Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2009

 

22 sierpnia 2009 r. – ks. dr hab. Tadeusz Syczewski,  prof. KUL, wygłosił wykład pt. Rola kultury chrześcijańskiej w formacji wiernych w świetle Pierwszego Synodu Diecezjalnego Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r., dla słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tzw. „Zielony Uniwersytet” w Drohiczynie.

 

4-6 września 2009 r. – odbyła się w Lublinie I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.  Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej,podczas której referaty wygłosili: dr Małgorzata Ganczar, pt. Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej; dr Rafał Sura, pt. Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków unii europejskiej na przykładzie związku gmin fortecznych twierdzy przemyśl; dr Piotr Zacharczuk, pt. Wymierzanie korekt finansowych beneficjentom realizującym projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej; dr Marcin Szewczak, pt. Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego funduszy UE na przykładzie województwa lubelskiego; dr Wojciech Wytrążek, pt. Zarządzanie strategiczne w województwie lubelskim na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

8-9 września  2009 r. – odbyła się w Częstochowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kurię Metropolitalną w Częstochowie, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. bp. dr Artur Miziński, pt. Communicatio in sacris w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego i w przepisach Konferencji Episkopatu Polski, o. prof. dr hab. Bronisław W. Zubert, pt. Prawo wiernych do sakramentów, oraz ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Forma prawna zawarcia małżeństwa mieszanego.

 

14-18 września 2009 r. – odbyło się w Cedzynie XXVIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, podczas którego dr hab. Jacek Widło wygłosił referat pt. Zastaw rejestrowy na prawach własności przemysłowej. Pierwsze doświadczenia i trudności po nowelizacji ustawy. 

 

15 września 2009 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się konferencja naukowa pt. Cudzoziemcy w Polsce: problemy i wyzwania, zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa działającą w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów w Lublinie. Podczas konferencji referat pt. Polityka imigracyjna UE wygłosił dr Tomasz Sieniow.

 

20-22 września 2009 r. – odbyła się w Toruniu konferencja naukowa pt. Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. 20-lecie przemian ustrojowych w RP, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, podczas której referat pt. Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy wygłosiła dr Ewa Wronikowska.

 

21 września 2009 r. – dr hab. Jacek Widło wygłosił referat pt. Charakter prawny digitalizacji dokumentów w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, podczas konferencji naukowej pt. Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii, zorganizowanej przez CBKE Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

22-24 września 2009 r. – w  Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Politologii pt. Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego referaty wygłosili: o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Rodzina jako podmiot życia społecznego oraz ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, pt. Religia w społeczeństwie obywatelskim.

 

23-26 września 2009 r. – Katedrę Prawa Rzymskiego KUL odwiedzili włoscy uczeni: prof. M.R. Cima (Università degli Studi di Sassari) oraz R. Ortu (Università degli Studi di Sassari), celem nawiązania bliższych relacji naukowych oraz zakreślenia ram dalszej współpracy.

 

23-24 września 2009 r. – odbył się VI Lubelski Festiwal Nauki, podczas którego dr Delaine R. Swenson, prof. KUL, wygłosił prezentację pt. Crime Scene Investigation Meets Reality: How Scientific Evidence is Challenged in a US Criminal Trial. W prezentacji udział wzięła mgr Marzena Rzeszót.

 

24 września 2009 r. – dr Andrzej Herbet wygłosił referat pt. Kryteria i konsekwencje wyodrębnienia kategorii umów handlowych, podczas odbywającego się w Łodzi VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego.

 

30 września 2009 r. – ks. dr Adam Kaczor wygłosił referat pt. Kirche und Staat in Polen – Kościół i państwo w Polsce, w trakcie odbywającego się w Międzynarodowym Uniwersytecie Weneckim seminarium pt. Staatskirchenrecht - Analyse ausgerwählter Vereinbarungen der Katholischen Kirche mit europäischen Staaten (Prawo wyznaniowe – analiza wybranych porozumień Kościoła Katolickiego z państwami europejskimi), zorganizowanym przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2010, godz. 22:47 - Marta Ordon