Maciej St. Zięba - the B.A., M.A. and Ph.D. theses of my students

N.B. The English translation of the title (until 2010) is for the purpose of reference only. Since 2010 the theses had an English abstract.
1) Promocja prac magisterskich - Wydział Filozofii KUL
     M.A. theses written under my supervision - Faculty of Pholosophy

a) sekcja filozofii teoretycznej
     section of theoretical philosophy

 1. Elżbieta Krawczyk: Główne zagadnienia filozoficzne w upanişadzie "Maitrāyaņīya", 1990.
  (Main philosophical issues in "Maitrāyaņīya" Upanişad)
 2. Łukasz Turek: Koncepcja wolności w nauce Jiddu Krishnamurtiego, 2004.
  (Concept of freedom in the teaching of Jiddu Krishnamurti)
 3. Karina Patrycja Karaźniewicz: Koncepcja dwóch światów w myśli filozoficznej Nisargadatty Maharaja, 2004.
  (Concept of two worlds in the philosophical thought of Nisargadatta Maharaj)
 4. Marcin Luszyński: Źródła i natura idealizmu subiektywnego w koncepcjach filozoficznych Indii, Chin i Europy, na przykładzie buddyjskiej yogācāry, neokonfucjańskiej szkoły umysłu (xinxue) i elementów nowożytnej myśli zachodniej - od G. Berkeleya do E. Husserla, 2005.
  (Sources and nature of subjective idealism in the philosophical conceptions of India, China and Europe, based on the examples of Yogācāra Buddhism, Neo-Confucian School of Mind (Xinxue) and element of modern Western thought - from G. Berleley to E. Husserl)
 5. Piotr Ozorka: Advaitavedānty krytyka sāňkhyi na podstawie "Brahmasūtrabhāşyi" Śankary , 2006.
  (Advaitavedānta's criticism of Sāňkhya, on the example of "Brahmasūtrabhāşya" of Śankara )
 6. Marzena Robakowska-Ozorka: Wyzwolenie a rzeczywistość zjawiskowa w komentarzu Vācaspatiego Miśry do "Yogasūtr", 2006.
  (Liberation and the phenomenal reality in Vācaspati Miśra's commentary to "Yogasūtras")
 7. Katarzyna Grzybek: Koncepcja zbawienia i potępienia u Madhvy, 2006.
  (Madhva's concept of salvation and damnation)
 8. Anna Szczyglewska: Indyjskie źródła Eliadowskiej koncepcji symbolu, 2007 (Kolegium MISH KUL).
  (Indian sources of Eliade's concept of symbol)
  • Praca nagrodzona, jako najlepsza praca roku!
 9. Elżbieta Mech: Miejsce człowieka w społeczeństwie we wczesnym konfucjanizmie, 2007.
  (Man's place in the society according to early Confucianism)
 10. Sabina Zwiercan: Zasady moralne (yamy) i praktyki ascetyczno-mistyczne (niyamy) w komentarzach do "Yogasūtr", 2008.
  (Moral principles (yamas) and ascetic-mystical practices (niyamas) in commentaries to "Yogasūtras")
 11. Urszula Bernacka: Filozoficzne i mistyczne znaczenie śakti w oparciu o upaniszady śaktyczne oraz nauki Śrī Anirvāņa, 2008.
  (Philosophical and mystical meaning of Śakti based on Śākta Upanişads and the teaching of Śrī Anirvāņ)
 12. Krzysztof Cytawa: Dżinijska koncepcja atomistyczna i jej konsekwencje dla antropologii, 2011 (Jaina atomistic concept and its concept and its consequences for anthropology)
 13. Marcin Grzybek: Koncepcjaw dziele Zhuāngzǐ, 2011 (Concepf of dé in "Zhuāngzǐ" treatise),
 14. Paulina Jakubowska: Jogin a Bóg – porównanie statusu ontologicznego w oparciu o komentarze do Jogasutr, 2011
  (Yogin and God - comparison of the ontological status based on the commentaries to Yogasutras)
 15. Jacek Jakubowski: Koncepcja drogi (dào) w „Doktrynie środka” (Zhōngyōng), 2011
  (Concept of the Way (dào) in the „Doctrine of the Mean” (Zhōngyōng))
 16. Magdalena Łuczyn: Poszukiwanie prawdy czy eksperymenty z prawdą? – na przykładzie życia i myśli filozoficznej M. K. Gandhiego, 2011
  (Serching for truth or experiments with truth? - based on the example of M.K. Gandhi's life and philosophical thought)
 17. Marcin Puszka: Debata między Gosalą a Mahāvīrą o człowieku, świecie i wolności, 2011
  (The debate between Gosala and Mahāvīra - on human being, world and freedom)

b) sekcja kulturoznawstwa
     section of cultural studies

 1. Małgorzata Kublik: Tantryzm i szamanizm w praktykach religijnych Tybetu, 2011
  (Tantrism and shamanism in religious practices of Tibet)
 2. Konrad Kwietniewski: Wpływ zenu na kształt samurajskiego kodeksu etycznego bushidō, 2011
  (The influence of Zen to the final shape of the Bushidō samurai ethical code)
 3.  Marzena Posiadała: Życie duchowe Chińczyków na przykładzie rocznego cyklu świątecznego, 2011
  (The spiritual life of the Chinese, as sampled by the yearly festival cycle)
 4. Paweł Szajner: Charakterystyka architektury buddyjskiej na przykładzie świątyni Borobudur, 2011
  (Charasteristic of Buddhist architecture, on the example of the Borobudur temple).

 

 

2) Recenzje prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
     Reviewing the B.A., M.A. and Ph.D. theses:

a) sekcja filozofii teoretycznej
     section of theoretical philosophy

         – prace doktorskie – Ph.D. theses

 1. Олена А. Луцишина (a.k.a.: Ołena Łucyszyna / Olena Lutsyshyna): Уявлення про людину в Ріґведі, 2004 (Koncepcja człowieka w Rygwedzie, praca doktorska - Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie + dysertacja kandydata nauk - Akademia Kijowsko-Mohylańska [Києво-Могилянська академія]);
  [publikacja/published:] Олена А.  ЛУЦИШИНА: Уявлення про людину в Ріґведі, Основа: Київ 2005, ISBN 966-699-116-0, 166 s. [English summary: Olena LUTSYSHYNA: The Idea of Human Being in the Rigveda, s. 164-166].

          – prace magisterskie – M.A. theses

 1. Jarosław Szczepankiewicz: Pojęcie "przenikania" (vyāpti) w "Tattvacintāmaņi" Gangeśi, 1987 (praca magisterska - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL).

 

b) sekcja kulturoznawstwa
     section of cultural studies

 

          – prace licencjackie – B.A. theses

 1. Małgorzata Cygar: Koncepcja ahinsy i satjagrahy Gandhiego a pacyfizm zachodni, 2009.
  (Gandhis's concepts of ahinsa and satyagraha and Western Pacifism)
 2. Karolina Grzyb: Estetyka teatru indyjskiego na podstawie twórczości dramaturgicznej Kalidasy, 2009.
  (Aesthetics of Indian theatre based on dramas of Kalidasa)
 3. Joanna Janik: Zwycięstwo dobra nad złem w religijności "Ramajany", 2009.
  (Victory of the good over the evil in the religiosity of "Ramayana")
 4. Katarzyna Janik: Koncepcja karmajogi i czynu bezosobowego u Vivekanandy, 2009.
  (Vivekananda's concepts of karmayoga and selfless action)
 5. Natalia Nowicka: Pozycja kobiety w społeczeństwie indyjskim na podstawie "Kathasaritsagary" Somadewy, 2009.
  (Position of woman in Indian society based on "Kathasaritsagara" of Somadeva)
 6. Marzena Posiadała: Symbolika ikonograficzna w przedstawieniach Buddy i stupach w buddyzmie indyjskim, 2009.
  (Iconographic symbolism in the images of the Buddha and stupas of Indian Buddhism)

 

 

 

 

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2018, godz. 23:25 - Maciej Zięba