Dwie specjalizacje:

  1. W ramach modułu „Filozoficzny wymiar kultury” podejmowany jest problem rozumienia kultury, złożoności i uwarunkowań zjawisk kulturowych i artystycznych czy medialnych, relacji pomiędzy obszarami kulturowymi, jak religia czy sztuka, społecznych uwarunkowań funkcjonowania kultury. Realizowane są także zadania przygotowujące do podejmowania konkretnych wyzwań zawodowych w obszarze kultury.
  2. Moduł „Kultura w działaniu” skupia się na praktycznym zastosowaniu przyswojonej wiedzy. Stosując ją, odpowiada na pytanie: Jak działa kultura. Absolwent analizuje i  porównuje zjawiska kulturowe, używa poznane podczas studiów i praktyk metody i instrumenty badawcze i twórcze do kreatywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze lokalnej i globalnej. Podstawą tych praktyk pozostaje głęboki namysł nad człowiekiem i środowiskiem.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 07:47 - Andrzej Zykubek