PRAWO

studia niestacjonarne, semestr VI, rok akadem. 2016/2017

 


 

Zagadnienia egzaminacyjne: 

 1. Pojęcie prawa wyznaniowego; prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne
 2. Prawne pojęcie związku wyznaniowego; kościoły i inne związki wyznaniowe; związki wyznaniowe a tzw. sekty
 3. Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II
 4. Monizm pogański a dualizm chrześcijański
 5. Cezaropapizm,  teokracja, jurysdykcjonalizm
 6. Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej (cechy, przykłady)
 7. Zasadnicze cechy państwa świeckiego
 8. Amerykański model separacji
 9. Francuski model separacji (w tym antyreligijne i antykościelne akty Rewolucji Francuskiej)
 10. Niemiecki model separacji, cechy separacji skoordynowanej
 11. Rozdział kościoła od państwa w Związku Radzieckim
 12. Kwestie wyznaniowe w Polsce przedrozbiorowej i pierwszych polskich konstytucjach (Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Księstwa Warszawskiego, Konstytucji Królestwa Polskiego)
 13. Stosunki Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe, tryb uznania i uprawnienia związków wyznaniowych, nauczanie religii)
 14. Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.
 15. Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja)
 16. Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL
 17. Administracja wyznaniowa w latach 1944 - 1989 (zadania i działalność Urzędu do Spraw Wyznań)
 18. Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL
 19. Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL
 20. Nauczanie religii w okresie PRL
 21. Zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE
 22. Zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku państwa do kościołów i kwestii religijnych ("klauzula kościelna")

 23. Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego
 24. Formy dialogu podmiotów wyznaniowych z UE
 25. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
 26. Legaci papiescy (pojęcie, rodzaje, zadania)
 27. Specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej, polskie konkordaty
 28. Państwo Miasta Watykańskiego
 29. Konstytucja RP jako źródło polskiego prawa wyznaniowego
 30. Umowy międzynarodowe stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego (w szczególności Konwencja Europejska)
 31. Znaczenie ustaw z 17 maja 1989 r.
 32. Tzw. ustawy indywidualne (partykularne, wyznaniowe)
 33. Rozporządzenia będące źródłem polskiego prawa wyznaniowego
 34. Umowy i porozumienia między organami państwa a przedstawicielami związków wyznaniowych
 35. Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym; recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych (materialna i formalna)
 36. Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego
 37. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
 38. Zasada bezstronności władz publicznych
 39. Zasada autonomii i niezależności
 40. Zasada współdziałania
 41. Zasada bilateralności (dwustronności, układowości)
 42. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia, szczegółowe uprawnienia jednostki)
 43. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne, przepisy kodeksu pracy)
 44. "Sprzeciw sumienia" 
 45. Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem ("klauzula sumienia")
 46. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania z rozdz. XXIV kodeksu karnego
 47. Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia
 48. Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy
 49. Nabywanie osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego
 50. Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych
 51. Rejestr kościołów i (innych) związków wyznaniowych
 52. Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru
 53. Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru
 54. Państwowa administracja wyznaniowa (struktura, zadania)
 55. Komisje państwowo-kościelne (w szczególności Komisja Wspólna  i komisje konkordatowe)
 56. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (warunki konieczne do zaistnienia skutków cywilnych małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, procedura, zaświadczenie, terminy)
 57. Zasady organizowania nauki religii w szkołach publicznych i przedszkolach
 58. Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii
 59. Cmentarze wyznaniowe
 60. Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków wyznaniowych
 61. Swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)
 62. Zrzeszenia w celach religijnych
 63. Sprawowanie kultu w miejscach publicznych
 64. Gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych
 65. Duszpasterstwo wojskowe, duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej
 66. Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe
 67. Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną
 68. Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status organizacji pożytku publicznego
 69. Okoliczności powstania Funduszu Kościelnego
 70. Cele, na jakie świadczy Fundusz Kościelny
 71. Modele finansowania związków wyznaniowych we Włoszech i Niemczech
 72. Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych
 73. Tzw. postępowanie regulacyjne
 74. Fundacje kościelne
 75. Status prawny osób duchownych (prawna ochrona tajemnicy spowiedzi, opodatkowanie przychodów osób duchownych)

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2019, godz. 17:57 - Marta Ordon