KTO może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci KUL, którzy:

  • są zarejestrowani na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia czy jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)
  • będą (w momencie wyjazdu - tj. w roku 2022/2023) co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia. Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem, że podejmą studia II stopnia w KUL.
  • ich pobyt w ramach wcześniejszego programu Erasmus/Erasmus+ (studia, praktyki) na danym etapie studiów oraz aktualny pobyt w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie przekroczy łącznie 12 miesięcy
  • znają dobrze właściwy język obcy (wymagany poziom dla większości uczelni to B1 lub B2)
  • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stopnia) co najmniej 3,5
  • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE)
  • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym

 

O stypendium nie mogą ubiegać się studenci, którzy otrzymali negatywną opinię zagranicznej uczelni przyjmującej w związku z wcześniejszą mobilnością w ramach programu Erasmus+.

 

UWAGA!      Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus+ na aktualnym etapie studiów  mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

*Studenci jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia, teologia) mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.