Nagroda hr. Potulickiej za osiągnięcia naukoweNagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu

 

 

Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w ideę chrześcijańskiego humanizmu np. ukazujące godność osoby ludzkiej, jej innowacyjność, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych lub humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody.

 

Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje każdemu członkowi Kapituły, osobom fizycznym oraz członkom instytucji z kraju i zagranicy.

 

Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia oraz jeden egzemplarz proponowanego do Nagrody utworu w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej plik pdf przesłany zapisany pocztą elektroniczną na adres dop@kul.pl lub zapisanej na fizycznym nośniku (płyta CD lub pendrive). 

 

 

Kapituła przyznaje Nagrodę̨ do 15 maja danego roku. Kapituła ma prawo do nieprzyznawania Nagrody w danym roku, jeśli żadna publikacja nie spełni wymogów określonych w Regulaminie.

 

W roku 2020 termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do dnia 4 maja 2020 r.

 

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać, na adres:

 

Sekretariat Rektora KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

lub drogą elektroniczną na adres dop@kul.pl,

z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe”.

 

Kapituła Konkursu:

  1. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL - Przewodniczący
  2. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Prezes Zarządu Fundacji Potulickiej
  3. abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławski, Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP
  4. dr hab. Andrzej Zoll - Uniwersytet Jagielloński
  5. dr hab. Tomasz Trojanowski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  6. dr hab. Jacek Jadacki - Uniwersytet Warszawski
  7. dr hab. Witold Modzelewski - Uniwersytet Warszawski

Regulamin nagrody

 

Kontakt:
Dział Organizacyjno-Prawny
e-mail: dop@kul.pl
tel.: 81 445 41 77

Autor: Grzegorz Tylec
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, godz. 15:52 - Leszek Wojtowicz