„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2017r.-31.01.2019 r.

 

 

Nabór rozpoczynamy od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

 

Projekt skierowany jest do:

osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

- osoby z terenów wiejskich,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne.

 

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
  • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż  1 270,00 zł/os (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

 

Celem projektu jest stworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez pracę na własny rachunek i tworzenie nowych 40 przedsiębiorstw.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Biuro projektu:

 

Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl

 

                                  

Szczegóły na:                                                             

www.fundacja-spoleczna.pl 

 

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł .


 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2017, godz. 08:40 - Olga Żarska-Stępień