Lektury z Vademecum badań historycznych

(konwersatorium dr W. Polaka)


I Semestr


  

I. LEKTURA OBOWIąZKOWA

Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, tł. E. Bąkowska, Warszawa 1962.


II. LEKTURY UZUPEłnIAJąCE

Wśród wybranych pozycji powinny znajdować się 2 książki (w całości) i 4 artykuły (czy to z czasopism, czy to z książek)

  

1. Organizacja nauki (2 pozycje)

Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, wyd. 2, Warszawa 1999..

Dybiec J., Polska Akademia Umiejętności 1872-1952, Kraków 1993.

Karolewicz G., Geneza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992, s. 47-70.

Kiryk F., Nauk przemożnych perła, Kraków 1986 (Dzieje narodu i państwa polskiego I-15).

Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studiów i materiałów, red. S.K. Kuczyński, Wrocław 1990 (wybrany artykuł)

Vetulani A., Początki wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1970.

Wyrozumski J., Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego. Szkice, Kraków 1996.

  

2. Pomoce w warsztacie historyka i typy opracowań (4 pozycje)

Adamus J., O krytyce naukowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne", 12 (1960), z. 2, s. 121-133.

Gieysztor A., Syntezy, pomoce i kompendia historii polskiej w ostatnim półwieczu, „Kwartalnik Historyczny", 94 (1987), s. 243-253.

Grabski A. F., Adam Naruszewicz jako historyk, „Wiek Oświecenia", 13 (1998), s. 11-56.

Kaute W., Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego a synteza dziejów Polski Joachima Lelewela,. „Czlowiek w Kulturze",. 6/7 (1995), s. 363-385.

Korpała J., Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.

Kriegseisen W., „Kwartalnik Historyczny" - zarys dziejów czasopisma naukowego, „Kwartalnik Historyczny", 112 (2005), nr 2, s. 5-27.

O syntezach historycznych, aut. S. Kieniewicz i in., „Kwartalnik Historyczny", 89 (1982), s. 627-639.

Olkiewicz J., Od A do Z czyli o encyklopediach i encyklopedystach, Warszawa 1988.

Polski słownik biograficzny. Sesja jubileuszowa w sześćdziesięciolecie powstania Kraków, 21 czerwca 1996 roku, aut. A. Gieysztor i in., Warszawa 1997.

Salmonowicz S., Serczyk J., Techné i éthos recenzenta. Refleksje nad współczesną polską krytyką historyczną, „Historyka", 4 (1974), s. 129-139.

Sokołowska S., Prace bibliograficzne, w: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1953-2003, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 2003, s. 163-178.

Urbańczyk S., Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, wyd. 3, Kraków 1991.

Wierzbicka M., Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych, Wrocław 1974.

Wierzbicki A., Związki „Przeglądu Historycznego" z warszawską szkołą historyczną, „Przegląd Historyczny", 97 (2006), s. 1-12.

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 18:59 - Dariusz Prucnal