ADMINISTRACJA

studia magisterskie, stacjonarne r. akad. 2019/2020

--------------------------------------------------------------------------

 • Ćwiczenia z prawa wyznaniowego - warunki uzyskania zaliczenia:  ADM_2019-2020.doc 

 

---------------------------------------------------------------------------

 • Zagadnienia na kolokwium i egzamin

 1. Pojęcie prawa wyznaniowego; prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne
 2. Prawne pojęcie związku wyznaniowego; kościoły i inne związki wyznaniowe; związki wyznaniowe a tzw. sekty
 3. Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II
 4. Monizm pogański a dualizm chrześcijański
 5. Cezaropapizm i jurysdykcjonalizm
 6. Teokracja (teorie bezpośredniej i pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym)
 7. Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej (cechy, różnice, przykłady)
 8. Zasadnicze cechy tzw. państwa świeckiego
 9. Amerykański model separacji
 10. Francuski model separacji (w tym antyreligijne i antykościelne akty Rewolucji Francuskiej)
 11. Niemiecki model separacji
 12. Cechy separacji skoordynowanej (na przykładach państw przyjmujących taki model relacji Państwo-Kościół)
 13. Rozdział kościoła od państwa w Związku Radzieckim
 14. Kwestie wyznaniowe w Polsce przedrozbiorowej i pierwszych polskich konstytucjach (Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Księstwa Warszawskiego, Konstytucji Królestwa Polskiego)
 15. Stosunki Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe, tryb uznania i uprawnienia związków wyznaniowych, nauczanie religii)
 16. Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.
 17. Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja)
 18. Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL (powstanie Funduszu Kościelnego)
 19. Administracja wyznaniowa w latach 1944 - 1989 (zadania i działalność Urzędu do Spraw Wyznań)
 20. Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL
 21. Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL
 22. Możliwości nauczania religii w okresie PRL
 23. Zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE
 24. Zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku państwa do kościołów i kwestii religijnych ("klauzula kościelna")

 25. Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego
 26. Formy dialogu podmiotów wyznaniowych z UE
 27. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
 28. Legaci papiescy (pojęcie, rodzaje, zadania)
 29. Specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej, polskie konkordaty
 30. Państwo Miasta Watykańskiego
 31. Konstytucja RP jako źródło polskiego prawa wyznaniowego
 32. Umowy międzynarodowe stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego (w szczególności Konwencja Europejska)
 33. Znaczenie ustaw z 17 maja 1989 r.
 34. Tzw. ustawy indywidualne (partykularne)
 35. Rozporządzenia będące źródłem polskiego prawa wyznaniowego
 36. Umowy i porozumienia między organami państwa a przedstawicielami związków wyznaniowych
 37. Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym; recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych (materialna i formalna)
 38. Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego
 39. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
 40. Zasada bezstronności władz publicznych (w tym sprawa obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej)
 41. Zasada autonomii i niezależności
 42. Zasada współdziałania
 43. Zasada bilateralności (dwustronności, układowości)
 44. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia, szczegółowe uprawnienia jednostki)
 45. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne, przepisy kodeksu pracy)
 46. "Sprzeciw sumienia" 
 47. Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem ("klauzula sumienia")
 48. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania z rozdz. XXIV kodeksu karnego
 49. Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia
 50. Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy
 51. Nabywanie osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego
 52. Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych
 53. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych
 54. Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru
 55. Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru
 56. Państwowa administracja wyznaniowa (struktura, zadania)
 57. Komisje państwowo-kościelne (w szczególności Komisja Wspólna  i komisje konkordatowe)
 58. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (warunki konieczne do zaistnienia skutków cywilnych małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, procedura, zaświadczenie, terminy)
 59. Zasady organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach
 60. Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii
 61. Szkolnictwo wyznaniowe
 62. Cmentarze wyznaniowe
 63. Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków wyznaniowych
 64. Swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)
 65. Zrzeszenia w celach religijnych (organizacje kościelne, stowarzyszenia wyznaniowe)
 66. Sprawowanie kultu w miejscach publicznych
 67. Gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych
 68. Duszpasterstwo wojskowe
 69. Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej
 70. Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe
 71. Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną
 72. Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status organizacji pożytku publicznego
 73. Fundusz Kościelny
 74. Modele finansowania związków wyznaniowych we Włoszech i Niemczech
 75. Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych
 76. Tzw. postępowanie regulacyjne
 77. Fundacje kościelne
 78. Status prawny osoby duchownej
 79. Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi
 80. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

 


 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2019, godz. 11:33 - Michał Czelny