konwersatorium

 

Prowadząca zajęcia: Dr Joanna Michalczuk

Termin zajęć: poniedziałek 18.20 - 19.50

Miejsce zajęć: GG-13


Opis zajęć:
Na konwersatorium dokonany zostanie przegląd dyskusji wokół sztuki aktorskiej, poprzedzających koncepcje XX-wieczne, jak również najważniejszych teorii aktorskich i tendencji stylistycznych minionego stulecia. Omówione również zostaną wybrane zagadnienia z dziejów polskiego aktorstwa w kontekście zjawisk zachodzących w teatrze europejskim. Istotnym uzupełnieniem podejmowanych kwestii będzie analiza elementów warsztatu aktorskiego.

Bibliografia (wybór):
Aktor w kulturze współczesnej, red. E. Udalska, Warszawa 1994;
O. Aslan, Aktor XX wieku. Ewolucja techniki. Zagadnienia etyki, Warszawa 1978;
J. Brach-Czaina, Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej, Wrocław 1975;
K. Braun, Druga Reforma Teatru?, Wrocław 1979;
K. Braun, Wielka Reforma Teatru w Europie. Ludzie-idee-zdarzenia, Wrocław 1984;
J. Kociuba, Tożsamość aktora, Lublin 1996;
D. Kosiński, Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska w piśmiennictwie teatralnym swej epoki, Kraków 2005;
D. Kosiński, Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku, Kraków 2003;
"Poznańskie Studia Polonistyczne", Seria Literacka 1998, t.V(XXV): Aktor w świecie i teatrze;
Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977;
R. Strzelecki, Aktor i wiedza o człowieku. Teoretyczne wypowiedzi o sztuce aktorskiej w Polsce od oświecenia do końca wieku XIX i ich antropologiczne podłoże, Rzeszów 2001;
Sztuka aktorska a dramat, red. L. Kuchtówna, Warszawa 1993,
Wiedza o kulturze, cz. III: Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Dudzik, L. Kolankiewicz, Warszawa 1991;
Z. Wilski, Aktorstwo, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. V: Teatr. Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000.

Zaliczenie: na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i oceny ze sprawdzianu semestralnego.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011, godz. 09:53 - Mariusz Lach