Program konferencji

 

Formularz zgłoszeniowy

zgloszenie-formularz

Komunikat nr 2

Konferencja naukowa
„Medialne ramy tożsamości”

Ojciec_Profesor_Leon_Dyczewski
Prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv. (1936-2016)
in memoriam
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
1-2 kwietnia 2016 r.


To co dokonuje się w człowieku jest najważniejsze, natomiast to, co
zaistnieje poza człowiekiem w wyniku jego działania, o tyle jest
ważne i godne, o ile przyczynia się do rozwoju samego człowieka […]
Człowiek – tworząc kulturę i korzystając z niej – doskonali swoje
uzdolnienia, kształtuje osobowość, rozwija się jako osoba, staje się
bardziej człowiekiem, bardziej «jest», ma większy dostęp do «bycia»”
L. Dyczewski

 


Z głębokim żalem informujemy, że 16 lutego 2016 r. odszedł od nas niezwykle bliski, wspaniały człowiek i uczony prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv. Zbliżającą się konferencję „Medialne ramy tożsamości” chcielibyśmy poświęcić pamięci naszego Mistrza i Przyjaciela.

 

W pierwszym dniu konferencji (01.04) planujemy spotkanie ukazujące wkład Ojca Profesora Leona Dyczewskiego w przestrzeń socjologii kultury, socjologii rodziny, socjologii mediów (komunikacji społecznej), edukacji medialnej. Zapraszamy zatem wszystkie osoby, dla których Jego refleksje i myśli stały się inspiracją w podejmowanej pracy naukowo-badawczej. Spuścizna Ojca Profesora w postaci tekstów naukowych jest tak bogata, że postanowiliśmy nie ograniczać tematyki wystąpień. Mile widziane będą również wspomnienia o współpracy i wzajemnych relacjach naukowych z Naszym Profesorem.

 

W drugim dniu konferencji (02.04) przedmiotem refleksji będą m.in. oddziaływanie mediów na tożsamość i wizerunek, rola mediów w kreowaniu obrazu siebie (obrazu instytucji, organizacji), zakres „funkcjonowania” medialnych ram tożsamości. Wychodzimy z założenia, że obserwacja rzeczywistości wskazuje, że kultura tworzona w medialnych obrazach, dźwiękach, tekstach, w portalach społecznościowych i internecie, nie tylko przenika do codzienności lecz staje się jej osnową – jest źródłem autodefinicji, sposobów postrzegania grup, organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych i religijnych, jest sferą, w której powstają nowe style życia. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do udziału w dyskusji.

 

Abstrakty (wystąpienie lub poster) prosimy przesyłać do dnia 20 marca na adres e-mailowy: kjurek@interia.eu lub aduda@kul.pl. Informacja o akceptacji wystąpienia (lub posteru) zostanie przekazana 21 marca. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Kwotę prosimy przelać po akceptacji zgłoszenia do dnia 28.03.2016 r. na konto: Bank PeKaO S.A. III O/Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147, z dopiskiem „Medialne ramy tożsamości”.

 

Przewodniczący Konferencji:
dr hab. Robert Szwed

 

Organizatorzy :
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Katedra Kultury Medialnej
Instytut Socjologii KUL, Katedra Socjologii Kultury i Religii
przy współpracy z:

 

Zakładem Socjologi PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ
Katedrą Myśli Społecznej UKSW
Katedrą Filozofii i Religioznastwa GTF (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
Kontakt:
dr Aneta Duda aduda@kul.pl, 601 969 270
dr Krzysztof Jurek, kjurek@interia.eu, 791 970 040

 

 

 

 

 

Katedra Kultury Medialnej KUL

Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL

we współpracy z

 

Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ

Katedrą Myśli Społecznej UKSW

oraz

Katedrą Filozofii i Religioznastwa GTF (Uniwersytet Preszowski)

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na

konferencję naukową

 

Medialne ramy tożsamości

Lublin, 1-2 kwietnia 2016 rok

 

Współczesna kultura, przestrzeń społeczna, polityczna a nawet gospodarcza są w coraz większym stopniu są zmediatyzowane. Media nie tylko opisują rzeczywistość, ale wpływają na jej kształt, są nie tylko instrumentem komunikacji, ale również lustrem w którym przegląda się społeczeństwo. Dlatego oddziaływaniem i znaczeniem mediów interesują się nie tylko medioznawcy, ale również socjologowie, psychologowie, ekonomiści czy pedagodzy. Zdają sobie oni sprawę z tego, że na poziomie indywidualnym i zbiorowym, obraz siebie samych i innych, pełnione role społeczne i tożsamości są nie tylko rezultatem rzeczywistych interakcji, ale również quasi interakcji medialnych. W ten sposób rzeczywistość staje się w coraz większym stopniu narracyjna, tożsamość staje się kolażem reprezentacji dostarczanych przez media, kreacją zbudowaną w oparciu i na potrzeby różnego rodzaju publiczności.

W związku z tym pragniemy podjąć dyskurs naukowy na temat relacji między mediami a szeroko rozumianą tożsamością. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Katedry Kultury Medialnej i Katedry Socjologii Kultury i Religii. Osobą która od dekad w ramach obu Katedr, prowadziła i prowadzi badania w obszarze tożsamości i kultury jest prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv. Jego dorobek inspirował i nieustannie inspiruje wielu naukowców z kraju i zagranicy, a konferencja stanie się okazją do spotkania z Nim i pogłębionej dyskusji nad Jego koncepcjami. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką pragniemy zaprosić do dyskusji na konferencji pt. „Medialne ramy tożsamości”, która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2016 roku w Lublinie. Pierwszego dnia zaproszeni goście w ramach sesji międzynarodowej podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie „funkcjonowania” medialnych ram tożsamości, natomiast drugi dzień poświęcony będzie refleksjom które wyłaniają się z obserwacji polskiej rzeczywistości.

            Przedmiotem konferencji,odbywającej się w ramach cyklu „Kultura w mediach. Media w kulturze”, będą relacje między tożsamością a mediami, oddziaływanie mediów na wizerunek i obraz siebie oraz instytucji w wymiarze jednostkowym, społecznym i grupowym. Obserwacja rzeczywistości wskazuje, że kultura tworzona w medialnych obrazach, dźwiękach, tekstach, w portalach społecznościowych i Internecie, nie tylko przenika do codzienności lecz staje się jej osnową – jest źródłem autodefinicji, sposobów postrzegania grup, organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych i religijnych, jest przestrzenią w której powstają nowe style życia.

Mamy nadzieję, że tematyka konferencji jest na tyle ważna i szeroka, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału.

Efektem końcowym będzie publikacja zbiorowa, opiniowana przez recenzentów.

 

Organizacja i warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z głównymi tezami należy przesłać na załączonym formularzu do 12 marca 2016 roku pocztą tradycyjną na adres: Katedra Kultury Medialnej KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: kjurek@interia.eu, aduda@kul.pl.

 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Kwotę prosimy przelać po akceptacji zgłoszenia do dnia 18.03.2016 r. na konto: Bank PeKaO S.A. III O/Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147, z dopiskiem „Medialne ramy tożsamości”.

 

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: (1) posiłki oraz kawę–herbatę w przerwach konferencyjnych, (2) materiały konferencyjne, (3) publikację książkową (artykuły, które wejdą w skład publikacji, zostaną przesłane do recenzji z końcem czerwca 2016 r.).

 

W pobliżu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdują się następujące hotele:

  • Hotel Huzar (15 minut pieszo od KULu)
  • Hotel Młyn (15 minut pieszo od KULu)
  • Dom Nauczyciela (5 minut pieszo od KULu)
  • Hotel Mercure-Orbis (5 minut pieszo od KULu)

 

Miejsca w hotelach należałoby rezerwować z wyprzedzeniem, ponieważ w tym czasie w Lublinie odbywa się wiele imprez, uroczystości. Nadmieniamy, że w przypadku hotelu „Huzar” i „Dom Nauczyciela” możliwa będzie cena zniżkowa, dlatego warto powołać się na Katolicki Uniwersytet Lubelski i tytuł konferencji.

 

 


Przewodniczący Konferencji:

dr hab. Robert Szwed

e-mail:  szwed@kul.pl

Honorowy Przewodniczący Konferencji:

Prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv

e-mail: dycz@kul.lublin.pl

 

Wiceprzewodniczący:

prof. PhDr. Pavol Dancak, PhD. (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)

Dr hab. Krzysztof Wielecki (UKSW)

Dr hab. Marek Rembierz (UŚ)

Dr Anna Sugier-Szerega (ansusz@kul.pl)

 

Sekretarz Konferencji:

Dr Krzysztof Jurek (kjurek@interia.eu)

Dr Aneta Duda (aduda@kul.pl)

 

Kontakt:

tel.:+48791970040; +48601969270

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

e-mail: kjurek@interia.eu; aduda@kul.pl; ansusz@kul.pl;szwed@kul.lublin.pl

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, godz. 18:36 - Krzysztof Jurek