mgr Anna Szalast

 

Pedagog kilku specjalności, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, aktualnie słuchaczka szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

 

Od niemalże dziesięciu lat praktykujący pedagog i terapeuta w ośrodku wsparcia dziennego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną). Współtwórca i realizator projektów w ramach konkursów MPiPS z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego oraz rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „Spinka” (krótkoterminowy program na rzecz poprawy jakości warunków życia osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz „Jesteśmy… Nie przechodź obojętnie…” Edycja II i III.

W latach 2011 – 2013 związana z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jako wiceprzewodnicząca Koła Terenowego PSOUU.

 

Członek pełniący funkcję sekretarza Powiatowego Zespołu Koordynującego Wdrażanie i Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Janowskim.

Obszar badawczy rozprawy doktorskiej dotyczy zagadnień płciowości i prokreacji w świecie osób niepełnosprawnością intelektualną.

  • Ukończone szkolenia i kursy:

 

Kurs dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kwiecień 2006r.)

Formy i metody interwencji kryzysowej (wrzesień 2006r.)

Tworzenie oparcia społecznego dla osób zagrożonych lub pozostających w sytuacji kryzysowej (październik 2006r.)

Przemoc w rodzinie i sposoby jej przeciwdziałania (praca z osobami dorosłymi – ofiarami i sprawcami przemocy domowej) (listopad 2006r.)

Praca z klientem trudnym, uzależnionym od alkoholu i stosującym przemoc (grudzień 2006r.)

Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych (październik 2007 r.)

Choroba Alzheimera – diagnoza i terapia (Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – czerwiec 2008r.)

Depresja i zaburzenia schizofreniczne (grudzień 2008r.)

Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” – I i II stopień (maj 2010r.)

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – I stopień (maj 2010r.)

Warsztat pracownika socjalnego - "Współpraca z marzycielem” – (październik 2011r.)

Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych luty 2012r.)

Pierwsza pomoc przedmedyczna – (sierpień 2012r.)

Seksualność osób niepełnosprawnych i starszych – (sierpień 2012r.)

Rola ŚDS w aktywizacji osób niepełnosprawnych – (czerwiec 2013r.)

 

  • Konferencje – udział w organizacji:

 

Członkostwo w zespole organizującym trzech edycji projektu w ramach konkursu MPiPS: Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi: „Jesteśmy... Nie przechodź obojętnie...”, którego częścią składową były:

- Powiatowa Konferencja „Jesteśmy… Nie przechodź obojętnie...” 2009, promująca ochronę zdrowia psychicznego oraz nowe formy aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym

- Druga Powiatowa Konferencja „Jesteśmy… Nie przechodź obojętnie... Edycja II” 2010, przybliżająca problematykę okresu dorastania i dorosłości osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną pn. „Dorosłość i wczesne dorastanie osób z zaburzeniami psychicznymi”.

- Trzecia Powiatowa Konferencja „Jesteśmy… Nie przechodź obojętnie... Edycja III” 2011, promująca ochronę zdrowia psychicznego oraz nowe formy aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi organizowana we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli pn. „Społeczno - prawne aspekty zdrowia psychicznego”

  • Konferencje – udział czynny:

- Seminarium Naukowe „Wokół życia duchowego. Myśl Bogdana Nawroczyńskiego i jej współczesne implikacje”, Uniwersytet Łódzki (Łódź 5 listopada 2014r) Referat: Duchowość osób z niepełnosprawnością intelektualną koncepcji Jean Vanier (wespół z dr hab. Dorota Kornas – Biela, prof. KUL)

-I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne”, Uniwersytet Opolski (Opole 19 listopada 2014r.) Sesja posterowa: Prenatalny okres życia w wyobrażeniach osób z niepełnosprawnością intelektualną

- IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego „Wokół ludzkiej prokreacji-odkrycia i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń”, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Warszawa 26 października 2014r.) Sesja posterowa: Upragnione rodzicielstwo-doświadczenie niepowodzeń prokreacyjnych

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”, Katedra Pedagogiki Rodziny, KUL J. P. II (Lublin 8 kwietnia 2014r.) Sesja posterowa: Seksualizacja kobiet w mediach.

- Międzynarodowa Konferencja Naukowej pt. "Historyczne Konteksty Relacji: Uczeń - Mistrz - Uczeń", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, (Lublin 18 listopada 2013r.) Sesja posterowa: Antoni Kępiński - samarytanin psychiatrii

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Kądziel Kołyska Lutnia Łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, (Bydgoszcz 17 - 18 września 2013r.) Referat: Seksualizacja kobiet w przestrzeni społecznej

- Międzynarodowa Konferencja „Rodzina w oczach społeczeństwa” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, (Stalowa Wola 28 maja 2013r.) Referat: Doświadczenia rodzinne w twórczości dolnośląskich raperów młodego pokolenia (na podstawie analizy treści utworów raperów zrzeszonych w projekcie 71 Wrocław)

- III Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów „Współcześni ludzie wobec wyzwań XXI wieku”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, (Bydgoszcz 4-6 kwietnia 2013r.) Referat: Małżeństwo w narracji dorosłych osób niepełnosprawnością intelektualną (badania własne)

- Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone pamięci Prof. W. Fijałkowskiego w 10. Rocznicę Jego śmierci „Ekologia rodziny w ujęciu Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, (Lublin 21 lutego 2013r.) Sesja posterowa: Człowiek i jego płeć. Rozważania inspirowane nauka Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej”, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, (Kraków 8-9 października 2012r.) Referat: „Dorosłe dzieci” tez dorastają – o potrzebach i problemach dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych ośrodków wsparcia dziennego – watki teoretyczne i praktyczne

- Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujęcie interdyscyplinarne” (Janów Lubelski, 24 maja 2012r.) Referat: Oblicza dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną

- II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w rodzinie – konteksty historyczne i współczesne” (Jelenia Góra – Szklarska Poręba, 18-19 maja 2012r.) Referat: Rola ośrodków wsparcia dziennego we wspomaganiu funkcjonowania rodziny z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i/lub psychiczną

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trud i siła współczesnej rodziny” (Kielce, 15-16 maja 2012r) Referat: Rodzina naturalnym ogniwem oparcia społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Druga Powiatowa Konferencja „Jesteśmy… Nie przechodź obojętnie... Edycja II” 2010, przybliżająca problematykę okresu dorastania i dorosłości osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną „Dorosłość i wczesne dorastanie osób z zaburzeniami psychicznymi” Referat: Dorastanie i wczesna dorosłość w kontekście niepełnosprawności intelektualnej

 

 

  • Publikacje:

 

- „Ośrodki połowy drogi: o idei funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy” w: Justyna Maciaszek, Paweł Bucoń (red.), „Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne”, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2011

- „Oblicza dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną”, w: Anna Mazur, Magdalena Fatyga (red.), „Sprostać wyzwaniom. Rodzina w obliczu długotrwałej choroby i niepełnosprawności”, Wydawnictwo KUL Stalowa Wola, Stalowa wola 2012

- „Rola ośrodków wsparcia dziennego we wspomaganiu funkcjonowania rodziny z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i/lub psychiczną”, w: Krystyna Ferenc, Ewa Kowalska (red.) „Wychowanie w rodzinie”, Tom IV „Odmienne sytuacje i nowe zadania”, Wyd. KPSW, Jelenia Góra 2012

- „Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku wsparcia dziennego”, w: „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” Nr 1 (styczeń-marzec) 2012, Wydawnictwo IRSS Warszawa

- „Management organization in structure social help on environmental of self-help home”, w: Mirosław M. Szpakowski, Barbara M. Kolbus (red.), “Management of organization in the age of globalization”, Knowledge Innovation Center Sp. Z.o.o. Zamość 2012r., ( współautorstwo z Joanną Słowak)

- Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kądziel – kołyska – lutnia – łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów”. (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 17 – 18 września 2013 roku), w: Roczniki Pedagogiczne KUL nr2/2013

- Recenzja: Monika Parchomiuk, "Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną", Wyd. UMCS, Lublin 2013, w: Roczniki Pedagogiczne KUL nr2/2013

- „Szkice z marzeń. Małżeństwo w narracji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” w: Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.), “Współcześni ludzie wobec wyzwań I zagrożeń XXI wieku”, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2014

- „Rodzice i ich dzieci specjalnej troski u progu dorosłości – wybrane problemy funkcjonowania rodziny z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębszym w okresie adolescencji”, w: „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” Nr 1 (styczeń-marzec) 2014, Wydawnictwo IRSS Warszawa

-„Rodzina naturalnym ogniwem oparcia i społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w: Tadeusz Sakowicz (red.) “Trud I siła współczesnej rodziny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach , Kielce 2014

 

Kontakt: anna.szalast@wp.pl

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014, godz. 11:08 - Jan Dzionek