Doktor socjologii, adiunkt, zatrudniony od 2007 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Socjologii, Katedra Makrostruktur Społecznych). Zarówno tytuł zawodowy magistra socjologii (2003), jak i stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2007) uzyskał w KUL. Jego podstawowymi dziedzinami zainteresowań naukowo-badawczych są: przemiany wartości i autorytetów we współczesnym społeczeństwie, szczególnie w świadomości młodzieży, wpływ mediów na postrzeganie życia społecznego, badanie użycia tzw. nowych narkotyków (dopalaczy) przez młodzież. Jest autorem m.in. monografii zatytułowanej Autorytety w świadomości młodzieży licealnej (opublikowanej w 2008 roku) oraz współautorem następujących prac zbiorowych: Prawda w mediach (2008), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności (2010), Wokół jakości życia współczesnego człowieka (2012). M. Rewera jest członkiem polskich i zagranicznych organizacji naukowych/badawczych, takich jak: Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Warszawski), Central Eurasian Studies Society (CESS), International Cultic Studies Association (ICSA). Jest także członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” oraz kuratorem Koła Naukowego Studentów Socjologii „Societas”. M. Rewera aktywnie uczestniczył w krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach naukowych, m.in. na Słowacji, Ukrainie, Litwie, Łotwie, we Włoszech, w Turcji, Hiszpanii, Finlandii, Kanadzie oraz USA. Trzykrotnie (2011, 2013, 2016) uczestniczył w Programie Erasmus na Łotwie w Rydze (wykłady ze studentami). Odbył także dwutygodniowy staż naukowy w Londynie (2014), w ramach którego prowadził badania na temat postrzegania przez Polonię problemu dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych w Wielkiej Brytanii. Brał udział w projekcie badawczym Zrozumieć globalizację – godniej pracować na zlecenie Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” HSW współfinansowanego ze środków programu Godna praca i Dialog Trójstronny Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2013).

 

Mirosław Rewera, PhD in sociology, Assistant Professor, employed since 2007 at the John Paul II Catholic University of Lublin (exactly at Off-Campus Faculty of Social Sciences in Stalowa Wola, Poland). MA and PhD obtained at the same university. His main areas of research interests are: changes of values and authorities in the contemporary society, esp. in the awareness of the youth; influence of the media on human perception of social life; he is also interested in research of usage of new drugs (smarts) by Polish youth. Author of the monograph titled Authorities in the View of Secondary School Students (published in 2008), and co-author of the following books: Truth in the Media (2008), Transformation of Values and Lifestyles in Postmodernity (2010), Around the Quality of Life of Modern Man (2012). M. Rewera is a member of Polish and foreign scientific/research organizations such as: Polish Sociological Association, Central Eurasian Studies Society (CESS), International Cultic Studies Association (ICSA). He is also a member of the Editorial Board of the Polish quarterly „Społeczeństwo i Rodzina” (“Society and Family”) and curator of the students’ scientific circle named “Societas”. M. Rewera has actively participated in national and international academic seminars and conferences, including: Slovakia, Ukraine, Lithuania, Latvia, Turkey, Spain, Finland, Canada, Italy and USA. He participated three times (2011, 2013, 2016) in the Erasmus Programme in Latvia in Riga (lectures with students), and in two-week research internship in London (2014), where he conducted research on perception of boosters (and by the way other drugs) by Polish community. He also participated in a research project entitled “Understanding globalization – to work in more dignified manner” on behalf of the Secretariat of Metalworkers Trade Union “Solidarity” and “Solidarity” HSW co-funded program “Decent Work and Tripartite Dialogue” within Norwegian Financial Mechanism (2013).

 

 

Najważniejsze publikacje (prace zwarte)

 

Rewera M.: Autorytety w świadomości młodzieży licealnej. Studium porównawcze na podstawie badań uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach, Stalowa Wola 2008: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, ss. 340. ISBN 978-83-61307-32-7.

 

Rewera M. (red.), Prawda w mediach, Maternus Media, Tychy 2008, ss. 93. ISBN 978-83-89701-09-1.

 

Daszykowska J., Rewera M. (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010, ss. 236. ISBN 978-83-62015-23-8.

 

Daszykowska J., Rewera M. (red.), Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012, ss. 176. ISBN 978-83-7720-065-0.

 

Rewera M., Wokół dopalaczy, Warszawa 2014: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ss. 262. ISBN 978-83-933111-4-9.

 

Rewera M., Szast M. (red.), Działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii „Societas” (zbiór publikacji z lat 2008-2015), Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL, Stalowa Wola 2016, ss. 241. ISBN 978-83-61307-35-8.

 

Rewera M., Zjawisko psychoaktywnych środków zastępczych jako przedmiot zainteresowania pracy socjalnej, Stalowa Wola 2016: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, ss. 255. ISBN 978-83-61307-42-6.

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickim 2016/2017

 

Socjologia rodziny (wykład)

Globalizacja (wykład)

Diagnozowanie problemów społecznych (konwersatorium)

Komunikacja interpersonalna (konwersatorium)

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickim 2016/2017

 

Jakość życia w chorobie (wykład)

Antropologia (wykład)

Polityka społeczna (wykład)

Metodologia badań społecznych (ćwiczenia)

 

Konsultacje w katedrze

 

W poniedziałki od godz. 15.50 do 17.20.

 

Kontakt

 

E-mail: rewera1@kul.pl

Tel. 15 642 25 76

 

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:26 - Rafał Podleśny