Mgr Łukasz Jurek, doktorant

 

Życiorys naukowy i zawodowy: 

 

Lukasz_Jurek.jpg

2007- 2011 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stacjonarne magisterskie studia prawnicze (data ukończenia studiów: 1. 12.2011 r.). Praca magisterska pt. ,,Akcjonariusze a procesy restrukturyzacyjne spółek'' przygotowana pod kierunkiem dr hab. Marka Michalskiego, prof. UKSW.


2002- 2007 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stacjonarne magisterskie studia administracyjne ( data ukończenia studiów: 27.06.2007). Praca magisterska pt. ,,Złota akcja- szczególne uprawnienie Skarbu Państwa jako akcjonariusza'' przygotowana pod kierunkiem dr hab. Marka Michalskiego, dr Marcina Spyry.

 

 

Spis publikacji:

 

I. Artykuły naukowe

 1. Ł. Jurek, A. Pogłódek, Kilka uwag o reformie prokuratury w Polsce z 2010 r., [w:] Materiały z konferencji pod tytułem Działalność Profesora Zbigniewa Hołdy na płaszczyźnie praw człowieka i prawa karnego wykonawczego - widziana oczyma młodych ludzi", 27-28 maja 2010 r., Kraków, red. B. Stańdo-Kawecka P. Jakubek, M. Mitana, A. Papierz, B. Przywora, Kraków 2011, s. 125 - 131.
 2. Ł. Jurek, J. Grudzień, Funkcjonowanie rynku, [w:] Ekonomia dla prawników. Testy dla studentów, red. J. Kabza, B. Przywora, Warszawa 2010, s. 106-129.
 3. Ł. Jurek, K. Czajka, K. Grabowski, P. Jakubek, S. Młodawska- Mąsior, A. Papierz, B. Przywora, M.Stożek, [w:] Kryminologia. Testy dla studentów, red. A. Papierz, M.Stożek, Warszawa 2009.
 4. Ł. Jurek, Złota akcja- szczególne uprawnienie Skarbu Państwa jako akcjonariusza, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa - publikacja pokonferencyjna, Lwów 2008, „Legal system, civil socjety and the state".
 5. Ł. Jurek, Skład rady nadzorczej spółki publicznej, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa - publikacja pokonferencyjna, Lwów 2010, „Legal system, civil socjety and the state".
 6. Ł. Jurek, Media przy Okrągłym Stole', I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. ,,Mediokracja a Demokracja''- publikacja pokonferencyjna, Warszawa 2009.
 7. Ł. Jurek, Oblicza mediów w Polsce po 1989 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej''- publikacja pokonferencyjna, Lublin 2009.
 8. Ł.Jurek, Analiza prawnej i faktycznej sytuacji poręczyciela- wybrane zagadnienia, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012, nr 1/2012, s. 49-58,[współautor:] R.Maciąg.

II. Inne publikacje

 1. Ł. Jurek, Złota akcja na tle norm prawa krajowego i wspólnotowego, Edukacyjny Serwis Prawniczy e- katedra. 

 

Organizacja i udział w konferencjach naukowych:

 

I. Wygłoszone referaty

 1. Referat pt. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ stojący na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Zasady ogólne prawa konstytucyjnego w państwach współczesnego świata'', Kraków 2011.
 2. Referat pt. Odpowiedzialność cywilna przewoźników kolejowych z tytułu usługi przewozu, Trzeci Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów „Odpowiedzialność Cywilna'', Łódź 2011, [współautor:] A. Pogłódek.
 3. Referat pt. Złota akcja- szczególne uprawnienie Skarbu Państwa jako akcjonariusza, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Międzynarodowa Konferencja, Lwów 2008, „Legal system, civil socjety and the state".
 4. Referat pt. Skład rady nadzorczej spółki publicznej, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów 2010, „Legal system, civil socjety and the state".
 5. Referat pt. Oblicza mediów w Polsce po 1989 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej'', Lublin 2009.
 6. Referat pt. Edukacja medialna w wybranych krajach Unii Europejskiej na tle norm prawa krajowego i wspólnotowego, Konferencja na temat kompetencji medialnej- Media Literacy, Warszawa 2009.
 7. Referat pt. Zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne'', Kraków 2008.
 8. Referat pt. Media przy Okrągłym Stole, I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. ,,Mediokracja a Demokracja'', Warszawa 2009.
 9. Referat pt. Case study Alicja Tysiąc, Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Europejski Trybunał Praw Człowieka- Działalność, Struktura, Przyszłość'', Kraków 2007.
 10. Referat pt. Polityka kryminalna w Szwecji, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Szwecja- od początków państwa dobrobytu do współczesności'', Kraków 2009, [współautor:] M. Stożek.
 11. Referat pt. Odpowiedzialność karna członków organów spółki za działanie na szkodę spółki zależnej na podstawie art. 585 k. s. h., I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Goodbye Gordon Gekko - przestępstwa białych kołnierzyków",Kraków 2011, [współautor:] R. Sobiela.
 12. Referat pt. Kilka uwag o projektach zmiany Konstytucji RP w związku z członkostwem Polski w UE, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe", Kraków 2011, [współautor:] A. Pogłódek.
 13. Referat pt. Kilka uwag o potrzebie regulacji rynku kolejowego w Polsce, Drugi Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów „Współczesne wyzwania dla prawa cywilnego", Gdańsk 2010,[współautor:] A. Pogłódek.
 14. Referat pt. Historia i współczesność sądownictwa konstytucyjnego w Europie Środkowej,I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w państwach współczesnego świata", Kraków 2010, [współautor:] A. Pogłódek.
 15. Referat pt. Kilka uwag o reformie prokuratury w Polsce z 2010 r.,Konferencja pt. „Działalność Profesora Zbigniewa Hołdy na płaszczyźnie praw człowieka i prawa karnego wykonawczego - widziana oczyma młodych ludzi", Kraków 2010, [współautor:] A. Pogłódek.
 16. Referat pt. Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Konstytucja na co dzień. O obecności prawa konstytucyjnego w innych gałęziach prawa", Kraków 2010,[współautor:] A. Pogłódek.
 17. Referat pt. Ochrona pracy kobiet w ciąży, IV Sopockie Forum Młodych pt.,, Dokąd zmierza Świat''., Sopot 2012,[współautor:] J. Jurek.
 18. Referat pt. Societas venaliciariae- szczególny typ rzymskiej spółki i podstawa kształtowania się odpowiedzialności solidarnej, Konferencja pt.,, Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego''., Lublin 2012.

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2012, godz. 12:29 - Piotr Pokorny