Władysław ABRAHAM, Organizacja kościoła w Polsce do połowy wieku XII, wyd. 3, Poznań, Pallotinum, 1962

Jacek BANASZKIEWICZ, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986
Janusz BIENIAK, Państwo Miecława, Warszawa 1963
Danuta BORAWSKA, Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku, Warszawa, PWN, 1964
Karol BUCZEK, Pierwsze biskupstwa polskie, wyd. 2, Kraków, Universitas, 1995
Karol Buczek, Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski Piastowskiej, Kraków 2006
Chrystianizacja Polski Południowej, pod red. J. Małeckiego, Kraków 1994
Jerzy DOWIAT, Chrzest Polski, wyd. 7, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1997
Edmund DŁUGOPOLSKI, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951
Roman GRODECKI, Polska piastowska, Warszawa 1969
Stanisław KĘTRZYŃSKI, Polska X-XI wieku, wyd. Aleksander GIEYSZTOR, Warszawa, PWN, 1961
Ryszard KIERSNOWSKI, Początki pieniądza polskiego, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962
Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., pod red. J. Dowiata, Warszawa 1985.
Gerard LABUDA, Korona i infuła. Od monarchii do poliarchii, Kraków, KAW, 1996
         - Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków, PAU, Secesja, 1992
         - Pierwsze państwo polskie, Kraków, KAW, 1989
         - Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona, Poznań, Księgarnia Akademicka, 1949
         - Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, Poznań, Wyd. UAJJ, 1987
         - Święty Wojciech, biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław, Funna, 2000 
         - Szkice historyczne X/XI wieku, Poznań 2004
Lech LECIEJEWICZ, Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław i in., Ossolineum, 1989
Henryk ŁOWMIAŃSKI, Początki Polski, t. VI, część I, Warszawa, PWN, 1985 
         - Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII), Warszawa, PWN, 1986
Roman MICHAŁOWSKI, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, wyd. 2, Warszawa, Zamek Królewski, 1993
         - Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Wrocław 2005
Karol  MODZELEWSKI, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XII wiek, Wrocław 1975
Teresa MROCZKO, Polska sztuka przedromańska i romańska, wyd. 2, Warszawa, 1988
Kazimierz MYŚLIŃSKI, Polska wobec Słowian Połabskich do końca wieku XII, Lublin, Wyd. UMCS, 1993
Andrzej NADOLSKI, Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki, Łódź, Ossolineum, 1956
          - Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź, Ossolineum, 1954
Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów, pod red. L. Leciejewicza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1984 
Zbigniew PIANOWSKI, "Sedes regni principales". Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków, Politechnika Krakowska, 1994
Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, pod red. R. Hecka, Wrocław 1975
Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, t. 1-2, Poznań, PWN, 1962
Karol POTKAŃSKI, Lechici, Polanie, Polska, Warszawa 1965.
Krzysztof POLEK, Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi, Kraków, Wyd. WSP, 1994
Jan POWIERSKI, Kryzys rządów Bolesława Śmiałego. Polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze średniowiecznej, Gdańsk 1992
Richard ROEEPPEL, Dzieje Polski do XIV stulecia, Poznań 2005
Józef SIERADZKI, Polska wieku XIV, Warszawa 1959
Stanisław SUCHODOLSKI, Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej, Wrocław i in., Ossolineum, 1982
        - Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej, Wrocław i in., Ossolineum, 1971
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. Michał WALICKI, t. 1-2, Warszawa, PWN, 1971
Kazimierz ŚLASKI, Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski, Poznań, PWN, 1968
Zygmunt ŚWIECHOWSKI, Architektura romańska w Polsce, Warszawa, DiG, 2000
Stanisław TRAWKOWSKI, Jak powstawała Polska, wyd. 5, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969
Bronisław WŁODARSKI, Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa 1966
Tadeusz WOJCIECHOWSKI, Szkice historyczne XI wieku, wyd. II, Warszawa 1970
Zygmunt WOJCIECHOWSKI, Studia historyczne, Warszawa 1955 (rozdział I i II)
Paweł ŻMUDZKI, Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000 BIOGRAFIE:
G. Labuda, Mieszko I, Wrocław 2002

J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992

J. Strzelczyk, Otton III, Wrocław 2000

J. Fried, Otton III i Bolesław Chrobry, Warszawa 2000

S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, Kraków 2000
Z. Pietras, Kazimierz Odnowiciel, Kraków 1999
T. Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1982
K. Benyskiewicz, Mieszko Bolesławowic 1069-1089. Źródła i tradycja historiograficzna, Kraków 2005
K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975
M. Dworsatschek, Władysław II Wygnaniec, Wrocław 1998
S. Bieniak, Piotr Włostowic. Postać z dziejów średniowiecznego Śląska, Wrocław 1965
S. Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Warszawa 1959
J. Dobosz, Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Poznań 1995
P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000
B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1997
B. Nowacki, Przemysł I, Poznań 2003
T. Silnicki, K. Gołąb, Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka, Warszawa 1956
B. Nowacki, Przemysł II, Poznań 1995
T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), Kraków 2006
T. Pietras, "Krwawy wilk z pastorałem". Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001
J. Bieniak, Polska czasów Łokietka, Warszawa 1968

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 17:58 - Dariusz Prucnal