KTO może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci KUL, którzy:

  • są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych);
  • będą (w momencie wyjazdu - tj. w roku 2023/2024) co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia. Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem, że podejmą studia II stopnia w KUL;
  • ich pobyt w ramach wcześniejszego programu Erasmus+ (studia, praktyki) na danym etapie studiów oraz aktualny pobyt w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki wewnętrznej (KA131-HED)) nie przekroczy łącznie 12 miesięcy;
  • znają dobrze właściwy język obcy (wymagany poziom dla większości uczelni to B1 lub B2);
  • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I, II czy III stopnia) co najmniej 3,5;
  • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki wewnętrznej (KA131-HED));
  • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym.

 

O stypendium nie mogą ubiegać się studenci, którzy otrzymali negatywną opinię zagranicznej uczelni przyjmującej w związku z wcześniejszą mobilnością w ramach programu Erasmus+.

 

UWAGA!  

Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający łącznie 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich lub magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby wyjazdów.

 

*Studenci studiów jednolitych magisterskich mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.