Wykaz lektur z nauk pomocniczych historii


Podręczniki

W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, oprac. B. Wyrozumska, Kraków 1992.
A Gieysztor, Zarys nauk pomocniczych historii, t. 1-2, Warszawa 1948.

S. Pańków, Z. Perzanowski, Nauki pomocnicze historii wraz z archiwistyką i archiwoznawstwem, Kraków 1957.

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 (wyd. zm., Warszawa 2001)

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951 (5).
A. S. Porębski, Paleografia łacińska, Warszawa 1997.

A Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973 (5.).
Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957 (5).

M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960 (5).
Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959 (5).

P. Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997 (4).

I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XY wieku, Warszawa 1990 (5).

S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934 (5).
K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951 (5).

K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971 (5).
H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989 (5).

S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998 (5).

H. Rutkowski, Terytorium, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, red. A. Mączak, t. 2, Warszawa 1982, s. 387-406 (2).


Lektury pomocnicze


Paleografia

K. Bobowski, Możliwości rozszerzenia zakresu badań paleograficznych, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, Kraków 1995, s. 143-148 (2).

K. Bobowski, O metodach identyfikacji rąk pisarskich w średniowieczu, "Studia Źródłoznawcze" 29 (1985), s. 1-7 (2).

A. Gieysztor, Problem karolińskiej reformy pisma, "Archeologia" 5 (1952-1953), s. 155-176 (3).
K. Górski, Zarys dziejów pisma łacińskiego w Polsce, "Archeion" 51 (1969), s. 117-126 (3).

K. Maleczyński, W wpływie  szkoły pisarskiej leodyjskiej na dukt dokumentów łekneńskich z 1153 r., w: tegoż, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 77-88 (3).

J. Szymański Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975 (5).
J. Słowiński, Dawna sztuka pisania a możliwości identyfikacji pisma, w: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy, konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Trelińska, Lublin 1998, s. 209-219 (2).

J. Słowiński, Probationes pennae jako źródło w badaniach paleograficznych, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 539-551 (3).

J. Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego w Polsce w XVI-XVIII w., Lublin 1992 (5).

B. Trelińska, Epigraficzna kapitała protorenesansowa w Polsce, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, Kraków 1995, s. 209-222 (3).

K. Zielińska-Melkowska, Litterae elongatae w dokumentach polskich, w: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Trelińska, Lublin 1998, s. 199-208 (2).


Dyplomatyka

M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 (5).

M. Bielińska, Kancelaria Władysława Łokietka w latach 1296-1299, "Studia Źródłoznawcze" 6 (1961), s. 21-80 (3).

M. Bielińska, Rozwój form kancelaryjnych w Polsce w okresie staropolskim. Stan badań i postulaty badawcze, w: Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Warszawa 1976, s. 19-53 (3).

A. Gąsiorowski, O dokumencie sądowym w Polsce późnośredniowiecznej, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 21 (1969), z. 1, s. 103-109 (2).

K. Jasiński, Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, ,,Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu" 19 (1953), s. 57-101 (3).

A. Kamiński, O kancelarii staropolskiej, w: Nauki pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Warszawa 1976, s. 62-73 (2).

S. Kętrzyński, Do genezy kanclerstwa koronnego, ,,Kwartalnik Historyczny" 42 (1928), s. 713-760.

S. Kętrzyński, Formuła "ad relationem" w kancelarii polskiej (1393-1492), "Przegląd Historyczny" 18 (1914), s. 39-50 i 146-171 (3).

W. Korta, Rola kulturalna średniowiecznej kancelarii, w: Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E. Maleczyńskiej, Wrocław 1968, s. 63-78 (2).

J. Krzyżaniakowa, Wprowadzenie formuły relacyjnej do polskiej kancelarii królewskiej, w: Europa - Słowiańszczyzna - Polska. Studia ku uczczeniu K. Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 397-416 (3).

J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski XV wieku, t. 1, Poznań 1972 (wybrane 2 rozdziały) (4).

S. Krzyżanowski, Dyplomy i kancelaria Przemysła II, Studium z dyplomatyki polskiej XIII wieku, ,,Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny" 8 (1890), s. 122-192 (4).

G. Labuda, Szkice historyczne XI wieku. Początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu, "Studia Źródłoznawcze" 35 (1994), s. 23-64 (3).

M. Łodyński, Falsyfikaty wśród dokumentów biskupstwa płockiego w XIII wieku, ,,Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny" 59 (1916), s. 148-191 (3).
M. Łodyński, O interpolacjach w dokumentach biskupstwa płockiego, w: Studia historyczne wydane ku czci W. Zakrzewskiego, Kraków 1908, s. 299-315 (3).

K. Maleczyński, Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego, 1202-1239, Lwów 1928 (4).

K. Maleczyński, Rozwój dokumentu polskiego od XI do XV w., w: tegoż, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 242-276 (3).

K. Maleczyński, O kanclerzach polskich XII wieku, w: tegoż, Studia, s. 37-54 (3).
K. Maleczyński, O formularzach w Polsce w XIII w., w: tegoż, Studia, s. 189-221 (3).
K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument polski w XII w., "Kwartalnik Historyczny" 64 (1932), s. 1-35 (3).

S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentów w praktyce monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, Kraków 1934 (4).

K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII w. Początki kancelarii biskupiej, Wrocław 1974 (5).

J. Mularczyk, Dwór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku, Wrocław 1977 (5).

S. Płocha, Najdawniejsze dzieje klasztoru cystersów w Mogilnie, Wrocław 1969 (5).

E. Potkowski, Podpisy królów polskich, w: Miscellanea historico-archivistica, t. 2, s. (3).

F. Sikora, Ze studiów nad średniowiecznymi kancelariami polskimi, "Studia Historyczne" 16 (1973), z. 1, s. 3-47 (3).

K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997 (5).

K. Skupieński, Notariusze i notariat w Polsce średniowiecznej, w: Kultura piśmienna średniowiecza, s. 165-182 (3)

E. Suchodolska, Kancelaria na Mazowszu w Latach 1248-1345, Warszawa 1972 (5).

I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977 (5).

I. Sułkowska-Kurasiowa, Księgi polskiej kancelarii koronnej w drugiej połowie XV wieku, "Studia Źródłoznawcze" 6 (1961), s. 81-101 (3).

I. Sułkowska-Kurasiowa, Księgi wpisów Metryki Koronnej (1447-1794) w Archiwum Głównym Akt Dawnych, "Archeion" 44 (1966), s. 73-91 (3).

A. Tomczak, Kancelaria biskupów wrocławskich w okresie księgi wpisów (XV-XVII w.), Toruń 1964 (5).

W. Turoń, Zarys dziejów kancelarii Henryka Probusa (1270-1290), "Sobótka" 19 (1964), s. 219-226 (2).

A. Wolff, Formuła relacji w kancelarii mazowieckiej, "Archeion" 1 (1927), s. 73-80 (2).


Sfragistyka
W. Fabijański, Dawne pieczęcie na Dolnym Śląsku, Wrocław 1980 (5).
M. Grzegorz, Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Toruń 1970 (5).
M. Gumowski, Pieczęcie śląskie do końca XIV w., w: Historia Śląska, t. 3, Kraków 1936, s. 247-440 (5).
M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910 (5).
M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruń 1960 (5).
M. Haisig, Osiągnięcia i postulaty w zakresie sfragistyki polskiej, "Studia Źródłoznawcze" 4 (1959), s. 153-168 (2).
S. Kętrzyński, Uwagi o pieczęciach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, "Przegląd Historyczny" 28 (1929), s. 1-68 (4)
S. K. Kuczyński, Pieczęć - zakres pojęcia i znaczenie, "Biuletyn Numizmatyczny" 15 (1966), s. 254-255 (2).
S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Warszawa 1978 (5).
Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993 (5).
Z. Piech, Średniowieczne pieczęcie tynieckie, w: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, Kraków 1995, s. 121-140 (2).
J. I. Sztakelberg, Pieczęcie powstańcze 1983-1984, Warszawa 1988 (5).


Chronologia

J. Fijałek, Cyzjojan polski z 1471 roku z wiadomością o cyzjojanach w ogóle w Polsce, w: Prace polonistyczne ofiarowane J Łosiowi, Warszawa 1927, s. 428-448 (3).
B. Geremek, Człowiek i czas: jedność kultury średniowiecznej, w: Kultura Polski średniowiecznej X-XIII·w., red. T. Manteuffel, Warszawa 1985, s. 432-482 (4).
B. Geremek, Wyobraźnia czasowa polskiego dziejopisarstwa średniowiecznego, "Studia Źródłoznawcze" 22 (1977), (3)
K. Jasiński, Ilustracje Kalendarzowe w rękopisie wrocławskim z około 1300 r., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 7 (1959), s. 49-70 (przedruk w: K. Jasiński, Prace wybrane z nauk pomocniczych historii, Toruń 1996, s. 45-77) - (3)

S. Kętrzyński, O elementach chronologicznych dokumentów Kazimierza Wielkiego, ,,Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny" 56 (1914), s. 77-178 (4).

W. Korta, Śląsk wobec gregoriańskiej reformy kalendarza, w: Problemy nauk pomocniczych historii, t. 4, Katowice 1976, s. 159-169 (2).

B. Kurbis, O pojęciu czasu i chronologii historycznej w średniowieczu, w: Problemy nauk pomocniczych historii, t. 4, Katowice 1976, s. 59-90 (3).

B. Kurbis, O inspiracji okultystycznej w średniowiecznej wizji dziejów, w: Świadomość historyczna Polaków, Łódź 1981, s. 73-153 (4).

J. Le Goff: Czas Kościoła i czas kupca, w: Czas w kulturze, oprac. A. Zajączkowski, Warszawa 1988, s. 331-355 (3).

J. Le Goff: Od czasu średniowiecznego do czasu nowożytnego, w: Czas w kulturze, oprac. A. Zajączkowski, Warszawa 1988, s. 357-374 (3).

J. Matuszewski, Słowiański tydzień. Geneza, struktura, nomenklatura, Łódź 1978.

G. Myśliwski, Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni, Warszawa 1998 (s. 301-350: Miary czasu) -(4)

A. Opolski, Kalendarz i jego dzieje, Wrocław 1948 (5).

G. Pattaro, Pojmowanie czasu w chrześcijaństwie, w: Czas w kulturze, oprac. A. Zajączkowski, Warszawa 1988, s. 291-329 (3).

K. Piesowicz, Rachuba czasu w społeczeństwie feudalnym i kapitalistycznym, w: Między feudalizmem a kapitalizmem. Studia z dziejów gospodarczych i społecznych. Prace ofiarowane Witoldowi Kuli, red. R. Czepulis-Rastenis [i in.], Wrocław 1976, s. 377-397 (3).

H. Rutkowski, Gregoriańska reforma kalendarza, w: Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1987, s. 122-130 (2).

J. Szymański, Średniowieczna kalendariografia a sposoby oznaczania czasu w polskich kancelariach, w: Problemy nauk pomocniczych historii, t. 4, Katowice 1976, s. 91-101 (2).

B. Trelińska, O datacji dokumentów książąt cieszyńskich, w: Problemy nauk pomocniczych historii, t. 4, Katowice 1976, s. 145-157 (2).

H. Wąsowicz, Dni egipskie w księgach liturgicznych Krakowa i Wrocławia, w: Christianitas et cultura Europae, Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, cz. l, Lublin 1999, s. 730-741 (2).
H. Wąsowicz, Łaciński cyzjojan krakowski, w: Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 5-19 (2).
L Winniczuk, Kalendarz starożytnych Greków i Rzymian, Warszawa 1951 (3).
L. Ząjdler, Dzieje zegara, wyd. 2, Warszawa 1977 (4).


Heraldyka

H. Andrulewicz, Geneza Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego w roku 1295, "Studia Źródłoznawcze" 13 (1968), s. 1-25 (3).

J. Bieniak, Heraldyka polska przed Długoszem, w: Sztuka i ideologia XV wieku, Warszawa 1978, s. 165-210 (4).

A. Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1917 (4).
S. Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990 (4).

M. Haisig, Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski, w: Piastowie w dziejach Polski, red. R Heck, Wrocław 1975, s. 149-166 (3).

M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich 1146-1707, Katowice 1992 (5).
M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław 1990 (5)

S. K. Kuczyński, Heroldowie króla polskiego, w: Venerabiles, nobiles et honesti, Toruń 1987, s. 329-339 (2).

S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993 (5).

S. K. Kuczyński, Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej na tle funkcjonowania herbu jako znaku, w: Problemy nauk pomocniczych historii, t. 2, Katowice 1978, s. (3).

S. K. Kuczyński, Orzeł Biały w Warszawie, Warszawa 1993 (5).

S. K. Kuczyński, Treści i funkcje Orla Białego, w: Orzeł Biały, Warszawa 1995, s. 33-42 (3).

S. K. Kuczyński, Człowiek wobec świata herbów, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowski i in., Warszawa 1997, s. 331-339 (2).

A. Kulikowski, Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990 (5).

Ludzie i herby w dawnej Polsce, Warszawa 1995 (wybrany artykuł) - (2).
J. Łojko, Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985 (5).

J. Michta, Klejnot w herbach w średniowieczu i w okresie nowożytnym, w: Venerabiles, nobiles et honesti, Toruń 1987, s. 341-349 (2).

J. Michta, Nobilitacja i indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej, w: Discernere vera et falsa, Lublin 1990, s. 355-363 (2). .

Z. Piech, Wokół genezy Orla Białego jako herbu Królestwa Polskiego, w: Orzeł Biały, Warszawa 1995, s. 15-32 (3).

Z. Piech, Uwagi o genezie i symbolice herbu książąt kujawskich, "Studia historyczne" 30 (1987), z. 2, s.175-190 (3).

S. Russocki, S. K Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej, Warszawa 1970 (5).
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993 (wstęp) - (4).
J. Szymański, W sprawie genezy polskich herbów miejskich, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 6, s. 169-179 (2).

A. Weiss, Wybrane zagadnienia heraldyki kościelnej, "Roczniki Teologiczne" 38-39 (1991-1992), z. 4, s. 5-19 (3).

J. Wroniszewski, Kryteria herbowe w badaniach genealogicznych, w: Genealogia - problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem na tle porównawczym, Toruń 1982, s. 118-130 (2).

J. Wroniszewski, Proclamatio alias godło. Uwagi nad genezą i funkcją zawołań rycerskich w średniowiecznej Polsce, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K. Kuczyński, t. 4, Warszawa 1990, s. 147-170 (3).

A. Znamierowski, Stworzony do chwały, Warszawa 1995 (5).


Numizmatyka

H. Cywiiński, Życie pieniądza, Warszawa 1961 (5).

H. Cywiński, Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980-1980, Warszawa 1982 (5).

W. Dzieduszycki, Kruszce w systemach wartości wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej, Poznań 1995 (4).

R. Kiersnowski, Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa 1960 (5).
R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964 (5).

R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988 (5).

R. Kiersnowski, Pradzieje grosza, Warszawa 1975 (5).

R. Kiersnowski, Legenda a wyobrażenia na monetach, w: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, Res Historica, z. 3, Lublin 1998, s. 131-142.

A. Mikołajczyk, Obieg pieniężny w Polsce środkowej w wiekach od XVI do XVIII, Łódź 1980 (5).

S. Suchodolski, Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej, Wrocław 1982 (Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, z. 13) - (5)

S. Suchodolski, Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej, Wrocław 1987 (5).

S. Suchodolski, Moneta polska w X/XI wieku, "Wiadomości Numizmatyczne" 5 (1961), z. 2-3, s. 111-123 (2).

S. Suchodolski, Mennictwo polskie w XI i XII wieku, Wrocław 1973 (5).


Geografia historyczna

S. Alexandrowicz, K. Olejnik, Charakterystyka polskiego teatru działań wojennych, "Studia Materiały do Dziejów Wojskowości" 26 (1983), s. 27-89 (3).

Atlas historyczny Polski (1 tom do wyboru).
K. Buczek, Geograficzno-historyczne podstawy Prus Wschodnich, Toruń 1936 (5).
K. Buczek, Ziemie polskie przed tysiącem lat, Kraków 1967 (5).
M. Dobrowolska, Przemiany środowiska geograficznego Polski do XV wieku, Warszawa 1961 (5).
B. Geremek, Poczucie przestrzeni i świadomość geograficzna, w: Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV wiek, Warszawa 1997, s. 628-668 (4).
J. Janczak, Geografia historyczna - samodzielna dyscyplina czy tylko nauka pomocnicza ?, w: Ojczyzna dalsza i bliższa, Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w 60 rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczewski, A. Jureczko, M. Śliwa, Warszawa 1993, s. 83-89 (2).
M. Janiszewski, Geograficzne warunki powstania miast polskich, Lublin 1991 (5).
T. Kozaczewski, Rozplanowanie, układ przestrzenny i rozwój miasta średniowiecznego, Warszawa 1973 (5).
T. Lalik, Organizacja grodowo-prowincjonalna w Polsce XI i początków XII wieku, w: Studia z dziejów osadnictwa, t. 5, Wrocław 1967, s. 5-51. (3)
H. Modrzewska, Osadnictwo w Polsce wczesnego średniowiecza, Warszawa 1984 (5).
J. Natanson-Leski, Rozwój terytorialny Polski do roku 1572, Warszawa 1964 (5).
J. Piekalski, Klasztor jako element wczesnych miast na ziemiach polskich w świetle źródeł archeologicznych, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz, J. Delwich, Opole 1995, s. 127-139 (2).
A. Piskozub, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Wrocław 1987 (5).
M. Rokosz, O dalszej potrzebie i aktualnych metodach badań nad krajobrazem pierwotnym, w: Tradycje i perspektywy nauk..., s. 229-238 (2).
K. Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1987 (s. 7-24: Wstęp) - (3).


Genealogia
J. Bieniak, Rody rycerskie jako czynnik struktury społecznej w Polsce XIII-XV wieku (uwagi problemowe), w: Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, red. H. Łowmiański, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1973, s. 161-200 (3)
J. Bieniak, Możliwości i zadania polskich genealogów-mediewistów, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych w Polsce, Kraków 1995, s. 77-91 (3).
Genealogia - problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. Hertel, Toruń 1982 (artykuł do wyboru) (3).
K. Jasiński, Annales Poloniae Jana Długosza jako źródło do genealogii Piastów, w: Długossiana, Kraków 1980, s. 204-221 (przedruk w: K. Jasiński, Prace wybrane z nauk pomocniczych historii, Toruń 1996, s. 180-199) (3).
K. Jasiński, Powiązania genealogiczne Piastów (Małżeństwa piastowskie), w: Piastowie w dziejach Polski, Wrocław 1975, s. 135-148 (3).
K. Jasiński, Problemy identyfikacji osób w badaniach mediewistycznych, w: Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, Toruń 1982, s. 9-26 (przedruk w: K. Jasiński Prace wybrane z nauk pomocniczych historii, Toruń 1996, s. 200-214) (3).

K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław 1993 (5).

M. Koczerska, Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego w XV wieku. Podstawy i środki wyrazu, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 2, Warszawa 1982, s. 266-322 (4).

R. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992 (5).


J.S. Bystroń, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 1938 (4).
J.S. Bystroń, Nazwiska polskie, Warszawa 1993 (5).
J. Hertel, Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu, Warszawa - Poznań - Toruń 1980 (5).
G. Labuda, O najstarszych imionach dynastii piastowskiej, w: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992, s. 261-274 (2).

J. Matuszewski, Polskie nazwisko szlacheckie, Łódź 1975 (5).


Archeologia prawna

U. Borkowska, Ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV-XVIII wieku, w: Państwo. Kościół. Niepodległość, red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1986, s. 133-160 (3).

U. Borkowska, Codzienny i odświętny ceremoniał religijny na dworze Jagiellonów, w: Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 61-86 (3).

Z. Dalewski, Ceremoniał hołdu lennego w Polsce późnego średniowiecza, w: Theatrum ceremoniale, s. 31-46 (3).

Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władzy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996 (5).

A. Gieysztor, "Ornamenta regia" w Polsce XV wieku, w: Sztuka i ideologia XV wieku, Warszawa 1978, s. 155-163 (2).

A. Gieysztor, Spektakl i liturgia. Polska koronacja królewska, w: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, Wrocław 1978, s. 9-23 (3).

M. Gumowski, Szczerbiec, polski miecz koronacyjny, " Małopolskie Studia Historyczne" 2 (1959), z. 2/3, s. 5-18 (3).
S.K. Kuczyński, O polskim mieczu koronacyjnym, ,,Przegląd Historyczny" 52 (1961), s. 562-577 (3).
J. Lileyko, Regalia polskie, Warszawa 1987 (5).

W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa 1985 (5)

W. Maisel, Archeologia prawnicza. Zarys problematyki, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 19 (1967), s. 9-49 (3).

W. Maisel, Dawne narzędzia wykonywania kar, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 17 (1969), s. 695-710 (3).

A. Nadolski, Uroczysty strój rycerski królów polskich w XIV i XV wieku, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 21 (1973), s. 305-313 (2).

E. Śnieżyńska-Stolot, Dworski ceremoniał pogrzebów królów polskich w XIV w., w: Sztuka i ideologia XIV wieku, Warszawa 1975, s. 89-100 (3).

F. L. Wojcieszuk, Tribunal ducis. Przyczynek do historii oznak władzy zwierzchniej, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 13 (1965), s. 65-70 (2).

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 18:12 - Dariusz Prucnal