dybowski_mieczysaw_ks._120

Ks. Prof. dr Mieczysław Dybowski


WIEK NIEWINNOŚCI

-    ur. 02.02.1885 r. w Kamieńcu Podolskim,
-    w 1903/4 ukończył gimnazjum,
-    po ukończeniu seminarium i otrzymaniu święceń kapłańskich w Żytomierzu został prefektem szkół średnich w Mohylowie Podolskim.
-    w 1914 r. wyjechał na dalsze studia do Paryża, lecz wybuch wojny zmusił go do powrotu na zajmowane stanowisko.
-    w 1919 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie był prefektem szkół średnich i jednocześnie ukończył w 1923 r. Państwowy Instytut Pedagogiczny,

O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI

-    był mianowany członkiem Komisji Ministerialnej oceny książek dla młodzieży oraz     wizytatorem religii w szkołach m. Warszawy.
-    w czasie okupacji prowadził wykłady na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, nauczał na 27 kompletach (ok. 214 osób) w Warszawie,
-    był sekretarzem Komisji Filozoficznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
-    jak również członkiem Zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem Towarzystwa Filozoficznego,

VIVANT PROFESSORES!

-    uzyskał absolutorium na Wydziale Humanistycznym i złożył na Uniwersytecie Poznańskim w 1925 r. egzamin doktorski (praca „O typach woli”), specjalizując się w psychologii,
-    w 1934 r. został zastępcą profesora na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu S. Batorego w Wilnie i w tymże roku złożył egzamin habilitacyjny w Uniwersytecie Poznańskim ( „Testy do badania typów woli. Test. I Drabinka/ Psychotechnika „1933)
-    w 1939 r. uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego Wydziału Teologicznego,
-    w 1943r. został mianowany kierownikiem Studium Psychologii Uniwersytetu Ziem Zachodnich,
-    w 1946 r. został mianowany docentem psychologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego,
-    od 1950 r. został kontraktowym profesorem nadzwyczajnym psychologii eksperymentalnej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL.
-    prowadził na KUL wykłady z metod psychologii eksperymentalnej, z psychologii ogólnej, a także proseminarium i seminarium z psychologii eksperymentalnej

STĄD DO EUROPY

-    pomiędzy rokiem 1927 a 1939 wyjeżdżał kilkakrotnie w celach naukowych do Austrii, Belgii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Włoch,

NON OMNIS MORIAR

-    wydał 19 prac naukowych, a po skończonej okupacji  jeszcze 4, wśród których ważniejszą jest „Działanie woli”,

Zredagowane przez dr E. Talik i mgr A. Dobrowolską-Nowak w oparciu o  informacje z Archiwum KUL.

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2009, godz. 11:20 - Radosław Bułtowicz