Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

listopad 2008

 

3 listopada 2008 r. - ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat pt. Możliwości kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka w świetle obowiązującej procedury podczas sesji naukowej Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, zorganizowanej w Krakowie przez Polską Akademię Umiejętności, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Opactwo OO. Cystersów w Mogile.

 

4 listopada 2008 r. - bp dr Artur Miziński zorganizował i przewodniczył obradom sesji naukowej Duszpasterstwa Prawników Polskich przy Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

 

4 listopada 2008 r. - odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Krzysztofa Orzeszyny. Rozprawa habilitacyjna pt. Podstawy relacji między państwem a Kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatami Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze.

  

5-7 listopada 2008 r. - dr Kazimierz Ostaszewski wygłosił referat pt. Recepcja społecznych encyklik papieskich w programach stronnictw chrześcijańsko-demokratycznych w Polsce w latach 1918-1939, podczas  międzynarodowej konferencji w Kudowie Zdroju z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939.

 

8 listopada 2008 r. - ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Aktualne problemy prawno-duszpasterskie podczas Konferencja dla Księży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu.

 

10 listopada 2008 r. - ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił wykład  pt. Prawne aspekty procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, podczas posiedzenia Unii Apostolskiej Kleru w Lublinie.

 

10 listopada 2008 r. - ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat Młodzież - małżeństwo - rodzina. Małżeństwa międzykulturowe i międzyreligijne - wyzwanie dla formacji młodzieży, w czasie XII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie pt. Młodzi w kulturze chrześcijańskiej.

 

17 listopada 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Domańskiego, pt. Przeciwdziałanie narkomanii w prawie polskim i w świetle standardów międzynarodowych. Promotor: prof. dr hab. W. Witczak (KUL). Recenzenci: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL; ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW.

 

17 listopada 2008 r.  - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lidii Fiejdasz pt. Działania przeciw jedności duchowieństwa rzymskokatolickiego - na podstawie akt Wydziału do  Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Promotor: o. dr hab. W. Bar, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL); ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW.

 

17 listopada 2008 r. - ks. dr Mirosław Sitarz wygłosił referat pt. Kontrola Stolicy Apostolskiej nad aktami normatywnymi stanowionymi przez biskupów w Kościele partykularnym", na posiedzeniu Wydziału Nauk Prawnych TN KUL w Lublinie.

 

19 listopada 2008 r. - dr Katarzyna Skubisz-Kępka wygłosiła referat pt. Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami w Internecie, w ramach międzynarodowej konferencji Media w wychowaniu chrześcijańskim, zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki i Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL.

 

19-20 listopada 2008 r. - dr Małgorzata Ganczar wygłosiła referat pt. Obowiązki administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych, w czasie konferencji Ochrona danych osobowych - skuteczność regulacji, która odbyła się w Oborach.

 

20 listopada 2008 r. - dr Katarzyna Skubisz-Kępka wygłosiła referat pt. Prawo do prywatności a wolność prasy w ramach konferencji z serii Etyka i technika, zorganizowanej przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL.

  

26 listopada 2008 r. - w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną ogólnopolska konferencja pt. Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty wygłosili: ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL,  Nauczanie religii a zasada świeckości szkoły oraz bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych  i filozoficznych; ks. dr hab. Piotr Stanisz, Zagadnienia teorii, modelu normatywnego i praktyki na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji.

 

28-29 listopada 2009 r. - w Warszawie odbyła się 38. ogólnopolska konferencja historyków zakonnych pt. Prawo instrumentem walki z Kościołem i zakonami w PRL, zorganizowana przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Referaty wygłosili: ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, Prawne i faktyczne formy dyskryminacji zgromadzeń zakonnych w okresie PRL w dziedzinie oświaty; dr Marta Ordon, Prawo o stowarzyszeniach jako instrument represji wobec zgromadzeń zakonnych w okresie Polski Ludowej; ks. dr Tadeusz Stanisławski, Podstawy prawne przejmowania majątków zgromadzeń zakonnych na podstawie prawa podatkowego i ustawy o dobrach martwej ręki w czasach PRL.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2009, godz. 23:47 - Monika Wójcik