Kwartalnik „Społeczeństwo i Rodzina” (ISSN 1734-6614) ukazuje się od 2004 roku. Zreorganizowany po trzech latach, w 2010 roku otrzymał 6 punktów (skala 1-9) w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW, w 2012 roku – 7 punktów (skala 1-10), a w 2013 roku – 8 punktów. Od czasu parametryzacji przeprowadzonej w 2015 roku „SiR” posiada 11 punktów (nowa skala 1-15). Tytuł jest indeksowany w bazach czasopism naukowych: Index Copernicus International (z punktacją 59,21 za rok 2016 oraz 71.51 za rok 2017) i CEJSH.

 

 

Na łamach „SiR” publikują autorzy z rodzimych i zagranicznych ośrodków akademickich. Mocną stroną kwartalnika jest wysokie umiędzynarodowienie jego Zespołu redakcyjnego, do którego należą reprezentanci ośrodków akademickich z Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, Rady naukowej, zrzeszającej naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Turcji, Rumunii, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Rosji, Finlandii, Nigerii, Bułgarii i Polski, jak też Rady recenzentów, której członkowie w latach 2013-2014 pochodzili ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Malezji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Włoch, Szwecji, Finlandii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji i Polski. Lista recenzentów jest udostępniana co roku w wydaniu drukowanym czasopisma.

 

Do kwartalnika przyjmowane są artykuły naukowe z zakresu pedagogiki, socjologii i pozostałych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych. Bywają też dopuszczane teksty z dziedziny nauk humanistycznych, o ile korelują z problematyką czasopisma. Pismo zawiera również takie działy, jak: biografie uznanych pedagogów i socjologów, recenzje książek, sprawozdania i komunikaty. Autorzy pragnący opublikować pracę na łamach „SiR” proszeni są o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie procedury zgłaszania tekstów, jak i zasad ich formatowania. Artykuł winien być przesłany na adres mailowy redakcji (sir@kul.pl). Należy ponadto wypełnić i podpisać oświadczenie autorskie, a następnie nadać je pocztą tradycyjną na adres redakcji.

 

Propozycje artykułów do opublikowania w nadchodzących numerach przyjmowane są na bieżąco. Poddawane są one wpierw weryfikacji formalnej, a następnie procedurze podwójnej ślepej recenzji oraz zabezpieczenia przed nierzetelnością naukową. Z tych powodów artykuły bywają odsyłane do poprawy albo odrzucane. Artykuł, który zostanie zaakceptowany, oczekuje w kolejce na publikację.

 

Najnowszy numer „SiR” oraz numery archiwalne są dostępne w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL. Pełną wersję artykułów w formacie PDF można odnaleźć w poszczególnych wydaniach kwartalnika (prawe menu): po kliknięciu na tytuł artykułu następuje przekierowanie na stronę Polskiej Bibliografii Naukowej, skąd można pobrać plik.

 

W imieniu zespołu redakcyjnego,

ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL,

redaktor naczelny

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019, godz. 16:47 - Mirosław Rewera