W ramach kierunku kulturoznawstwo prowadzone są studia I stopnia (licencjackie), a od roku akademickiego 2009/2010 studia II stopnia (magisterskie). Program studiów realizowany jest w trzech specjalnościach: dyplomacja kulturalna, wiedza o sztuce oraz nauki o religii (religiologia). Program zawiera bogatą ofertę przedmiotów humanistycznych w zakresie teorii i historii kultury oraz sztuki. Zajęcia dotyczą między innymi architektury, malarstwa, rzeźby, literatury, teatru, muzyki, współczesnej kultury audiowizualnej. Prowadzone są zajęcia z zakresu różnych religii oraz języków europejskich i pozaeuropejskich. Zgodnie z wymogami ministerialnymi, studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

 

Nowością w ofercie Instytutu Kulturoznawstwa jest Pracownia Intermedialna, w której od października 2010 r. będzie działać m. in. pracownia plastyczna (rzeźba, rysunek, ceramika artystyczna i użytkowa, projektowanie, wzornictwo, projektowanie gier komputerowych) oraz warsztaty teatralne. Przy pracowni będzie działała studencka kawiarnia café Futurismo. 

 

Studiujący kulturoznawstwo na I i II stopniu kształcenia mają możliwość uczestniczenia w programie przygotowania pedagogicznego z kulturoznawstwa/wiedzy o sztuce. Absolwenci z ukończoną specjalizacją nauczycielską nabywają uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o kulturze.

 

Absolwenci kierunku kulturoznawstwo zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Potrafią analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Znają zasady ekonomiczne oraz prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Rozumieją współczesne media, sposoby ich oddziaływania, funkcje i znaczenie jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie. Legitymują się wiedzą z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki, religioznawstwa czy dyplomacji kulturowej. Posiadają umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury. Są przygotowani do pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations.

Poprzez kształcenie w ramach wybranych przez studentów specjalności, absolwenci nabywają specyficznych umiejętności. Studenci realizujący specjalność wiedza o sztuce są przygotowani do pracy w muzeach i galeriach, do pracy marszanda różnych dzieł sztuki, a po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania historii muzyki, prowadzenia zajęć plastycznych w szkole i pedagogizacji sztuki. W ramach specjalności religiologia studenci uzyskują przygotowanie do pracy w sferze społecznej aktywności Kościoła, do pracy w duszpasterstwie młodzieżowym, w profilaktyce subkultur oraz z młodzieżą specjalnej troski. Studenci wybierający specjalność dyplomacja kulturalna uzyskują dodatkowe kwalifikacje do pracy w zakresie wymiany kulturalnej i kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej kultury.

 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury. Umie dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę.

Posiada wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych, również w niestandardowych sytuacjach. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach kultury, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury. Absolwent jest też przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2013, godz. 11:12 - Liliana Kycia