Smolen_-_21052013_001.jpg

 

Urodził się 31 X 1914 r. w Męcinie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia teologiczne w seminarium duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r. Następnie podjął studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1946 r. uzyskał tytuł doktora teologii. W tym samym roku rozpoczął studia z zakresu historii, dodatkowo uczestniczył w wykładach z zakresu historii sztuki. W roku 1948 obronił pracę doktorską na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ, zatytułowaną: Udział chłopów galicyjskich w powstaniu 1848 roku. W roku 1950 objął funkcję dyrektora Muzeum Diecezjalnego i Archiwum Kurialnego w Tarnowie, a niedługo potem stanowisko konserwatora sztuki kościelnej diecezji tarnowskiej. Mając na względzie rezultaty dotychczasowej działalności ks. Smolenia władze KUL powierzyły mu w 1957 r. kierownictwo Katedry Sztuki Kościelnej. Niedługo potem przedłożył rozprawę habilitacyjną zatytułowaną Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie na tle polskich źródeł literackich, którą obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1964-1966 sprawował urząd dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Jego zainteresowania naukowe skupiały się zwłaszcza na polskiej sztuce średniowiecznej, kościelnym rzemiośle artystycznym, sztuce ludowej, a także na ochronie zabytków i dóbr kultury chrześcijańskiej. Z jego inicjatywy utworzono w KUL Katedrę Technologii i Konserwacji Dzieł Sztuki, której kierownictwo powierzono Rudolfowi Kozłowskiemu, konserwatorowi Zamku Królewskiego na Wawelu. Już w roku 1954 postulował potrzebę niezwłocznego powołania do życia Komisji do Spraw Artystyczno-Konserwatorskich przy Krajowej Konferencji Episkopatu w Polsce. W 1974 r. władze kościelne wydały opracowane przez ks. Smolenia Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej, którym nadały moc prawa kościelnego. W roku 1987 ukazała się poważna praca, zatytułowana Ilustracje świąt kościelnych. Ks. prof. Smoleń wypromował 150 magistrów i 20 doktorów. Zmarł tragicznie 20 czerwca 1988 r. w Lublinie, w wieku 74 lat.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58(2010), z. 4)


 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2014, godz. 14:49 - Ireneusz Marciszuk