Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:  

  1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
  2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami.
  3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
  4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
  5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
  6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
  7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

77 637 335,00 zł

Termin składania wniosków:

Od 1 września 2015 r. do 11 września 2015

Więcej informacji: www

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 na typ projektu: programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 800 000 zł

Termin składania wniosków:

Od 14.09.2015 do 30.09.2015

Więcej informacji: www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2015, godz. 14:55 - Urszula Czyżewska