KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

 

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

- są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych);

- znają wymagany język obcy na poziomie minimum B1 lub wyższym, wskazanym w Letter of Intent przez instytucję przyjmującą na praktykę;

- mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia, III stopnia lub studiów jednolitych magisterskich) co najmniej 3,5;

- ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów;

- nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym;

Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.

 

O wyjazd na praktykę nie mogą ubiegać się studenci, którzy otrzymali negatywną opinię zagranicznej instytucji przyjmującej w związku z wcześniejszą mobilnością w ramach programu Erasmus+.

 

 

UWAGA!

Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający łącznie 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich lub magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby wyjazdów.

*Studenci studiów jednolitych magisterskich mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

 

Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę absolwencką, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów (w tym przypadku student musi złożyć dokumenty aplikacyjne na wyjazd do dnia obrony pracy/złożenia egzaminu dyplomowego) w ramach prowadzonych tur aplikacyjnych.