Lektury do egzaminu z historii Polski średniowiecznej


Źródła do historii Polski średniowiecznej:

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tł. R. Grodecki, opr. M. Plezia, Wrocław 1989.
Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1969- .
Kronika wielkopolska, tł. K. Abgarowicz, opr. B. Kürbis, Warszawa 1965.
Kronika Janka z Czarnkowa, tł. J. Żerbiłło, opr. M. D. Kowalski, Kraków 1996.
Mistrza Wincentego Kronika Polska, tł. K. Abgarowicz, opr. B. Kürbis, Warszawa 1974.
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, tł. i opr. B. Kürbis, Wrocław 1992. Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, tł. K. Abgarowicz, Warszawa 1966.
Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona, tł. i opr. J. Wikarjak, Warszawa 1989.
Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, opr. M. Plezia, Warszawa 1987.


Opracowania:

Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, T. 1, Warszawa 1964.
Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 1980.
Dalewski Z., Władza-przestrzeń-ceremoniał, Warszawa 1996.
Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie, Wrocław 1964.
Kultura średniowieczna i staropolska, Warszawa 1991.
Łowmiański H., Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII), Wrocław 1975.
Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1995.
Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich, red. A. Gieysztor, S. Gawlas, Warszawa 1990.
Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989.
Polska pierwszych Piastów. Państwo-społeczeństwo-kultura, red. T. Manteuffel, Warszawa 1968.
Polska w Europie, red. H. Zins, Lublin 1968.
Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, red. H. Łowmiański, Wrocław 1973.
Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2006.
Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t.1-, Warszawa 1981-
Starnawska M, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999.
Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Dybkowska, Warszawa 1995.


Dzieje Mazowsza, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994.
Dzieje Wielkopolski, t. 1, red. J. Topolski, Warszawa 1965.
Labuda G., Biskup M., Historia Pomorza, t. 1. cz. 1, Poznań 1972.
Łowmiański H., Początki Polski, t. 4-6, Warszawa 1970-
Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 1-2, Red. K. Tymieniecki, Poznań 1962.


Baran-Kozłowski W., Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005
Bieniak J., Państwo Miecława. Studium analityczne, Warszawa 1963.
Borawska D., Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku. Studia, Warszawa 1964.
Deptuła Cz., Galla Anonima mit genezy Polski, Lublin 1990.
Grabski A. F., Polska w opiniach obcych X-XIII w., Warszawa 1964.
Grodecki R., Dzieje wewnętrzne Polski. Polska piastowska, Warszawa 1969.
Grudziński T., Bolesław Szczodry. Zarys dziejów panowania, Toruń 1953.
Grudziński T., Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław, Warszawa 1986.
Kultura Polski średniowiecznej X-XII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985.
Labuda G., Mieszko I, Wrocław 2002.
Labuda G., Mieszko II król Polski (1025-1034), Kraków 1992.
Labuda G., Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1-2, Poznań 1987-1988.
Maleczyński K., Bolesław III Krzywousty, Warszawa 1975.
Nowacki B., Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335, Poznań 1987.
Nowacki B., Przemysł II, Poznań 1995.
Silnicki T., Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka, Warszawa 1956.
Strzelczyk J., Mieszko Pierwszy, Poznań 1992.
Włodarski B., Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego, Toruń 1971.
Włodarski B., Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa 1966.
Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975.
Żmudzki P., Studium podzielone Królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000.
Baszkiewicz J., Polska czasów Łokietka, Warszawa 1968.
Baszkiewicz J., Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954.
Biskup M., Labuda G., Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1988.
Biskup M., Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308-1521), Gdańsk 1993.
Bogucka M., Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981.
Borkowska U., Treści ideowe w dziełach Jana Długosza, Lublin 1983.
Chrystianizacja Litwy, red. J. Kłoczowski, Kraków 1987.
Dąbrowski J., Kazimierz Wielki twórca Korony Królestwa Polskiego, Warszawa 1964.
Długopolski E., Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951.
Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W 600-lecie chrztu Litwy i jej związków z Polską, Warszawa 1989.
Gawlas S., O kształt zjednoczonego Królestwa, Warszawa 1996.
Grabski A. F., Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV-XV w., Warszawa 1968.
Kaczmarczyk Z., Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964.

Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455), Warszawa 2004.

Kolankowski L., Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, wyd. 3, Olsztyn 1991.
Kręt H., Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły, Kraków 1987.
Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990.
Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, Poznań 1999.
Pakulski J., Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku, Toruń 1979.
Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka, Poznań 1995.
Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo-społeczeństwo-kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972.
Powierski J., Kryzys rządów Bolesława Śmiałego, Gdańsk 1992.
Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, red. J. Krzyżaniakowa, Poznań 1996.
Samsonowicz H., Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971.
Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Wrocław 1986.
Wyrozumski J., Królowa Jadwiga. Między epoką  piastowską a jagiellońską, wyd. 2, Kraków 2006.
Jasiński T., O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008.
 

 

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2010, godz. 18:52 - Dariusz Prucnal