Mgr Paweł Wojtasik - asystent

 

W latach 2002-2007 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia ukończył wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Pracę magisterską pt. „Działanie w obronie społecznie uzasadnionego interesu jako okoliczność uchylająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych" napisał pod kierunkiem dra Jacka Widło.

      W październiku 2007 r. rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL pod kierunkiem dra hab. Artura Kusia. W roku akademickim 2007/2008 stypendysta Rektora KUL. Od 1 października 2008 r. zatrudniony na stanowisku asystenta. Prowadzi ćwiczenia z prawa europejskiego na prawie, administracji i europeistyce. Prowadzi także zajęcia w języku angielskim w ramach programu European Studies.

     Od 2008 r. pełni funkcję redaktora strony www Katedry Prawa UE. Jako Koordynator Instytutowy jest odpowiedzialny za Program Erasmus na kierunku europeistyka oraz European Studies. W 2009 r. zaangażowany w koordynację działań promocyjnych Wydziału Prawa. W roku akademickim 2009/2010 pełnił funkcję sekretarza Katedry Prawa UE. W latach 2009-2010 był członkiem zespołu redakcyjnego przygotowującego informator Wydziału Prawa a także koordynatorem prac redakcyjnych dotyczących wydania informatora Wydziału Prawa w języku angielskim. W 2011 r. otrzymał nagrodę indywidualną IV stopnia Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz za wybitną działalność społeczno-organizacyjną i popularyzację nauki. Nagrodzony także nagrodą zespołową IV stopnia Rektora KUL za współautorstwo wyróżniającego się podręcznika.

         Od 2006 r. związany z Instytutem na rzecz Państwa Prawa - fundacją powołaną przez polskich i amerykańskich prawników. Od 2009 r. jest dyrektorem fundacji, pełni w niej również funkcję w-ce prezesa zarządu.

 

Wykaz zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017...


Konsultacje...


Kontakt:
Wyślij wiadomość

Tel. +48 81 445 3049

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2016, godz. 00:13 - Paweł Wojtasik