Dr Mariusz Wołońciej

Doktor, adiunkt w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL JPII, stypendysta KAAD w Berlinie (04.2003-09.2004): Freie Univerität i Alice Salomon Fachhochschule - University for Applied Sciences.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze
Zainteresowania: psychologia pracy, psychologia kultury, komunikacja miedzykulturowa, psycholingwistyka, paremiologia (nauki o przysłwiach).
Badania konceptualizacji pracy i czasu w różnych kulturach językowych, badania rynku pracy i osób bezrobotnych. Zastosowanie metaforycznych przysłów w badaniu pamieci kulturowej (kolektywnej)
 
Publikacje
·Wołońciej, M. (2006). Cywilizacyjne przemiany koncepcji pracy: współczesna kultura pracy i jej odzwierciedlenie w przysłowiach. W: Praca i organizacja w procesie zmian.  A. Bańka, A. Biela, B. Rożnowski. (red.). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. s. 140-164.
·Wołońciej, M. (2006). Cognitive aspects of human well-being in the concept of work imprinted in Polish and German proverbs. W: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes. Vol. XII, vol. 1-2, s. 131-154.
·Wołońciej, M. (2007). O co toczy się gra w resocjalizacji osób bezrobotnych? Analiza roli bezrobotnego. W: Pedagogika Społeczna. vol. 4. Warszawa: WEMA. s. 43-60.
·Wołońciej, M. (2007 b). Przedsiębiorca w roli bezrobotnego - zawód "bezrobotny". W: nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. W serii: Problemy nauki i wychowania. Komisja nauki i Edukacji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Kancelarii Senatu, s. 119-130.
·Wołońciej, M. (2007 c). Kultura pracy jako "trzecia siła" rynku pracy. W: Zarządzanie projektami społecznymi (red. B. Rożnowski). Lublin: Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw, s. 13-26.
·Wołońciej, M., F. J. Gellert.  (2009). Contemporary nomads at work: a new trend in work culture. Journal for Perspectives on Economic Political and Social Integration. Vol. IX, no. 1-2. p. 72-94.
·Wołońciej, M. (2009). Językowy obraz doświadczeń związanych z pracą w przysłowiach polskich i niemieckich. Status psychologiczny przysłów w badaniach etnolingwistycznych pojęcia praca. W: Orbis Linguarum. Wrocław - Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, s. 445-476.
·Wołońciej, M.  (2009). Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich. W: Psychologia rodziny (red. T. Rostowska), Warszawa: Difin, s. 44-57.
·Wołońciej, M. (2009). Czy praca posiada "markę"? Kulturowe uwarunkowania podaży i popytu na polskim rynku pracy w oparciu o badania 200 pracowników służb zatrudnienia. Czasopismo Psychologiczne, 15 (1), 153-168.
 
Referaty na konferencjach
·30.06-3.7.2005,  Conference, Ora et Lobora - Work In Europe Pontifical Lateranensis University, Rome. Cognitive aspects of human well-being in the concept of work imprinted in Polish and German proverbs;
·20-25. 07. 2008, International Congress of Psychology, Berlin, Proverbs we work with: Using proverbs in cross-cultural research on the culture of work: A methodological approach;
·24-27. 09. 2008, XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Żyć godnie, Poznań: Referat: Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich;
·26-29. 01. 2009, International Business Week: Recent Developments in International Business, Application of proverbs in cross-cultural research on organizational culture, Hanze University Groningen Holland;
·15-18. 02. 2009, Symposium on Scholarship of Teaching and Learning, What can proverbs contribute to teaching and learning? In cooperation with Purdue University USA, Lublin;
·21.04.2009, VIII Międzynarodowa Konferencja: "Przyszłość cywilizacji Zachodu". Terroryzm dawniej i dziś, Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego, KUL JPII, Lublin;
·19-25.09.2009, VI Lubelski Festiwal Nauki: Nauka techniką życia. Metafory w technice życia: przysłowia jako strategie rozwiązywania problemów. Lublin;
·3-5.12.2009, Congres SIETAR: On being an interculturalist - our contribution to a better world ... Wrocław. Metafory jako nośniki kultury. Wrocław;
·28-30. 01. 2010, Cognitive Poetics and Rhetoric. The power of language. Proverbs we work by. Uniwersytet Łódzki, Łódź;
·27-30. 06. 2010, VIII Kongres SHP (Societas Humboldtiana Polonorum) Welt ohne Grenzen, Wissenschaft ohne Grenzen, How is the culture of work imprinted in proverbs? A comparative study of Polish and German contemporary work culture. Toruń;
·18-24. 09. 2010, VII Lubelski Festiwal Nauki, Nauka przygodą życia. Diabeł tkwi w szczegółach…, czyli jak rozwijać komunikację międzykulturową. Lublin.
·15. 12. 2010. Konferencja: Work - life balance. Freelancers, (referat przygotowany z E. Bondyra). KUL Lublin

 

Wyjazdy naukowo-dydaktyczne zagraniczne
·11-15. 01. 2006 St. Raphael - Francja, Leonardo da Vinci: "Entrepreneurial Initiatives for local economical development : juniors and seniors training methodology for self-employment";
·14-17. 06. 2007, Tekirdag-Turcja, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
·27-31. 09. 2007, Warszawa, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
·24-28. 06. 2008, Assen-Holland, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
·25. 01.2009-3.02.2009, Groningen (Holland). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Application of proverbs in cross-cultural work culture research. Methodological approach.Hanze university Groningen. University of Applied Sciences;
·16-04-2009 - 24-04-2009, Groningen (Holland). Co-training: Workshop on Cross Cultural Management: University of Applied Sciences;
·18-04-2009 - 21-04-2009, Groningen (Holland). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. (What can proverbs and Transactional Analysis contribute to cross-cultural communication?).: Hanze University Groningen. University of Applied Sciences;
·12-19.04. 2010, Groningen (Holland), Wyjazd dydaktyczny Erasmus. (Cross-cultural research on work culture: comparative study).: Erasmus, Hanze University Groningen. University of Applied Sciences;
·19.05.2010, Rotterdam (Holland), ERIM (Erasmus Research Institute, University of Rotterdam). Research seminar: The Power of Proverbs as Metaphors Influencing Work Culture;
·20-27. 03. 2011, Zaragoza (Spain). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Application of language analysis in cross-cultural communication in management and research, University of Zaragoza

 

Członkowstwo, funkcje w organizacjach
SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research);
Opiekun III roku psychologii KUL 2010/2011;
Animator Spotkań Małżeńskich;

 

Nagrody
2010: I miejsce (w sekcji nauk humanistycznych) w konkursie na najlepszy projekt badawczy na Sesji Młodych Badaczy: Welt ohne Grenzen, Wissenschaft ohne Grenzen, Societas Humboldtiana Polonorum. 30.06.2010

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011, godz. 00:18 - Mariola Łaguna