Maciej St. Zięba - research areas

N.B.: Except for the EU projects - the English translations is for the purpose of reference only

 

 • Tematyka realizowanych badań własnych
  Approved and implemented areas of own research

  • 1998–2000 – Zagadnienie poznania w klasycznych szkołach filozofii indyjskiej
   (The issue of cognition in the classical schools of Indian philosophy)
  • 2001 – Chronologia i typologia filozofii orientalnych
   (w ramach nadrzędnego tematu badań własnych Katedry 2001–2003: Główne zagadnienia historyczne, metodologiczne i lingwistyczne dotyczące dziejów starożytnej i średniowiecznej myśli Zachodu i Wschodu)
   (Chronology and typology of Eastern philosophies)
  • 2002 – Orientalne słownictwo filozoficzne (j.w.)
   (Eastern philosophical terminology)
  • 2003 – Metoda i przedmiot filozofii orientalnych – siatka pojęć (j.w.)
   (Method and object of Eastern philosophies –  a network of notions)
  • 2003–2004 –
   • (1:) Klasyczne indyjskie i chińskie podręczniki do nauczania filozofii
    (1: Classical Indian and Chinese manuals for teaching philosophy)
   • (2:) Problematyka rozwoju społeczeństwa w myśli orientalnej i w myśli europejskiej
    (2: The issue of the development of the society in Eastern and European thought)
  • 2005–2007 – Buddyjsko-hinduistyczna debata na temat istnienia Boga
   (Buddhist-Hindu debate on the existence of God)
  • 2008–2009 – Stosunek metafizyki do etyki w neokonfucjanizmie
   (Relationship between metaphysics and ethics in Neo-Confucianism)
  • 2010–2011 – Klasyczne debaty z buddyzmem w Indiach (nyāya) i Chinach (neokonfucjanizm lixue) – prekursorzy współczesnego spotkania buddyzmu z cywilizacją zachodnią (dialog  z chrześcijaństwem i świecką myślą polityczną)
   (Classical debates with Buddhism in India (Nyāya) and China (Lixue Neo-Confucianism) – forerunners of the modern meeting of Buddhism with the Western civilisation (dialogue with Christianity and lay political thought))

 

 • Tematyka badań realizowanych projektów w ramach programów europejskich Interreg i TACIS
  Areas of research implemented within the framework of Interreg and TACIS programmes of the EU:
  1. Projekt: NASZ BUG. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego – НАШ БУГ. Творення умов для розвитку прикордонних зон Польщі, України й Білорусі через вальоризацію та охорону культурної та природної спадщини – OUR BUG. Creating conditions for development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through valorisation and preservation of natural and cultural heritage (2004-2008):
   • Aktywizacja obszarów przygranicznych przez ochronę i waloryzację dziedzictwa – podstawy teoretyczne
    Activation of border areas through protection and enhancement of the heritagetheoretical considerations
   • Dwustronna i wielostronna współpraca przygraniczna na rzece Bug w kontekście programów UE
    Bilateral and multilateral border-crossing co-operation on the river Bug within the context of the EU programmes
   • Europejskie szlaki kulturowe – projekt Greckiego Szlaku Bursztynowego
    European Cultural Routesproject of the Greek Amber Route
  2. Projekt: MIGRALINK: Integracja migrantów w poszerzonej Euroopie i polityki na rzecz powrotu umysłów twórczych – MIGRALINK: Integration of migrants in the enlarged Europe and the policies for the return of productive intellect (2005-2007):
   • Zintegrowane podejście do kwestii migracji
    Integrated approach to migration issues
  3. Projekt: MIGRAVALUE: Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES: Waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju – MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool (2006-2008):
   • Etyczny wymiar migracji: etyka migranta, społeczeństwa wysyłającego i przyjmującego
    Ethical dimension of migration: ethics of a migrant, of the sending and of the hosting societies
   • Model polityki społecznej kierowanej do migrantów i ich rodzin w regionach wysyłających i przyjmujących
    Model of social policy directed to migrants and their families in sending and hosting regions
  4. Projekt: Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów Lubelskiego i Lwowskiego – Cooperation of Universities supporting the development of Lublin and Lviv regions – Співпраця Університетів, яка підтримує розвиток люблінського та львівського регіону (2007-2008):
   • Dobre praktyki współpracy trangranicznej i rozwoju obszarów pogranicza na rzekach granicznych
    >Good practices of the border-crossing co-operation and development of the border areas along the border rivers
   • Procesy migracyjne na pograniczu polsko-ukraińskim i polsko-białoruskim
    Migration process on the Polish-Ukrainian and Polish-Belarussian borderland
   • Dialog międzyreligijny (w 40-lecie "Nostra aetate")
    Inter-religious dialogue (40th anniversary of "Nostra aetate")

 

 • Tematyka badań statutowych Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
  Areas of statutory research of the Chair of the History of Ancient and Medieval Philosophy:
  • 2001–2003 – Aspekty pojęcia absolutu w filozofii starożytnej
  • 2004–2006 – Wiara i rozum w późnej starożytności i wczesnym średniowieczu
  • 2007–2009 – Racjonalność bytu i racjonalność poznania w klasycznej myśli europejskiej i orientalnej (okres starożytności i średniowiecza)

 

 • Planowane badania własne
  Planned own research:
  1. Źródła prawdziwego poznania a źródła inspiracji filozofii – analizy indyjskie i dalekowschodnie
  2. Etnofilozofia jako analiza źródeł inspiracji filozoficznej
  3. Źródła inspiracji filozofii a dialog międzykulturowy
  4. Edycja i przekład dzieł Udayany (Nyayakusumanjali i Atmatatvaviveka)
  5. Przekład Tattvasamgrahy Santaraksity i Kamalaśili
  6. Przekład Tarkasamgrahy Annambhatty z komentarzami
  7. Antologia nyayi
  8. Antologia konfucjańska
  9. Antologia indyjskiej debaty nt. istnienia Boga
  10. Przekład Sarvadarśanasamgrahy Madhavy
  11. Historia filozofii wietnamskiej i malajo-indonezyjskiej

 

 

 

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2010, godz. 12:40 - Maciej Zięba