Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2011


1 kwietnia 2011 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Kość wygłosił wykład otwarty pt. Relacja prawa, państwa i religii w Japonii, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.    

 

4 kwietnia 2011 r. – w Collegium Iuridicum Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych, zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Open Society Justice Initiative oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW, podczas której referat pt. Skuteczne czy nieskuteczne prawo do obrony w spawach karnych w Polsce? wygłosiła dr Małgorzata Wąsek – Wiaderek.    

 

4 kwietnia 2011 r. – ks. dr Grzegorz Wojciechowski  prowadził wykłady pt. El proceso declarativo del del nulidad matrimonial, dla studentów studiów magisterskich na Uniwersytecie de Huelva w Hiszpanii.

 

5 kwietnia 2011 r. – podczas trwającego panelu dyskusyjnego pt. Libetad religiosa en el mundo actual na Uniwersytecie de Sevilla w Hiszpanii, referat pt. La libertad religiosa en el mundo actual y la situacion de cristianos en Oriente Próximo wygłosił ks. dr Grzegorz Wojciechowski.

 

6 kwietnia 2011 r. – miała miejsce konferencja naukowa pt. La fe ilumina la cultura na Uniwersytecie de Huelva w Hiszpanii, podczas której referat pt. Relaciones Iglesia – Estado: la tutela de la libertad religiosa en Europa wygłosił ks. dr Grzegorz Wojciechowski.

 

7 kwietnia 2011 r. – ks. dr Grzegorz Wojciechowski  prowadził wykłady pt. La libetad religiosa y de conciencia como principios generales, dla studentów studiów magisterskich na Uniwersytecie de Huelva w Hiszpanii.

 

12 kwietnia 2011 r. – miała miejsce konferencja naukowa pt. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Prawo a informacja, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oaz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, podczas której referaty wygłosili kolejno: dr Grzegorz Tylec, pt. Informacja elektroniczna jako przedmiot ochrony ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; mgr Anna Wróbel, pt. Dostęp stron postępowania do akt sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym – zagadnienia praktyczne; dr Edyta Gapska, pt. Orzeczenia sądowe jako przedmiot informacji publicznej; dr Joanna Misztal – Konecka, pt. Informacje niejawne w postępowaniu sądowym; dr Wojciech Lis, pt. Prawo dostępu dziennikarza do informacji z postępowania przygotowawczego; dr Anna Komadowska, pt. Zawiadomienie jako forma przekazania informacji a odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; dr Adam Balicki, pt. Prawo rodziców do informacji o pacy szkoły; dr Piotr Telusiewicz, pt. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów w świetle projektu ustawy o systemie informacji oświatowej; dr Piotr Wiśniewski, pt. Trybunał Konstytucyjny RP jako prawodawca na przykładzie prawa prasowego oraz prawa radiofonii i telewizji; dr Grzegorz Sibiga, pt. Ponowne wykorzystanie informacji podmiotów sektora publicznego – znaczenie projektowanej regulacji; dr Paweł Cioch, pt. Postępowania w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej; dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, pt. Elektroniczna publikacja aktów normatywnych; dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, pt. Kilka uwag o języku komunikacji z sądem.

 

13 kwietnia 2011 r. – w Auli Instytutu Europeistyki KUL miała miejsce konferencja naukowa pt. Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, zorganizowana przez Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw. Konferencja poświęcona była prawnym aspektom Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Partnerstwu Wschodniemu w kontekście najważniejszych priorytetów Prezydencji oraz otwarciu kulturalnemu Lublina na Wschód. Podczas konferencji referat pt. Pozycja Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej wygłosili: dr hab. Artur Kuś, prof. KUL, dr Anna Szachoń - Pszenny, mgr Agnieszka Parol, oraz mgr Paweł Gilowski; referat pt. Czy partnerstwo Wschodnie jest jeszcze priorytetem Unii Europejskiej, wygłosili: Jarosław Dziedzic (naczelnik wydziału ds. Partnerstwa Wschodniego MSZ), dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL; prof. dr hab. Zbigniew Zaleski (KUL), dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL (Instytut Europy Środkowo - Wschodniej), dr Tomasz Kapuśniak (Instytut Europy Środkowo - Wschodniej), oraz Paweł Prokop (doradca Prezydenta ds. partycypacji i współpracy trans granicznej).

 

15 kwietnia 2011 r. – w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa pt. Myśl społeczno – polityczna Jana Pawła II. Wskazania dla polityków, zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, podczas której referat pt. Wskazania dla polityków w nauczaniu Jana Pawła II, wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krukowski.    

 

15 kwietnia 2011 r. - w Collegium Iuridicum odbyły się zawody centralne ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej zorganizowane przez Instytut Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Olimpiada odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radosława Sikorskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana, oraz Posłów do Parlamentu Europejskiego: Pani Prof. Leny Kolarskiej - bobińskiej, oraz Pana Prof. Mirosława Piotrowskiego. Przewodniczacym Rady Programowej Olimpiady był dr hab. Artur Kuś, prof. KUL, natomiast przewodniczącą Komitetu Glównego dr Katarzyna Miaskowska - Daszkiewicz.   

 

18-19 kwietnia 2011 r. – w Stalowej Woli miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, zorganizowana przez Stalowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL, podczas której referat pt. Regulacja kontaktów rodziców z dzieckiem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wygłosił ks. dr Zdzisław Jancewicz

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2011, godz. 19:56 - Sławomir Graboń