Nagroda hr. Potulickiej za działalność społecznąNagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za działalność społeczną w duchu solidarnego humanizmu

 

 

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody za działalność społeczną prowadzoną bezinteresownie z poszanowaniem solidaryzmu społecznego, wartości moralnych, troską o potrzeby drugiego człowieka i zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego.

 

Nagroda przyznawana jest w formie statuetki i świadczenia pieniężnego w kwocie 10 000 zł. brutto, które może być przeznaczone dla laureata lub wskazany przez niego określony cel społeczny.

 

 

Do Nagrody mogą być zgłaszane wyłącznie osoby fizyczne, inicjatywy społeczne oraz organizacje, legitymujące się znaczącymi osiągnięciami, o których mowa w § 2, w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody przysługuje każdemu. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

 

W roku 2020 termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do dnia 4 maja 2020 r.

 

Regulamin nagrody

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać, na adres:

 

Sekretariat Rektora KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

lub drogą elektroniczną na adres dop@kul.pl,

z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – działalność społeczna”.

 

Kapituła przyznaje Nagrodę do 15 maja danego roku. Kapituła ma prawo do nieprzyznawania Nagrody w danym roku.

 

 

Autor: Grzegorz Tylec
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, godz. 15:51 - Leszek Wojtowicz