Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2015

 

 

 

9-10 kwietnia 2015 r. – w Jastrzębiej Górze odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, zorganizowana przez Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Godność osoby ludzkiej - podstawą poszanowania i ochrony wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym; ks. mgr Michał Czelny, pt. Szczególne obowiązki nauczyciela religii w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Martinez v. Hiszpania; dr Anna Tunia, pt. Obowiązek zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa - gwarancją czy limitacją wolności religijnej jednostki?; dr Sławomir Hypś, pt. Odpowiedzialność karna za przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego; dr Damian Szeleszczuk, pt. Ochrona jednostek i grup wyznaniowych przed dyskryminacją z powodów religijnych w polskim prawie karnym; dr Michał Zawiślak, pt. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej; dr Michał Skwarzyński, pt. Korzystanie z klauzuli sumienia, jako realizacji wolności wspólnotowej czy/i indywidualnej.

 

 

11-12 kwietnia 2015 r. – w Jastrzębiej Górze odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego, zorganizowana przez Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Michał Skwarzyński, pt. Ochrona wizerunku i danych osobowych uczestnika ruchu drogowego w systemie praw człowieka; dr Andrzej Rąpała, pt. Wizerunek jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej w warunkach ruchu drogowego; dr Sławomir Hypś, pt. Wymiana danych osobowych kierowców z organami ścigania innych państw członkowskich Unii Europejskiej; dr Anna Tunia, pt. Identyfikacja sprawcy wykroczenia drogowego w postępowaniu mandatowym; dr Damian Szeleszczuk, pt. Środek karny opublikowania wizerunku sprawcy przestępstwa w projektach nowelizacji KK.

 

 

20 kwietnia 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nadzór i kontrola w administracji samorządowej, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Administracji KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Wojciech Wytrążek pt. Nadzór i kontrola-między decentralizacją, a kierownictwem; mgr Piotr Pokorny, pt. Samorządowe kolegium odwoławcze jako organ kontroli instancyjnej; mgr Małgorzata Brezdeń, pt. Środki nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; mgr Magdalena Machocka, pt. Prawo obywateli do wstępu na posiedzenia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz ich komisji jako instrument społecznej kontroli administracji publicznej; Joanna Szewczak, pt. Samorządowe Kolegium Odwoławcze a bezczynność organów jednostek samorządu terytorialnego; mgr Ilona Resztak, pt. Samowola budowlana a organy kontroli; Piotr Olejniczak, Michał Olejniczak, pt. Kontrola w procesie stanowienia lokalnego prawa podatkowego; Adrian Misiejko, pt. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym jako podstawa działania gminy w świetle orzeczeń organów nadzoru i opinii doktryny; mgr Łukasz Jurek, pt. Charakter prawny rozstrzygnięć nadzorczych wojewody; Damian Margiel, pt. Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad jednostkami samorządu terytorialnego; Paulina Jaszczuk, pt. Prawo do informacji, jako jeden z elementów nadzoru na działalnością jednostek samorządu terytorialnego; Kamil Mania, pt. Nadzór nad gminnym systemem oświaty. Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, Kurator Koła Naukowego Studentów Administracji KUL.

 

 

21 kwietnia 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawo cywilne - wczoraj i dziś, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, Kancelarię Prawną Filipek & Kamiński. Spółka komandytowa, Food House Bistro & Cafe oraz Fundację Rozwoju KUL. Konferencja obejmowała swym zasięgiem tematycznym panel ekspercki oraz dwa panele studencko-doktoranckie. Pierwszy panel studencko - doktorancki, składał się z pięciu sesji tematycznych, tj. Prawo cywilne - część ogólna (Sesja I), Własność i inne prawa rzeczowe w obliczu zmian społeczno - gospodarczych (Sesja II), Prawo zobowiązań - zasada pacta sundt servanda a dynamika życia gospodarczego (Sesja III), Prawo handlowe - refleksje po 25 latach transformacji ustrojowej (Sesja IV), Prawo konsumenckie - nowelizacja oczyma młodych naukowców (Sesja V). Z kolei drugi panel składał się z sześciu sesji tematycznych, tj. Prawo spadkowe w obliczu zmiany zasad dziedziczenia długów (Sesja I), Prawo spadkowe - regulacje aktualne czy archaiczne? (Sesja II), Prawo rodzinne i opiekuńcze z perspektywy małżonków (Sesja III), Prawo rodzinne i opiekuńcze w obliczu zmian (Sesja IV), Prawo zobowiązań (Sesja V), Postępowanie cywilne w świetle kolejnych nowelizacji (Sesja VI). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, pt. O funkcjach postępowania cywilnego i problemach z poszukiwaniem majątków dłużnika; dr hab. Piotr Telusiewicz, pt. Zmiany w polskim prawie rodzinnym - kierunki i perspektywy; dr hab. Hanna Witczak, pt. Testament XXI wieku. O potrzebie zmian przepisów Kodeksu cywilnego o formie testamentu; Sylwester Śmiech, pt. Prawo cywilne w początkowym okresie PRL; mgr Dawid Kostecki, pt. Charakter satyryczny utworu a naruszenie dóbr osobistych; Dominika Pasieczna, pt. Ewolucja statusu prawnego nasciturusa w polskim prawie cywilnym; mgr Marcin Jędrejek, pt. Własność według art. 140 k.c. Relikt wczoraj czy rozwiązanie na dziś?; Łukasz Lewkut, pt. Kontrowersje związane z przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności; Marcin Rokosz, pt. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego; Adrian Misiejko, pt. Klauzula rebus sic stantibus w wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 23 grudnia 2013 r., sygnatura I C 613/09; Jakub Trubiłowicz, pt. Prawo bilansowe - przegląd najważniejszych zmian; Kacper Lewandowski, pt. Przedsiębiorstwo - wczoraj i dziś...; Karolina Lisek, pt. Wpływ zmian w kodeksie cywilnym na prawa konsumenta; Dorota Czerwiak, pt. Nowe regulacje odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu fizyczne rzeczy sprzedanej; Miłosława Malinowska, pt. Rękojmia za wady fizyczne - modyfikacja uregulowań kodeksowych; Dominika Dudek, pt. Spadkobranie - instytucja służąca spadkobiercy czy przyczyna tonięcia w długach? Rozważania na temat nowelizacji prawa spadkowego w 2015; mgr Olga Nowak, pt. Dyskusja na temat sposobu ochrony interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy w polskim porządku prawnym w perspektywie historycznej; Paweł Mącik, pt. Dopuszczalność umowy darowizny na wypadek śmierci w świetle zasady swobody umów i ograniczeń wynikających z prawa spadkowego; Agnieszka Bernecka, pt. Kluczowe zmiany w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego; Anna Dziuba, pt. Zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako przykład dostosowywania prawa do postępu cywilizacyjnego; mgr Renata Husarz, pt. Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego; Piotr Krzyżanowski, pt. Ewolucja odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy; Sylwia Piechota, pt. Przymus adwokacko-radcowski - wczoraj, dziś, jutro; Justyna Świerczek, pt. Prawo wekslowe a procedura cywilna; Mateusz Gabryel, pt. Wymiana informacji w procesie cywilnym po nowelizacji KPC w maju 2012 roku; Dariusz Szaroma, pt. Problematyka prawna ugody sądowej w postępowaniu cywilnym.

 

 

22 kwietnia 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. 10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen, zorganizowana przez Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Instytut Europeistyki KUL pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji), prof. dr hab. Artur Kuś (Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL), dr Tomasz Sieniow (Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa) oraz Piotr Malinowski, Service Development Team Coordinator (Frontex Situation Centre). Podczas konferencji referaty wygłosili: mgr Agnieszka Parol, pt. Status prawno-ustrojowy FRONTEX-u w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, mgr Paweł Wojtasik, pt. Fundusz Granic Zewnętrznych i Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako finansowe wsparcie celów realizowanych przez FRONTEX. W ramach zakończenia konferencji prof. dr hab. Artur Kuś dokonał prezentacja książki pt. Agencja FRONTEX w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń.

 

 

22-23 kwietnia 2015 r. – na Uniwersytecie Pedagogicznym im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej – doświadczenia polskie i europejskie, podczas której referat pt. Responsywna administracja publiczna na przykładzie podania do publicznej wiadomości w prawie ochrony środowiska, wygłosiła dr Anna Haładyj.

 

 

23 kwietnia 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się III międzyuczelniana konferencja prawnicza w języku angielskim, pt. Contemporary armed conflicts - an international law perspective, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: Kamil Wójcik, Tomasz Zięć, pt. Armed conflict in Ukraine; Miłosz Zamorski, Łukasz Anasiewicz, pt. Annexation of Crimea and the international law; Natalia Kurek, Piotr Bednarczyk, pt. Human rights violations in the Autonomous Republic of Crimea & human rights in Ukraine; Wojciech Koguciuk, Damian Czech, pt. Events in Ukraine from November 2013 till now from the perspective of human rights violation set forth in the European Convention on Human Rights; Angelika Koman, Piotr Kobylski, pt. Schengen Zone in the light of the crisis in Ukraine; Jonasz Gałęziowski, pt. The role of the secret service in establishing a democratic law-governed state in Ukraine; Przemysław Szaniawski, pt. Are we ready for the awakening of the Bear? - International response to the Russian intervention; Rafał Gielmuda, pt. Instability in the Middle East and its global impact; Julia Dąbek, pt. The Islamic State as a threat to political stability in the Levant Region: its essence, methods and ongoing pursuits; Radosław Wartacz, Maciej Wyrzycki, pt. Legal aspects of the intervention against the Islamic State; Sylwia Piechota, Mateusz Nafalski, pt. Syria - a country where children become soldiers/Military use of children in Syrian conflict; Weronika Gocyk, Paulina Konat, pt. The military intervention in Iraq – the second war in the Persian Gulf and the international legal justification; Helena Chojnowska, pt. The status of the Holy City of Jerusalem on the background of the Israeli-Palestinian conflict; Agata Gumieniak, pt. War in Darfur, Aleksandra Łągwa, pt. The armed conflict in Darfur and the reaction of international organizations; Agnieszka Sidorowicz, pt. Boko Haram - international perspectives on terrorism; Magdalena Zaceńska, pt. Bring Back Our Girls - human rights violations in Nigerian armed conflict.

 

 

24 kwietnia 2015 r. – dr Jacek Szczot wygłosił referat pt. Transgraniczna współpraca Ukrainy i Polski jako jeden z elementów rozwoju regionalnego, podczas odbywającej się w Równem na Ukrainie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Perspektywy i uwarunkowania ukraińsko-polskiej współpracy gospodarczej.

 

 

24-25 kwietnia 2015 r. – w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Integracja a Bezpieczeństwo-wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne, podczas której referat, pt. Zawieranie małżeństw mieszanych w kontekście migracji ludności, wygłosił ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL.

 

 

29 kwietnia 2015 r. – dr Michał Domagała wygłosił referat, pt. Gwarancja dostępności usługi powszechnej w prawie energetycznym w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2016, godz. 06:28 - Sławomir Graboń