mgr Karolina Spyra (Wrona)

 

W czerwcu 2011 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej: Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym w polskim procesie karnym, napisanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Wąsek – Wiaderek w ramach seminarium magisterskiego z postępowania karnego. Jest aplikantką III roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

 

 

Artykuły naukowe:

  1. Prokurator jako dominus litis postępowania przygotowawczego na kanwie przepisu art. 325e KPK – konieczność zmian legislacyjnych, artykuł opublikowany w czerwcu 2011 r. na portalu edukacjaprawnicza.pl, link do artykułu
  2. Ewolucja udziału oskarżyciela publicznego w jurysdykcyjnym stadium postępowania karnego – analiza i ocena [w:] Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś i jutro, tom I, red. D. Gil, E. Kruk, Lublin 2015, s. 71 – 84.

 

Glosy:

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. V KK 453/12, złożona do druku (ukaże się w: Prokuratura i Prawo 2016, nr 1, s. 179 – 185).

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

  1. Ewolucja udziału oskarżyciela publicznego w jurysdykcyjnym stadium postępowania karnego – analiza i ocena – referat wygłoszony na konferencji naukowej Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś i jutro, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa
    i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, w dniu 13 kwietnia 2015 r.,
    w Sandomierzu.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2015, godz. 09:49 - Marek Smarzewski