Materiały dla studentów prawa kanonicznego

Przedmiot: prawo wyznaniowe, rok akad. 2019/2020  


Ćwiczenia z prawa wyznaniowego - warunki uzyskania zaliczenia: PK 2019-2020.doc 

 

 

Egzamin z prawa wyznaniowego - odbędzie się w dniu ... od godz. ... w sali 

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uprzednie, pozytywne zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu.

Egzamin w sesji poprawkowej odbędzie się ... od. godz. ... w sali ...

 

-----------------------------------------------------------

 

Zagadnienia na kolokwium i egzamin

 1. Pojęcie prawa wyznaniowego; prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne

 2. Prawne pojęcie związku wyznaniowego; kościoły i inne związki wyznaniowe; związki wyznaniowe a tzw. sekty

 3. Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II

 4. Klasyfikacje modeli relacji Państwo-Kościół
 5. Monizm pogański a dualizm chrześcijański
 6. Cezaropapizm 
 7. Jurysdykcjonalizm

 8. Teokracja

 9. Teorie bezpośredniej i pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym

 10. Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej (cechy, przykłady)

 11. Zasadnicze cechy państwa świeckiego

 12. Amerykański model separacji

 13. Francuski model separacji (w tym antyreligijne i antykościelne akty Rewolucji Francuskiej)

 14. Niemiecki model separacji

 15. Cechy separacji skoordynowanej (omów na przykładach)

 16. Rozdział kościoła od państwa w Związku Radzieckim
 17. Nominacje biskupów w Polsce przedrozbiorowej

 18. Kwestie wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Księstwa Warszawskiego, Konstytucji Królestwa Polskiego

 19. Polskie konkordaty

 20. Specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej
 21. Stolica Apostolska i Państwo Miasta Watykańskiego jako podmioty prawa międzynarodowego
 22. Stosunki Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe)
 23. Tryb uznania i uprawnienia związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej

 24. Nauczanie religii w II RP

 25. Nominacje na urzędy kościelne w świetle przepisów konkordatu z 1925 r.

 26. Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.

 27. Przyczyny „zerwania” przez władze komunistyczne konkordatu z 1925 r.

 28. Założenia polityki wyznaniowej władz PRL względem Kościoła katolickiego

 29. Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja)

 30. Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL

 31. Administracja wyznaniowa w latach 1944 – 1989 (Urząd do Spraw Wyznań)

 32. Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL

 33. Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL

 34. Nauczanie religii w okresie PRL

 35. Okoliczności powstania i cele, na jakie pierwotnie świadczył Fundusz Kościelny

 36. Zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE
 37. Zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku instytucji politycznych do kościołów i kwestii religijnych

 38. Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego

 39. Formy dialogu podmiotów wyznaniowych z UE

 40. Konstytucja jako źródło polskiego prawa wyznaniowego

 41. Umowy międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego

 42. Ochrona wolności sumienia i wyznania w systemie prawnym Rady Europy

 43. Znaczenie ustaw z 17 maja 1989 r.

 44. Tzw. ustawy indywidualne (partykularne, wyznaniowe)

 45. Rozporządzenia stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego

 46. Umowy i porozumienia między organami państwa a przedstawicielami związków wyznaniowych

 47. Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym

 48. Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych (materialna i formalna)
 49. Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego

 50. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

 51. Zasada bezstronności (w tym sprawa obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej)
 52. Zasada autonomii i niezależności

 53. Zasada współdziałania

 54. Zasada bilateralności 

 55. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia)
 56. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne, przepisy kodeksu pracy, inne ustawy)

 57. Zrzeszenia w celach religijnych

 58. „Sprzeciw sumienia”

 59. Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem

 60. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania z kk (p. dyskryminacji wyznaniowej, p. złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego, p. obrazy uczuć religijnych)

 61. Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia

 62. Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy

 63. Sposoby nabywania osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego

 64. Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych

 65. Państwowa administracja wyznaniowa (struktura i zadania)
 66. Rejestr kościołów i (innych) związków wyznaniowych

 67. Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru

 68. Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru

 69. Komisja Wspólna i Komisje konkordatowe

 70. Zasady organizowania nauki religii w polskich szkołach i przedszkolach

 71. Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii

 72. Szkolnictwo wyznaniowe

 73. Pomoc społeczna i ochrona dóbr kultury w działalności związków wyznaniowych
 74. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (podstawy prawne, warunki konieczne do zaistnienia skutków cywilnych małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, terminy, procedura, zaświadczenie o zawarciu małżeństwa a akt małżeństwa)

 75. Cmentarze wyznaniowe

 76. Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków wyznaniowych

 77. Swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)

 78. Duszpasterstwo wojskowe

 79. Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej

 80. Sprawowanie kultu w miejscach publicznych
 81. Gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych

 82. Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe

 83. Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną

 84. Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status organizacji pożytku publicznego

 85. Modele finansowania instytucji kościelnych w Niemczech i we Włoszech

 86. Cele, na jakie obecnie świadczy Fundusz Kościelny

 87. Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych

 88. Tzw. postępowanie regulacyjne

 89. Fundacje kościelne

 90. Pojęcie "duchownego" w prawie polskim
 91. Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi
 92. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

 93. Status prawny osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

 


 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 09:52 - Michał Czelny