Dekada Harmonizacji w Prawie Ochrony Środowiska

Okladka-dekada.jpg

Spis treści:

Przedmowa (Stanisław Gawłowski) s. 9

 

Dział I - UWARUNKOWANIA PRAWNE UMOŻLIWIAJĄCE WDRAŻANIE I STOSOWANIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Rozdział I - Dysharmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem unijnym na wybranych przykładach
(Zbigniew Bukowski) s. 13
Rozdział II - Wybrane zagadnienia orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
(Jerzy Stelmasiak, Ewelina Iwanek-Chachaj) s. 35
Rozdział III - Ochrona środowiska w unijnym i polskim prawie telekomunikacyjnym
(Dorota Dziedzic-Chojnacka) s. 45
Rozdział IV - Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej – wybrane problemy
(Joanna Kielin-Maziarz) s. 63
Rozdział V - Skarga powszechna w prawie ochrony środowiska
(Monika Zakrzewska) s. 81
Rozdział VI - Wdrażanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce w latach 2001-2011
(Anna Kozińska) s. 103
Rozdział VII - Zasady ogólne prawa ochrony środowiska. Porównanie ujęcia polskiego i rosyjskiego
(Bogusz Bomanowski) s. 125
Rozdział VIII - Przemiany prawa ochrony środowiska a prawo do środowiska
(Jacek Konrad Trzewik) s. 149

 

Dział II - WYBRANE INSTRUMENTY ADMINISTRACYJNOPRAWNE – STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA

 

Rozdział I - Nowe instrumenty administracyjnoprawne w ochronie środowiska
(Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka) s. 173

Rozdział II - Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS w kontekście składowania CO2
(Maciej Rudnicki) s. 203
Rozdział III - Ocena skuteczności systemu zarządzania środowiskowego jako instrumentu prawa ochrony środowiska na przykładzie EMAS
(Tomasz Bojar-Fijałkowski) s. 219
Rozdział IV - Implementacja unijnych przepisów w zakresie handlu przydziałami do emisji. Uwagi de lege ferenda
(Joanna E. Bukowska) s. 241
Rozdział V - Nowe instalacje wytwórcze energii elektrycznej w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów od 2013 r.
(Arkadiusz Kamiński, Krzysztof Kidawa) s. 259
Rozdział VI - Dekada praktycznej realizacji uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska UE w Polskim Koncernie Naftowym Orlen SA
(Arkadiusz Kamiński, Maria Żelazińska) s. 269
Rozdział VII - „Zasada wzajemnej zgodności” – nowy instrument ochrony środowiska
(Monika A. Król) s. 277
Rozdział VIII - Instrumenty planistyczne gospodarki wodnej w świetle dyrektywy ramowej 2000/60/WE
(Marcin Roliński) s. 303
Rozdział IX - Ekoinfonet – nowe narzędzie wdrażania unijnych norm prawnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska
(Kamila Sobieraj) s. 313
Rozdział X - Ochrona gleby w prawie unijnym. Transpozycja, stosowanie, perspektywy
(Daniel Chojnacki) s. 333
Rozdział XI - Wybrane problemy dotyczące implementacji prawa Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska przed hałasem
(Agnieszka Wąsikowska) s. 353
Rozdział XII - Polityka energetyczna Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
(Renata Zacharczuk) s. 365

 

Dział III - WYBRANE INSTRUMENTY EKONOMICZNE I RYNKOWE – STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA


Rozdział I - Obligacje przychodowe oraz leasing jako źródło finansowania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
(Maciej Rudnicki) s. 387
Rozdział II - Wdrażanie instrumentów rynkowych prawa ochrony środowiska
(Leszek Karski) s. 411
Rozdział III - Przyrodnicze, ekonomiczne i prawne przesłanki i bariery opłacalności wytwarzania w Polsce energii ze źródeł odnawialnych
(Monika Niedziółka, Anna Duk-Majewska) s. 433

 

Wybrana bibliografia s. 447

 

Europeizacja Prawa Ochrony Środowiska

Okladka-europeizacja.jpg 

 

 

Spis treści:

 

Przedmowa s. 9

 

DZIAŁ I - SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Rozdział I - Prawne aspekty informacji przyrodniczej w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
(Anna Fogel) s. 13
Rozdział II - Oceny oddziaływania przedsięwzięć na przyrodę parku krajobrazowego
(Adam Habuda) s. 35
Rozdział III - Wykładnia prounijna i bezpośrednie stosowanie dyrektywy 85/337/EWG przez organ administracji publicznej
(Anna Haładyj) s. 55
Rozdział IV - Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zadania administracji publicznej w Polsce w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
(Maciej Jabłoński) s. 71
Rozdział V - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych w świetle orzecznictwa
sądowoadministracyjnego i standardów unijnych
(Zygmunt Wiśniewski) s. 85
Rozdział VI - Tryby oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 w świetle przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej
(Jan Szuma, Karolina Szuma) s. 119
Rozdział VII - Obszarowe formy ochrony przyrody w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – potrzeba harmonizacji wewnątrz prawa polskiego
(Michał Borowiak) s. 135

 

DZIAŁ II - UPRAWNIENIA SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

Rozdział I - Wyłączenie prawa do informacji o środowisku w prawie polskim, europejskim i międzynarodowym
(Joanna Maciejewska) s. 159
Rozdział II - Prawo do zaskarżenia planów miejscowych przez organizacje ekologiczne
(Jan Szuma) s. 175

 

DZIAŁ III - PRAWO ODPADOWE – STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA

 

Rozdział I - Problemy wdrażania prawa unijnego do polskiego prawa wewnętrznego i praktyki stosowania przepisów wewnętrznych na przykładzie regulacji dotyczących postępowania z odpadami
(Marek Górski) s. 195
Rozdział II - Odpowiedzialność gminy za realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
(Anna Barczak, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna) s. 215
Rozdział III - Wybrane problemy implementacji dyrektyw ramowych w sprawie odpadów (2008/98 i 2006/12) w polskim prawie o odpadach
(Karolina Karpus) s. 235
Rozdział IV - Zasada bliskości w prawie unijnym i polskim dotyczącym gospodarowania odpadami
(Piotr Zacharczuk) s. 259

DZIAŁ IV - PRAWO OCHRONY PRZYRODY – STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA

 

Rozdział I - Postępowanie z chartami i ich mieszańcami, co do których sądy powszechne orzekły ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa
(Roman Stec) s. 289
Rozdział II - Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na podstawie przepisów prawa polskiego
i prawa Unii Europejskiej
(Dorota Strus) s. 303
Rozdział III - Wpływ procesu harmonizacji na polskie standardy prawnej ochrony zwierząt
na przykładzie wybranych regulacji unijnych implementowanych do krajowego porządku prawnego
(Artur Mazurkiewicz) s. 323

 

DZIAŁ V - ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA – STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA

 

Rozdział I - Sytuacja prawna podmiotów dochodzących swych praw w związku z naruszeniem środowiska
(Ewa Czech) s. 341
Rozdział II - Ochrona obszarów Natura 2000 polskim, czeskim i słowackim w prawie karnym
(Wojciech Radecki) s. 355
Rozdział III - Ewolucja koncepcji odpowiedzialności w polskim prawie ochrony środowiska
(Bartosz Rakoczy) s. 379
Rozdział IV - Bezpieczeństwo ekologiczne a szkoda w środowisku
(Piotr Korzeniowski) s. 393
Rozdział V - Dyrektywa 2004/35/WE i jej wdrażanie do polskiego porządku prawnego
(Kamila Kwaśnicka) s. 417
Rozdział VI - Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z funkcjonowaniem lotnisk w Polsce
(Krystyna Klenowska) s. 439
Rozdział VII - Odpowiedzialność za szkody w środowisku w świetle dyrektyw 2004/35/WE i 2008/99/WE oraz Prawa ochrony środowiska
(Agnieszka Chojecka) s. 455
Rozdział VIII - Nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności karnej w europejskim prawie środowiska
(Martyna Walas) s. 467

 

Wybrana bibliografia s. 485

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2011, godz. 15:35 - Piotr Pokorny