Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

kwiecień 2017 r.

 

 

 

 

3 kwiecień 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współczesne problemy etyki prawniczej, zorganizowanej w Lublinie przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach XXV Jubileuszowego Tygodnia Prawników referat wygłosiła dr hab. Jadwiga Potrzeszcz pt. Etyka prawnicza jako integralny element profesjonalnej kultury prawniczej.

 

4-5 kwiecień 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rodzina i prawo, zorganizowanej w Bydgoszczy przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego referat wygłosiła dr hab. Anna Tunia pt. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej.

 

6 kwiecień 2017 r. - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL wygłosił referat pt. Obowiązek zachowania posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego podczas Dnia formacji dla sióstr zakonnych, zorganizowanego przez Kurię diecezjalną w Tarnowie.

 

7 kwiecień 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Macieja Jaroty pt. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych. Promotor: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz (UMK) oraz prof. dr hab. Jan Wojtyła (UE w Katowicach).

 

11 kwiecień 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Walancik-Ryba pt. Piecza zastępcza w rodzinie zastępczej. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch, recenzenci: dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW oraz dr hab. Piotr Zakrzewski. prof. KUL.

 

20 kwiecień 2017 r. – w trakcie Dnia formacji dla sióstr zakonnych, zorganizowanego przez Kurię diecezjalną w Tarnowie referat wygłosił ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Obowiązek zachowania posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego.

 

20-21 kwiecień 2017 r. – w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Podczas konferencji referat wygłosili ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL pt. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i obrony oraz dr Robert Tabaszewski pt. Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji (European Endowmnet for Democracy) w systemie ochrony praw podstawowych Unii Europejskiej.

 

21 kwiecień 2017 r. – podczas lokalnej konferencji w Krakowie pt. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieża Franciszka, zorganizowanej przez Towarzystwo Boskiego Zbawiciela referat wygłosiła dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL pt. Wizja małżeństwa w ujęciu papieża Franciszka oraz problem dopuszczania do Komunii św. Rozwiedzionych według adhortacji Amoris letitia.

 

24 kwiecień 2017 r. - podczas odbywającej się w Lublinie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, zorganizowanej przez Katedrę Historii Ustroju i Prawa KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL we współpracy z Fundacją Fundamenta referaty wygłosili m.in.: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Działalność PKKP w opiniach ekonomistów w okresie dwudziestolecia międzywojennego, dr  hab. Waldemar Badnaruk, prof. KUL pt. Struktura Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej oraz dr Agnieszka Romanko pt. Watykańskie Instytucje finansowe.

 

24-25 kwiecień 2017 r. – w Warszawie podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. System ochrony praw człowieka w Europie oraz Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne, zorganizowanej przez Sejm RP dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Prawo do wolności od dymu tytoniowego w świetle praktyki polskiej i standardów europejskich.

 

25 kwiecień 2017 r. – dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL wygłosiła referat pt. Rzecz o odpadach wytwarzanych nieregularnie podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona Prawna Zasobów Naturalnych, zorganizowanej w Lublinie przez Wydział Prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

 

25 kwiecień 2017 r. – w trakcie konferencji pt. IT w Uczelniach, zorganizowanej w Warszawie przez GigaCon referat wygłosiła dr Małgorzata Ganczar pt. Informatyzacja systemu stypendialnego w szkołach wyższych.

 

26 kwiecień 2017 r. – podczas odbywającej się w Olsztynie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego referat wygłosiła dr hab. Anna Tunia pt. Charakter prawny przepisów określających podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej.

 

27-28 kwiecień 2017 r. – podczas ogólnopolskiego VII Zjazdu Prawników – Administratywistów pt. Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy, zorganizowanego w Lublinie przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej referat wygłosiła dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL pt. Warunki działalności gospodarczej przez podmiot korzystający ze środowiska.

 

29 kwiecień 2017 r. – podczas Międzynarodowego Sympozjum Romanistów pt. Tredicesimo seminario internazionale ‘Diritto romano ed attualità, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, referaty wygłosiła dr Bożena Czech-Jezierska pt. Ius publicum i ius privatum  w metodologii tzw. „romanistyki marksistowskiej”.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2017, godz. 17:28 - Adam Jankowski