Ćwiczenia historii nowożytnej powszechnej - lektury

· Biały L., Dzieje inkwizycji hiszpańskiej, Warszawa 1989, s. 23-41; 64-94.
· Bogucka M., Misja Franciszka Mendozy i jego opinie o Polsce (Z dziejów stosunków polsko-hiszpańskich w końcu XVI wieku), Odrodzenie i Reformacja w Polsce 41:1974, s. 173-185.
·  Bartolome de las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, przekł. K. Niklewiczówna, Poznań 1988, wstęp oraz dwa wybrane rozdziały.
· Cervantes de Saavedra Miguel, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przekł. A. L. Czerny, cz. I, Warszawa 1966. (wstęp i księga pierwsza).
· Ciesielska-Borkowska S., Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim, Kraków 1939.
· Defourneaux M., Życie codzienne w Hiszpanii złotego wieku, Warszawa 1988 (dwa wybrane rozdziały).
· Fernandez-Santamaria I. A., Powstanie "Comuneros": Alonso de Castrillo i średniowieczny konstytucjonalizm, Kwartalnik Historyczny 133:1976, z. 3, s. 531-547.
· Grabar O., Alhambra, przekł. B. R. Zagórski, Warszawa 1990, s. 8-28.
· Gryga S., Złoty wiek mistyki hiszpańskiej, t. 1: Wcześni pisarze XVI wieku, Kraków 1987. (s. 11-26 oraz jeden z mistyków).
· Kamen H., The Spanish Inquisition, London 1965 (1. rozdział).
· Lelewel J., Historyczna paralella Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, Poznań 1855.
· Łojek J., Polska misja dyplomatyczna w Hiszpanii w latach 1790-1794, Kwartalnik Historyczny 72:1965, z. 2, s. 325-345.
· Makowiecka G., Po drogach polsko-hiszpańskich, Kraków 1984, s. 36-187.
· Ortega y Gasset J., Po co wracamy do filozofii ?, Warszawa 1988, s. 23-40.
· Ortega y Gasset J., Velazquez y Goya, przekł. R. Kalicki, Warszawa 1993, s. 13-33; 241-272.
· Parker G., Filip II, przekł. I. Szymańska, Warszawa 1985 (dwa wybrane rozdziały).
· Parry J. H., Morskie imperium Hiszpanii, Gdańsk 1983 (dwa wybrane rozdziały).
· Pedro Pizarro, Relacja o odkryciu i podboju Królestwa Peru, Gdańsk 1995.
· Rio del Angel, Historia literatury hiszpańskiej, t. 1: Od początku do roku 1700, Warszawa 1970. (Mistycy, Cervantes, Lope de Vega, Calderón).
· Sawicki P., Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróże i opinie, Wrocław 1983, s. 7-43.
· Sobieski Jakub, Peregrynacja po Europie (1607-11). Droga do Baden (1638), oprac. J. Długosz, Wrocław 1991, s. 121-154 (opis podróży po Hiszpanii).
· Taracha C., Misja Pedro Arandy w Gdańsku. Kilka uwag o handlu gdańsko-hiszpańskim w 2 połowie XVIII wieku, Rocznik Gdański 52:1992, s. 159-186.
· Taracha C., Szlaki pielgrzymkowe do Composteli w średniowiecznej Hiszpanii, Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego TPN 110:1992, s. 77-83.
· Taracha C., Biblioteki i archiwa kościelne Toledo, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 61:1992, s. 115-124.
· Taracha C., Źródła do dziejów Polski i polonika w archiwach hiszpańskich, Kwartalnik Historyczny  103:1996, z. 2, s. 45-54.
· Tazbir J., Staropolskie opinie o Hiszpanach, Przegląd Historyczny 58:1967, s. 605-621.
· Tazbir J. Szlachta a konkwistadorzy. Opinia staropolska wobec podboju Ameryki przez Hiszpanię, Warszawa 1969.
· Villar P., Historia Hiszpanii, przekł. I. R. Stemplowscy, Warszawa 1991, s. 5-59.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2007, godz. 14:04 - Magdalena Krawczyńska