. Ikonografia św. Jakuba w sztuce polskiej, [w:] Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie środkowo-wschodniej, red. R. Knapiński, Lublin 2002, s. 241-267.
 66. Od Pokrowy do Płaszcza Opieki. Przeobrażenia motywu ikonograficznego Mater Misericordiae, „Studia Warmińskie” 39 (2002), s. 131-160.
 67. Przedstawienia św. Jana Nepomucena w sztukach plastycznych jako przykład rozwoju ikonografii hagiograficznej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2478, Historia CLXI, Wrocław 2002, s. 111-135.
 68. Theatrum canonizationis bł. Jana z Kęt, Rzym 16 lipca 1767 r., „Roczniki Humanistyczne” 50 (2000), z. 4 specjalny, s. 33-51.
 69. Czy etos Sokratesa jest nadal aktualny? Głos w dyskusji, [w:] Etyka w nauce, Warszawa 2003, s. 101-103.
 70. Ikonografia eremitów w sztuce chrześcijańskiej, [w:] Kult Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim, Kazimierz Biskupi 2003, s. 57-73.
 71. L’iconografia del „Collegio degli Apostoli” come illustrazione del Credo nell’Arte europea, [w:] Figurae Fidei. Strategie di ricerca nel Medioevo, a cura di T. Rossi, s. 11-40 (Studia Pontificiae Universitatis a S. Thoma Aquinate in Urbe, Studi 2003, Nuova serie – 7).
 72. Salus Populi Romani – od rzymskiego prototypu do kopii w Stoczku Warmińskim, [w:] Pacem in terris. Dar Boga powierzony ludzi om, red. J. Kumala, Licheń 2003, s. 81-100.
 73. Biblia pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu, „Nauka” 2004, nr 4, s. 133-164.
 74. Grzechy główne w nauce i tradycji średniowiecznego Kościoła. The Deadly Sins in the Teaching and Tradition of the Mediaeval Church, [w:] Siedem grzechów głównych. The Seven Deadly Sins. Ryciny z Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Katalog wystawy, Kraków 2004, s. 16-29.
 75. Kicz w Kościele, [w:] Sacrum i sztuka. Życie i sztuka, red. B. Major, J. Matyja, Częstochowa 2004, s. 109-121.
 76. Kultura chrześcijańska miejscem spotkania krajów Europy, [w:] Jedność w różnorodności, red. M. Kallas, Toruń 2004, s. 7-20.
 77. Kultura chrześcijańska miejscem spotkania krajów Europy, „Paedagogia Christiana” 2004, nr 2 (14), s. 9-23.
 78. Myśl średniowieczna o obrazach, ich roli w procesie przekazu wiary i w kulcie, [w:] Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska, Cz. Deptuła, R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin 2004, s. 193-222.
 79. Niepokalanie Poczęta w ikonografii, [w:] Tota pulchra es Maria. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 399-425.
 80. [Wspólnie z A. Witkowską OSU] Odnaleziony pierwowzór kolońskiej serii Icones et miracula sanctorum Poloniae, [w:] Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza, red. C. Rogowski, W. Nowak, A. Kopiczko, M. Wojciechowski, Olsztyn 2004, s. 171-180.
 81. Przesłanie symboliki ołtarza na nasze czasy, „Anamnesis” 10 (2004), nr 2, s. 87-99.
 82. Różaniec w ikonografii, „Anamnesis” 10 (2004), nr 4, s. 91-107.
 83. Różaniec w ikonografii, [w:] Różaniec – skarb, który trzeba odkryć, red. J. Królikowski, Kraków 2004, s. 145-183.
 84. Symbolika kościoła w świetle tradycji biblijnej, „Anamnesis” 10 (2004), nr 1, s. 75-86.
 85. Święci w sztuce (przyczynek do studium ikonografii hagiograficznej), [w:] Ad fontes. O naturze źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2004, s. 97-106 (Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2675, Historia CLXX).
 86. Ikonografia hagiograficzna. Zagadnienie autentyczności wizerunku świętego, [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2005, s. 399-408 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2783, Historia CLXXI).
 87. Ikonografia maryjna w okresie kontrreformacji, „Studia Claromontana” 23 (2005), s. 29-54.
 88. Kicz w Kościele, „Anamnesis” 11 (2005), nr 3, s. 109-118.
 89. Maryja i Eucharystia w zachodniej tradycji ikonograficznej, „Salvatoris Mater” 7 (2005), nr 1, s. 196-209.
 90. Niepokalanie Poczęta w ikonografii, [w:] Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu, red. K. Kluczwajd, Toruń 2005, s. 527-555.
 91. Nike i Tanatos. Metafora zwycięstwa nad śmiercią w rzeźbach Gustawa Zemły, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2 (2004), s. 49-60.
 92. Po co Kościołowi obrazy?, „Nauka” 2005, nr 3, s. 139-165.
 93. Sakralizująca funkcja kościoła w mieście. Tradycja i współczesność, „Anamnesis” 11 (2005), nr 4, s. 96-104.
 94. Sakralizująca funkcja kościoła w mieście – tradycja i współczesność, [w:] Kościoły naszych czasów. Zespół sakralny w mieście, Kielce 2005, s. 25-37.
 95. Vera effigies – zagadnienie prawdziwości i autentyczności wizerunku świętego, „Anamnesis” 11 (2005), nr 1, s. 129-139.
 96. Hiob na nasze czasy, [w:] Sztuka wobec zła. Materiały z sesji VI triennale Sztuki Sacrum, red. B. Major, J. Matyja, Częstochowa 2006, s. 13-18.
 97. Jacopo Lauro jako rytownik i wydawca grafiki oraz jego kontakty z Polakami do połowy XVII wieku, „Barok” 13 (2006), nr 2, s. 139-161.
 98. Nieznane grafiki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, [w:] Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. red. Z. S. Jabłoński, T. Siudy, Częstochowa 2006, s. 71-117.
 99. Umęczony Chrystus w sarkofagu – czas wyprowadzić Jezusa ze studni, „Ikonotheka” 19 (2006), s. 167-173.
 100. Ikonografia św. Floriana w kontekście sztuki europejskiej, [w:] Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2007, s. 259-269.
 101. Jezus Chrystus – Syn Boży w sztuce współczesnej, [w:] Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we współczesnej literaturze chrześcijańskiej, red. H. Drawnel, Lublin 2007, s. 155-173.
 102. Przyczynek do badań nad zbiorem grafik określanych jako Icones et miracula Sanctorum Poloniae, [w:] Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, s. 371-381.
 103. Tak zwana kolońska seria druków Icones et miracula Sanctorum Poloniae wydana w oficynie Petera Overadta, „Barok” 14 (2007), nr 1, s. 49-70.
 104. Credo w sztuce europejskiej. Ikonografia i symbolika przedstawień Kolegium Apostołów, [w:] Kościół potrzebuje sztuki, VI Międzynarodowa konferencja o architekturze i sztuce sakralnej „Kościoły naszych czasów”, Kielce 2008, s. 31-49.
 105. Jak wyglądał Jezus Chrystus?, [w:] R. Knapiński, S. Kobielus, A. Kramiszewska, M. Maliński, M. Rosik, L. Śliwa, Jezus według mistrzów, Warszawa 2008, s. 288-297; [a także: Zwycięzca śmierci, s. 254-255; Pusty Grób, s. 260-262; Poznali Go po łamaniu chleba, s. 266-267; Ujrzał i uwierzył, s. 272-273; Powrót do Ojca, s. 278-279; Zesłanie Pocieszyciela, s. 284-285]
 106. Biblia w sztuce – słowo obrazem się stało, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 4 (2009), s. 279-310.
 107. Ilustrowany Katechizm Królewski – Le Catechisme Royal, wydany w Paryżu 1647 r., [w:] Polska i Europa dobie nowożytnej. L’Europe moderne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe – New World, New Civilisation? Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, Warszawa 2009, s. 219-230.
 108. L'iconografia della Divisio Apostolorum nell'arte europea, [w:] Apocrifi. Memorie e leggende oltre i Vangeli, Milano 2009, s. 84-95.
 109. Prawdziwy i autentyczny wizerunek świętego, [w:] Święci według mistrzów, Warszawa 2009, s. 4-17; [a także: Święty Szymon Gorliwy, Apostoł s. 60-67; Święty Juda Tadeusz Apostoł s. 62-63; Święty Jakub Mniejszy Apostoł s. 64-65; Święty Maciej Apostoł s. 66-67; Święta Apolonia z Aleksandrii s. 90-91; Święty Wacław s. 172-173; Święty Jan Kanty s. 220-221; Święty Szymon z Lipnicy s. 228-233; Święty Kazimierz s. 232-233; Święty Franciszek Ksawery s. 236-237; Święty Franciszek Salezy s. 242-243; Święty Alojzy Gonzaga s. 244-247; Święty Andrzej Bobola s. 248-248; Święty Wincenty Pallotti s. 252-253; Święty Jan Bosko s. 254-255; Święty brat Albert s. 256-257; Święty Maksymilian Kolbe s. 260-261.
 110. Trwanie tradycji średniowiecznej i nowatorstwo w ikonografii Credo okresu potrydenckiego, [w:] Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska, Lublin 2009, s. 205-240.
 111. Typologie biblijne u podstaw średniowiecznych programów ikonograficznych, [w:] Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, Kraków–Malbork 2009, s. 15-43.
 112. Kościół jako symbol, [w:] K. Kobus, A. Olej-Kobus, A. Dylewski, Kościoły w Polsce, Warszawa 2010, s. 9-22.
 113. Tak zwana kolońska seria rycin Icones et Miracula Sanctorum Poloniae i jej domniemany pierwowzór Jacopa Lauro, [w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, red. K. Moisan-Jabłońska, K. Ponińska, Warszawa 2010, s. 37-56.
 114. Czy kicz jest grzechem?, "Przegląd Powszechny" 2011, nr 7/8, s. 71-83.


RECENZJE, GLOSY, NOTY KATALOGOWE, INNE:

 

 1. Sztuka była zawsze blisko Boga. Rozmowa ks. Ryszarda Knapińskiego z artystą malarzem Przemysławem Brykalskim, laureatem Nagrody im. bł. Brata Alberta, „Za i Przeciwˮ nr 12, 24 marca 1985.
 2. Wstęp, [w:] „Via Dolorosa". Muzeum Diecezjalne w Płocku, październik 1985, Folder wystawy, s. 1-3.
 3. Epizod francuski w polskim tkactwie XVIII wieku, [w:] Tkanina wobec sacrum (II). Dawna tkanina kościelna, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 11 lutego – 8 marca 1986, Folder wystawy, s. 8-11.
 4. Odyseja płockich rękopisów, [w:] Jan Lebenstein, Księga Hioba, Apokalipsa, Iluminacje Średniowieczne, Muzeum Archidiecezji Wars¬zawskiej 18 listopada – 3 stycznia 1987, Warszawa 1986, s. 20-25.
 5. Z kruchty do galerii muzeum, [w:] Pokuta i Pojednanie. Malarst¬wo, grafika, rzeźba, Muzeum Diecezjalne w Płocku, październik – listopad 1986, Folder wystawy, Płock 1986, s. 4-5.
 6. Misterium Fidei. Refleksje z wystawy w Muzeum Diecezjalnym w Płocku, „Słowo Powszechne” 6 grudnia 1987, s. 1-2.
 7. Tajemnica Eucharystii w sztuce ludowej, Muzeum Diecezjalne w Płocku, listopad 1987, Folder wystawy, Płock 1987, s. 1-4.
 8. „W 750 rocznicę lokacji miasta Płocka". Głos w dyskusji, „Notatki Płockie" 1987, nr 3, s. 41-43.
 9. 25 lat sierpeckiego ośrodka rzeźby ludowej, [w:] Chrześcijaństwo a kultura polska. V Kongres Teologów Polskich, Lublin 14-16 IX 1983, red. M. Jaworski, A. Kubiś, Lublin 1988, s. 232-235.
 10. O rysunku Eugeniusza Szelągowskiego, [w:] Rysunek Eugeniusza Szelągow¬skiego, Sierpecki Dom Kultury, Sierpc, kwiecień 1988, Folder wystawy, s. 2-3.
 11. Damon na Patmos. Recenzja wystawy malarstwa Huberta Damona „Apokalipsa", „Przegląd Uniwersytecki" 1990, nr 2, s. 10.
 12. „Dekalog". Wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego. Omówienie wyników pracy konwersatorium ikonografii chrześcijańskiej podczas trwania wystawy, „Przegląd Uniwersytecki" 1990, nr 3-4, s. 14.
 13. Śpiewać własnymi barwami. Recenzja z wystawy plakatu Mirosława Łakomskiego w Teatrze Dramatycznym w Płocku, „Goniec Obywatelski” 1990, nr 21, s. 9.
 14. Gustaw Zemła „Znak Pojednania", Muzeum Uniwersyteckie KUL, 19 listopada – 12 grudnia 1992, Folder wystawy, Lublin 1992.
 15. Między agonią a odrodzeniem, „Słowo Powszechne" 17-20 kwietnia 1992, nr 16, s. 3 i 11.
 16. Jubileusz Muzeum Uniwersyteckiego, „Przegląd Uniwersytecki” 5 (1993), nr 1(21), s. 10-12.
 17. Krótkie wspomnienie o Księdzu Docencie, [w:] Jałmużnik z Mikuszowic (Pamięci ks. doc. dra hab. Jana Kusia), red. D. Śladecki, Lublin 1993, s. 49-50.
 18. Na 60-lecie Muzeum Uniwersyteckiego KUL, „Lubelskie Wiadomości Numiz¬ma¬tyczne” 2 (1993), s. 22-28.
 19. W kręgu sacrum, „Inspiracje” 7/8 (1993), s. 6-7.
 20. Davanti al Crocifisso di Loco. Riflessioni di un personaggio d'arte, „Santuario del S. Crocifisso di Loco” 1994, s. 8-10.
 21. Jest jakaś magia w kamieniu, „Słowo. Dziennik Katolicki” nr 232 (473) 2-4 grudnia 1994, s. 11.
 22. Piękno zbawi świat, „Słowo. Dziennik Katolicki” nr 232 (473) 2-4 grudnia 1994, s. 10.
 23. Sacrum i sztuka w dydaktyce i bada¬niach Sekcji Historii Sztuki, „Przegląd Uniwer¬sytecki” 6 (1994), nr 3, s. 18-19, 29.
 24. Sympozjum „Przeszłość przyszłości" z okazji 60-lecia Muzeum Uniwersyteckiego KUL (1932-1962), Lublin 19 XI 1962, Przedmowa, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 63 (1994), s. 13-16.
 25. Znak Pojednania, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 63 (1994), s. 59-60.
 26. „Immagini di Palladio”. Wystawa modeli projektów architektonicznych Andrea Palladio, Lublin, Trybunał Koronny, 5-20 XII 1992 r., „Biuletyn Historii Sztuki” 57 (1995), nr 1-2, s. 185-186.
 27. Misja Uniwersytetu Katolickiego, „Przegląd Uniwersytecki” 7 (1995), nr 3, s. 5-6.
 28. Uniwersytet wobec kryzysu cywilizacji, „Przegląd Uniwersytecki” 7 (1995), nr 1, s. 8-9.
 29. Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia, „Przegląd Uniwersytecki" 8 (1996), nr 1, s. 9.
 30. Bibliografia, II. Średniowiecze i czasy nowożytne, [w:] Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, red. R. Knapiński, Lublin 1997, s. 458-477.
 31. Przedmowa, [w:] Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, red. R. Knapiński, Lublin 1997, s. 5-8.
 32. Przedmowa, [w:] Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha, red. R. Knapiński, Lublin 1998, s. 7-9.
 33. Współpraca Akademii Schönbrunn z Wydziałem Nauk Społecznych KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 10 (1998), nr 2, s. 21.
 34. Grafika polska. Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Montreal 1999; recenzja albumu, „Przegląd Uniwersytecki” 12 (2000), nr 2, s. 14-15.
 35. [Wspólnie z H. Dryzek, A. Radwański, J. Stępniak], Finansować racjonalnie, „Sprawy Nauki” 2001, nr 11, s. 12-21.
 36. [Wspólnie z K. Herbersem] Wprowadzenie, [w:] Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie środkowo-wschodniej, red. R. Knapiński, Lublin 2002, s. 5-7.
 37. Miasta w dialogu kultur. Głos w dyskusji, [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. S. Wilk, Lublin 2003, s. 515-517.
 38. Metanoia, [w:] Gustaw Zemła. Rzeźby 1956-2003, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski 2004, s. 15.
 39. Polegli niepokonani, „Miejsca Święte”, nr 5 (101) 2005, s. 28-29.
 40. Giorgio Vicentini, „Colore Crudo”, Teatr Logos, Łódź, Europejskie Centrum Kultury, 07-30 XI 2007, Folder wystawy.
 41. Postfazione. L’iconografia del Credo come manifestazione della fede mediante le immagini sacre, [w:] R. Mastacchi, Il Credo nell’Arte Cristiana Italiana, Siena 2007, s. 173-181.
 42. [Recenzja] G. Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 53 (2009), s. 335-345.
 43. Gustaw Zemła, rzeźba, Łódź, Centralne Muzeum Włókiennictwa 9.11-13.12.2009, XIII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Folder wystawy.   
 44. Ryszard Knapiński, [w:] M. Łakomski, Płock na emigracji, Płock 2010, s. 110-117.


HASŁA LEKSYKOGRAFICZNE:

 

 1. Polen. II Kunstgeschichte, [w:] Marienlexikon, hrsg. R. Bäumer, L. Scheffczyk, Bd. V, St. Ottilien 1993, kol. 263-266.
 2. Iluminacja, II. W historii sztuki, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 39.
 3. Inicjał, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 222-223.
 4. Jan Apostoł Ewangelista, VI. Ikonografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 757-759.
 5. Jan Chrzciciel, V. Ikonografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 778-780.
 6. Kodykologia, kodeksologia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 286.
 7. Sztuka chrześcijańska, [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1171-1187.
 8. Krzyż. VI. W ikonografii. 2. W średniowieczu; 3. W okresie nowożytnym; 4. Sztuka XX w., [w:] Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin 2004, kol. 37-44.
 9. Litania Loretańska. 3 W sztuce, [w:] Encyklopedia Katolicka, red. t. X, Lublin 2004, kol. 1173-1174.
 10. Loretański domek, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin 2004, kol. 1381-1382.
 11. Maciej. W ikonografii, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin 2006, kol. 704-705.
 12. Marek Ewangelista. IV. Ikonografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin 2006, kol. 1272-1273.
 13. Mateusz Ewangelista. IV. Ikonografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol. 204-205.
 14. Narodzenie Maryi. V Ikonografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 751-753.
 15. Niepokalane Poczęcie NMP. V Ikonografia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 1180-1185.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2013, godz. 16:04 - Ireneusz Marciszuk