Międzynarodowa konferencja w Instytucie Filologii Słowiańskiej

 

W dniach 16-18 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Lublinie i Kazimierzu Dolnym międzynarodowa konferencja naukowa „Tradycyjna kultura ludowa w rosyjskim, ukraińskim i polskim językowym obrazie świata” zorganizowana przez Katedrę Języków Wschodniosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL przy współpracy z Instytutem Słowianoznawstwa i Rosyjskim Centrum Kultury w Równem (Ukraina). Zaplanowano 58 wstąpień językoznawców z Polski, Ukrainy i Rosji. Zapraszamy do uczestnictwa.

 

 

Program konferencji

 

 

16.04.2010 (piątek)

9.00 Otwarcie konferencji: dyrektor IFS prof. nadzw. dr hab. Witold Kołbuk i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego kierownik Katedry Języków Wschodniosłowiańskich prof. nadzw. dr hab. Oleg Tiszczenko (KUL, CN 208).

 

Obrady plenarne

 

Jerzy Bartmiński (Lublin, Polska): Język folkloru słowiańskiego jako przedmiot etnolingwistyki

Nikołaj Alefirenko (Bielgorod, Rosja): Идиоматика в структурировании языковой картины мира

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin, Polska): Lubelski „Słownik stereotypów i symboli ludowych” na tle słowiańskich opracowań etnolingwistycznych

Sergiej Vorkačov (Krasnodar, Rosja) Идея справедливости в русском языковом сознании

Iryna Gołubowska (Kijów, Ukraina): Етнічні особливості російської, української та китайської національно-мовної картини світу: зіставний аспект

Oleg Tiszczenko (Lublin, Polska): З етнолінгвістичних досліджень концептів у мові традиційної народної культури

Anatolij Prychodko (Zaporiżia, Ukraina) Идея порядка и хаоса в русской и украинской лингвокультурах

 

15.00 Obrady w sekcjach

 

Sekcja 1 Nominacja obrzędowości i folkloru w językach słowiańskich i germańskich (KUL, GG 206)

Tomasz Rokosz (Siedlce, Polska): Obrzęd sobótkowy w kontekście polskim i wschodniosłowiańskim

Agata Bielak (Lublin, Polska): Postać Świętego Mikołaja w folklorze polskim i wschodniosłowiańskim

Petro Mackiw (Drohobycz, Ukraina): Cубконцепт Народження Ісуса Христа: біблійний і фольклорний дискурси

Oksana Czajka (Kijów, Ukraina): Категорія згоди/незгоди на шлюб в обрядовому весільному дискурсі української, англійської та португальської мов

Mirosława Małocha (Kielce, Polska): Мифологические представления в системе фитонимов восточнославянских и польского языков

Oksana Charłaj (Równe, Ukraina): Етнокультурні номінації на позначення холостяцтва та стародівства в англійській, польській, чеській та українській мовах

Anna Brouch (Lublin, Polska): Językowo-kulturowy obraz chobołda w polszczyźnie ludowej

Tetiana Pohribna (Równe, Ukraina): Прагматичний потенціал чеських народних прикмет: лінгвофольклористичний аспект

Irena Grendża (Kijów, Ukraina): Лексикон английского заговорного текста в сопоставлении с украинским

Anna Kaczan (Lublin, Polska): Obraz owsa w polskiej kulturze ludowej

 

Sekcja 2 Semantyka leksykalna, gramatyczna i frazeologiczna w nowych paradygmatach naukowych (KUL, GG 209)

Ałła Korolewa (Kijów, Ukraina): Семантична модель як еталон контрастивних досліджень

Igor Czekułaj, Olga Prochorowa (Biełgorod, Rosja): Фразеологизмы-зоонимы как средство отражения картины мира в восточнославянских языках

Olena Dubowa (Nikołajew, Ukraina): Аналитизация синтетических языков: гипотезы и факты

Olga Dechnicz (Biełgorod, Rosja): Лошадиная метафора в политическом дискурсе

Konstiantyn Mizin (Kijów, Ukraina) Методологический потенциал понятия «культурный код» при изучении триады (этно)культура – (этно)сознание – язык (на материале английских, немецких, украинских и русских устойчивых сравнений)

Zoriana Kociuba (Drohobycz, Ukraina): Лінгвістичні засади дослідження паремій у різноструктурних мовах

Tomasz Szutkowski (Szczecin, Polska): Церковные варианты личных имён в русских паремиях как средство отражения христианской культуры и традиции народа

Ałła Łuczyk (Kijów, Ukraina): Засоби референціювання інтенсифікації в мовних картинах світу українців і поляків

Roksolana Karakiewycz (Drohobycz, Ukraina): Фразеологія життя і смерті в німецькій та українській мовах

Oleg Demenczuk (Równe, Ukraina): Актантна структура тілесних експерієнтивів (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття польської та української мов)

Ewa Gładyś (Lublin, Polska): Metafory żywiołów w ukraińskich tekstach poetyckich oraz ich polskich przekładach

Tatiana Gonczarowa (Kijów, Ukraina): Мотиваційні процеси в аксіологічному словотворенні

Dmytro Aładko (Równe, Ukraina): Синтагматика назв посуду в англійській та українській мовах

Oksana Mohyła (Kijów, Ukraina): Етнокультурна та мовна інтерференція в карпатському ареалі

Anton Smerczko (Równe, Ukraina): Typy innowacji frazeologiczynych w języku ukraińskim (na przełomie XX/XXI wieku)

Iryna Zawarynska (Tarnopol, Ukraina): Інтернаціональні елементи в паремійних одиницях польської, англійської та української мов (на матеріалі образних номінацій з онімним компонентом)

Natalia Cymbal (Humań, Ukraina): Мотиваційні відношення в українській будівельній термінології

Natalia Bojko (Kijów, Ukraina): Антична меморіальна традиція в культурі України (на матеріалі латинськомовних текстів XVI-XVII ст.)

Magdalena Barańska (Lublin, Polska): Semantyczna derywacja przezwisk w języku rosyjskim i polskim

Natalia Toma (Kijów, Ukraina): Полонізми у мовній картині світу Петра Могили

Elena Ponomarenko (Symferopol, Ukraina): Безличные предложения как синтаксическое средство номинации физического состояния человека

Borys Pohribnyj (Równe, Ukraina): Моція в мові чеських засобів масової інформації

Wiktoria Poliszczuk (Ostróg, Ukraina): Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» в німецькій, англійській та українській мовних картинах світу

 

Sekcja 3 Językowe koncepty w ujęciu lingwokulturologicznym i kognitywno-pragmatycznym (KUL, GG 212)

Monika Łaszkiewicz (Lublin, Polska): Językowy obraz Żyda w polszczyźnie ludowej (na materiale lubelskim)

Olga Romaszyna (Biełgorod, Rosja): Репрезентация эмоциональных концептов в славянских языках: сопоставительный аспект

Maria Mocarz (Lublin, Polska): Wartościowanie w dyskursie turystycznym: implikacje dla komunikacji interkulturowej

Igor Korolow (Kijów, Ukraina): Стратегії і тактики різномовних інтерактантів у кооперативних комунікативних ситуаціях

Switlana Potapczuk (Równe, Ukraina): Концепт «Грязь» во фразеологическом фонде английского, русского и украинского языков

Daria Kostina (Biełgorod, Rosja): Специфика вербализации концептов «национализм» и «патриотизм» в современном русском и английском языках

Barbara Rodziewicz (Szczecin, Polska): Wartości transcendentalne w świadomości językowej Polaków

Michaił Kiriłłow (Równe, Ukraina): Русские на Ровенщине: социокультурный аспект

Olena Kucyk (Drohobycz, Ukraina): Концепт «Шлях» в російській та українській мовній картині світу

Małgorzata Wideł (Lublin, Polska): Słownictwo religijne w ujęciu translatologicznym oraz lingwokulturowym

Oleksandra Palczewska (Równe, Ukraina): Семантична реконструкція образу «чужого» в англійських діалектах у зіставно-типологічному висвітленні

Tatiana Jakowenko (Równe, Ukraina): Концепт «Cудьба» в романе Ф.Достоевского «Преступление и наказание»

 

 

17.04.2010 (sobota)

10.00 Obrady plenarne (Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94)

Ałła Kamałowa (Olsztyn, Polska): Художественный текст в свете задач когнитивной лингвистики

Anatolij Moisiejenko (Kijów, Ukraina): Про поетичну функцію мови

Natalia Semenenko (Biełgorod, Rosja): Когнитивные модели и прагматические смыслы русских паремий, характеризующих феномен греховности

Olena Lewczenko (Lwów, Ukraina): Гендерний аспект компаративних фразеологічних одиниць

Michał Sajewicz (Lublin, Polska): Frazeologizmy oznaczające śmierć we współczesnym języku rosyjskim (analiza semantyczna)

Ałła Archangelska (Równe, Ukraina): Мотиваційний потенціал та маскулінна домінанта професійних назв у вербалізації позамовного змісту «чоловік за характерною ознакою (на матеріалі слов’янських мов)

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2010, godz. 21:01 - Monika Grygiel