plakatpedagogika_811

 

WARUNKI PRZYJĘĆ:

Dyplom ukończenia studiów na kier. pedagogika ( I lub II stopnia) lub dyplomu ukończenia studiów na kierunku psychologia i socjologia dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne – ukończone Studia Podyplomowe lub Kurs Kwalifikacyjny

Termin rejestracji elektronicznej: 29.06.2009- 25.09.2009

 

Należy zarejestrować się jako kandydat na stronie: http://rekrut.kul.lublin.pl

Następnie z zakładki „opłata rekrutacyjna” wydrukować numer konta indywidualnego dla kandydata i opłacić opłatę wpisową 30 zł (czesne 1400 zł/semestr)

 

Studia trwają trzy semestry. Przygotowują do pracy w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w formie wykładów oraz ćwiczeń. Program studiów przewiduje również praktyki w przedszkolu i szkole.

Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej).

W zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiadomości teoretyczne i przygotowanie praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Wykazać się metodycznym przygotowaniem w zakresie przygotowywania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujący obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, teatralnej, muzycznej, technicznej i informatycznej, zdrowotnej i ruchowej (wychowanie fizyczne) oraz wyrównawczej (korekcyjno – kompensacyjnej i logopedycznej).

W zakresie edukacji przedszkolnej

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazuje się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia zajęć w przedszkolu.

Absolwent studiów podyplomowych zostaje przygotowany do:

1. Organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczyciela – wychowawcy,

2. Diagnozowania potrzeby dziecka i dobierania odpowiednie metody i formy pracy dydaktyczno – wychowawczej,

3. Rozwiązywania problemów i przeciwdziałania trudnościom dydaktyczno – wychowawczym ( niepowodzeniom szkolnym),

4. Współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka ( Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna).

 

plakat.pdf plakat.pdf

 

 

dodatkowe informacje

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2009, godz. 00:20 - Rafał Olko