Laureat Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego 2003

zdjęcie za: http://www.trybunal.gov.pl/trybunal/sklad/safja.htmMarek Safjan urodził się 28 sierpnia 1949 r. w Warszawie. W 1973 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbył aplikację sędziowską. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1980 r., stopień doktora habilitowanego - w 1990 r. Odbył liczne staże naukowe w Kanadzie, Francji i Belgii. Jest absolwentem studium prawa porównawczego w Strasburgu. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

W latach 1993-1996 Marek Safjan pełnił funkcję dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 do 1997 r. był prorektorem tej uczelni. Obecnie jest profesorem w Katedrze Prawa Cywilnego UW.

Profesor Marek Safjan był przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy. Uczestniczył w pracach różnych gremiów eksperckich Rady Europy, opracowujących wspólnie instrumenty prawne zjednoczonej Europy. Ponadto brał udział - w ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości - między innymi w tworzeniu kolejnych tomów Standardów prawnych Rady Europy, poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego, rodzinnego i handlowego.

Obecnie prof. Marek Safjan pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestniczy w pracach Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń: Association Internationale Droit, Ethique et Science (od 1990 r.), Académie Internationale de Droit Comparé (od 1995 r.) oraz Association Henri Capitans des Amis de la Culture Juridique Française, w którym w latach 1994-1998 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Sekcji Polskiej. Jest członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce.

W listopadzie 1997 r. prof. Marek Safjan został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W styczniu 1998 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powołał go na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Dorobek naukowy prof. Marka Safjana obejmuje ponad 100 publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego. W swoich pracach Laureat podejmuje najnowsze problemy dotyczące etycznych i prawnych aspektów eksperymentów medycznych. Prezentowane przez niego aksjologiczne uzasadnianie norm prawnych jest zbieżne z etycznymi postulatami papieża Jana Pawła II.

Takie ukierunkowanie aksjologiczne w rozwiązywaniu zagadnień prawnych widoczne jest zwłaszcza w jego publikacjach dotyczących tworzenia wspólnoty europejskiej opartej na uniwersalnych wartościach ludzkich, zakorzenionych w kulturze chrześcijańskiej; ochrony podstawowych praw i wolności człowieka, a zwłaszcza ochrony wolności sumienia i religii w konstytucjach i orzecznictwie państw europejskich; ochrony praw dziecka, poszanowania prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci (por. Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990; Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998).

Zdecydowane stanowisko aksjologiczne, jakie prof. Marek Safjan prezentuje w rozwiązywaniu zagadnień prawnych w swoich powszechnie cenionych publikacjach, jak również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP, w pełni uzasadnia przyznanie mu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2008, godz. 14:04 - Stanisław Sarek