mgr Michał Mościcki

 

Doktorant II roku studiów stacjonarnych. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, w czerwcu 2011 r. broniąc pracę magisterską zatytułowaną „Testament. Pojęcie i rodzaje w prawie polskim i ukraińskim”, napisaną pod naukowym kierownictwem dra hab. Jacka Widło. Jesienią roku 2010 uczestniczył w wymianie naukowej na Wydziale Prawa Wołyńskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki (obecnie Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu) w Łucku. W latach 2006-2011 działał w Kole Naukowym Studentów Prawa KUL, w roku akademickim 2010/2011 pełniąc funkcję Prezesa tej organizacji.

 

W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką prawa prywatnego międzynarodowego, prawa zobowiązań, prawa handlowego, prawa konstytucyjnego, procedury cywilnej i prawa pracy. Zajmuje się również analizą prawnoporównawczą systemów prawa Polski i Ukrainy.

 

Ważniejsze publikacje:

§  Testament. Pojęcie i rodzaje w prawie polskim [w:] Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк (Łuck) 2010,

§  Institutions of the constitutional control in Poland and Ukraine comparative characteristic (współautor: Rafał Adamczak) [w:] Треті конституційні читання. Збірка доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів
і студентів, присвяченої пам'яті академіка права Ю. М. Тодики
. Харків (Charków) 2010,

§  Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w prawie polskim [w:] Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник тез наукових доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Луцьк (Łuck) 2011, str.

§  Podstawowe zasady prawa pracy na Ukrainie i ich rola w dobie kryzysu ekonomicznego [w:] Z. Góral (red.), Kryzys ekonomiczny a prawo pracy, Łódź 2011,

§  Цивільна угода, укладена в досудовому процесі в польському праві [w:] X Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція "Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи. Тези доповідей. Львів (Lwów) 2011,

§  The President of Poland and the President of the Czech Republic – comparison of the heads of State (współautor: Rafał Adamczak) [w:] Тодиківські Читання 2011. Демократія
у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір. Збірка доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, рисвяченої пам'яті академіка права Ю. М. Тодики
. Харків (Charków) 2011,

§  Wzajemny stosunek przepisów regulujących rozliczenie nakładów i przepisów
o bezpodstawnym wzbogaceniu kodeksie cywilnym – analiza i znaczenie w praktyce
[w:] Wiedza Prawicza 6/2011,

§  Щодо вдоцконалення нормативного регулювання захисту прав дитини (współautor: Olesia Shun) [w:] Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник тез наукових доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Луцьк (Łuck) 2012,

§  Organy Spółdzielni. Struktura organizacyjna i funkcje. Analiza na podstawie przepisów prawa spółdzielczego [w:] Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк (Łuck) 2012,

§  Istota studiów doktoranckich po reformie z 2011 r. [w:] J. Pakuła (red.) Prawo
o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo, aktualne problemy
, Toruń 2012.

Autor: Dariusz Kała
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2013, godz. 19:57 - Marta Ordon